Όλες οι καταχωρήσεις » Επιχειρησιακά Προγράμματα
Εμφάνιση κατά:

01.02.2016 - ΝΣΚ 12/2015 Τμ. Δ' - Επιχειρησιακά Προγράμματα

A) Εφόσον πρόκειται για προσφορά πρόσθετης έκπτωσης, που γίνεται αυτοβούλως και οικειοθελώς, ενώ έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, έχει ήδη αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος με βάση τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και έχει εγκριθεί η ανάδειξή του από την αναθέτουσα αρχή, δεν υφίσταται περαιτέρω στάδιο ανάπτυξης του ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την δοθείσα περαιτέρω έκπτωση δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, το δε έργο, θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο εντός της καθορισμένης προθεσμίας, με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς καμία παρέκκλιση, οφειλόμενη στην πρόσθετη έκπτωση, η οποία επιφέρει μείωση της δαπάνης, η βελτιωμένη προσφορά μπορεί να γίνει αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή. (πλειοψ.) Β) Η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Αλιείας» 2007-2013 είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και διασφαλίζει τη συμμόρφωση των χρηματοδοτούμενων πράξεων προς τους ισχύοντες ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες, καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησής τους. Η επί της ουσίας κρίση περί της αποδοχής ή μη της βελτιωμένης προσφοράς, καθώς και η κρίση περί της ακυρώσεως της δημοπρασίας για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 27 του Ν. 3669/2008, ανήκει στην αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από την Διαχειριστική Αρχή. Επομένως, εφ’ όσον, ζητήθηκε από την Διαχειριστική Αρχή η σύμφωνη γνώμη της για την υπογραφή της συμβάσεως και, εφ’ όσον έχει δημιουργηθεί αμφισβήτηση για το κατά πόσον η αναδειχθείσα προσφορά είναι ικανοποιητική, θα πρέπει, κατά την εξέταση της διαδικασίας ανάθεσης, η Διαχειριστική Αρχή, κατά την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας, να θέσει υπόψη της αναθέτουσας αρχής τα συγκριτικά στοιχεία που διαθέτει, τα οποία θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το νόμο και τη νομολογία και, βάσει αυτών, να εξετασθεί εάν η αιτιολογία που παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή είναι πλήρης και περιλαμβάνει πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία κατά την έννοια των προαναφερομένων. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


28.10.2015 - ΝΣΚ 95/2015 Τμ. Ε' - Επιχειρησιακά Προγράμματα

Οι αναφερόμενες στο ερώτημα αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών-ΟΕΣΥΝΕ και οι, βάσει των αποφάσεων αυτών, υπογραφείσες συμβάσεις, συμφωνίες και εντολές πληρωμής που έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο της ΟΕΣΥΝΕ, ή τον ορισθέντα με πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου ως εντολοδόχο-πληρεξούσιο αυτής, χωρίς την, προβλεπόμενη στις παρ.4 και 6 του άρθρου 16 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ως άνω Ομοσπονδίας, συνυπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα, είναι απολύτως άκυρες, ως αντιβαίνουσες στο νόμο και στο καταστατικό της Ομοσπονδίας. Η ακυρότητα αυτή μπορεί, πάντως, να θεραπευθεί, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων περί αντιπροσώπευσης, με την έγκριση, κατά περίπτωση, των δικαιοπραξιών αυτών από τη διοίκηση του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του, η οποία ανατρέχει εκ του νόμου στο χρόνο των δικαιοπραξιών αυτών και αναπληρώνει την έλλειψη της εξουσίας αντιπροσώπευσης κατά τη σύναψή τους. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


22.06.2015 - ΝΣΚ 40/2015 Τμ. Δ' - Επιχειρησιακά Προγράμματα

Η, χωρίς την τήρηση της διάταξης του άρθρου 22 παρ.7 εδ. γ’ της ΚΥΑ 450/2001 και με καθυστερημένη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, εκμίσθωση πάγιων ενισχυθέντων περιουσιακών στοιχείων σε τρίτο, από φορέα που έχει ενισχυθεί εντός της κρίσιμης πενταετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης, αποτελεί αθέτηση μακροχρόνιας υποχρέωσης που επισύρει την ποινή της επιστροφής του συνόλου ή μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


03.05.2015 - ΝΣΚ 262/2013 Τμ. Β' - Επιχειρησιακά Προγράμματα

Στερείται νόμιμης βάσης ενδεχόμενη απόφαση για την απένταξη των δύο έργων της εταιρίας από τις οικείες δράσεις του ΕΠΑΝ του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook