Όλες οι καταχωρήσεις » Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Εμφάνιση κατά:

26.03.2017 - ΣτΕ 303/2017 Τμ. Ε' - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Παράνομη παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στην έκδοση της επιβαλλόμενης από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013 υπουργικής απόφασης κατάρτισης του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Μικρών Ανεμογεννητριών ενόψει της παρέλευσης χρονικού διαστήματος δυόμιση περίπου ετών από την εκπονή της τεθείσας εκ του νόμου προθεσμίας προς ρύθμιση του ζητήματος με την έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 622/1983 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

1.Για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών ηλεκτρπαραγωγών ζευγών που τροφοδοτούν τις ηλεκτρομηχανολογικέσεγκαταστάσεις των βιομηχανιών,νοσοκομείων κλπ για δική τους χρήση είναι αρμόδιο το Υπουργ.Ενέργειας και Φυς. Πόρων κατά τα Α1,2 και 3 του Ν.2979/22.
2. Για τις πιό πάνω εγκαταστάσεις ισχύος μέχρι 50 ΗΡ τις σχετικές άδειες χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Φυς.Πόρων.
3. Για την χορήγηση των πιό πάνω αδειών δεν απαιτείται η καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου που καθορίζει το Α2παρ.1 του Ν.Δ.1150/49 και των υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ δικαιωμάτων που καθορίζει το Α7παρ.1 του Α. Ν.2326/1940.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 508/2008 Τμ. Α' - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Διαδικασία έκδοσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης αδειών παραγωγής Η.Ε. από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), καθώς και αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας αντίστοιχων σταθμών. Η γνωμοδότηση επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) αντίστοιχα ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση διοικητικές Αρχές, οι οποίες και αξιολογούν τις σχετικές μελέτες ως προς το ουσιαστικό τους περιεχόμενο. Οι Π.Π.Ε.Α. και οι Ε.Π.Ο. όπως έχουν εγκριθεί δεσμεύουν τον Υπουργό Ανάπτυξης κατά την άσκηση της δικής του αρμοδιότητας για την ως άνω αδειοδότηση.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 366/2008 Τμ. Α' - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αναστολή λήξεως χρόνου ισχύος της λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας. Μη υπολογισμός σ’ αυτόν χρονικού διαστήματος διάρκειας του γεγονότος αυτού. Τέτοιο γεγονός συνιστά και πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή και εν γένει συμπεριφορά της Διοίκησης, η οποία περιάγει το διοικούμενο σε αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης εντός οριζόμενης προθεσμίας. Δυνατή η παράταση χρόνου ισχύος άδειας εγκατάστασης κατ’ άρθρο 8 παρ.4 Ν 3468/2006 κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένου, της οποίας το εμπρόθεσμο υποβολής κρίνεται χωρίς τον συνυπολογισμό του χρόνου που διήρκεσε η αναστολή.

Λήψη αρχείου


02.05.2015 - ΝΣΚ 245/2012 Τμ. Β' - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η γνωμοδότηση πραγματεύεται ζητήματα που ανακύπτουν σε περίπτωση μισθώσεως ακινήτου για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και σχετίζονται με την απαιτούμενη χρονική διάρκειά της, τον απαιτούμενο τύπο μισθωτηρίου (ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο), τους όρους αυτού και άλλα συναφή ζητήματα. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook