Όλες οι καταχωρήσεις » Μελέτες
Εμφάνιση κατά:

05.04.2016 - ΝΣΚ 669/1999 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Μελέτες

Η μη υπογεγραμμένη και μη σφραγισμένη από τους μελετητές αρχιτεκτονική μελέτη συνιστά μη ολοκληρωμένο ιδιωτικό έγγραφο. Η μη σφράγιση από την αρμοδία Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ. εγκριθείσας από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μελέτης δεν μπορεί να αποβεί σε βάρος της μελέτης αυτής εάν πράγματι δεν υπάρχει αμφιβολία περί την ταυτότητα της εγκριθείσας μελέτης.

Λήψη αρχείου


01.04.2016 - ΝΣΚ 216/1999 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Μελέτες

Οι ρυθμίσεις του π.δ.389/1993 που αφορούσαν τον τότε υφιστάμενο και ήδη καταργηθέντα Δήμο Μυκονίων της νήσου Μυκόνου Κυκλάδων, εξακολουθούν να ισχύουν και να αφορούν τον εδαφικό χώρο του τέως Δήμου τούτου, στον οποίο (χώρο) και μόνο έχουν αρμοδιότητα για τον έλεγχο των μελετών οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.

Λήψη αρχείου


31.03.2016 - ΝΣΚ 174/1999 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Μελέτες

Οι μεταβολές των εταιρειών της άνω Ε.Π.Ε. (θάνατος εταίρου, έξοδος εταίρου, είσοδος νέου εταίρου, αναβάθμιση πτυχίου εταίρου) δεν αποτελούν κώλυμα για την εκ μέρους της Διοίκησης ανάθεση μελέτης, δεδομένου ότι αυτές προβλέπονται νομίμως στο οικείο καταστατικό της εταιρείας και το πτυχίο της ίδιας εταιρείας παρέμεινε, μετά τις άνω μεταβολές στην ίδια τάξη.

Λήψη αρχείου


01.02.2016 - ΝΣΚ 31/2015 Τμ. Στ' - Μελέτες

Η αρχιτεκτονική μελέτη που εγκρίθηκε δυνάμει απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού εμπίπτει στην έννοια του δημοσίου εγγράφου και η Υπηρεσία οφείλει να χορηγήσει αντίγραφο αυτής υπό τη συνδρομή ευλόγου ενδιαφέροντος του αιτούντα. Η χορήγηση αντιγράφου δεν συνιστά παραβίαση του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί της μελέτης, κατά δε τη ρητή διάταξη του άρθρου 24 του ν. 2121/1993 επιτρέπεται η αναπαραγωγή της και χωρίς την άδεια του δημιουργού, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε δικαστική διαδικασία. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


02.05.2015 - ΝΣΚ 10/2012 Τμ. Β' - Μελέτες

Οι δημόσιοι φορείς, οι οργανισμοί και αναπτυξιακές εταιρείες των Ο.Τ.Α. και γενικότερα οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να εκπονούν μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν 2508/1997 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, για λογαριασμό αυτών των ιδίων ή και άλλων αναθετουσών αρχών στις περιπτώσεις που είναι κατά νόμο δυνατή η ανάθεση από μία αναθέτουσα αρχή σε άλλη, υπό την προϋπόθεση ότι, και στις δύο περιπτώσεις, η εκπόνηση των εν λόγω μελετών προβλέπεται από τις οργανωτικές τους ή άλλες διατάξεις. Ειδικότερα, οι εκ των αναθετουσών αρχών που είναι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες των Ο.Τ.Α., δύνανται να εκπονούν μελέτες γεωολογικής καταλληλότητας, εφόσον τούτο τους ανατίθεται από τους Ο.Τ.Α., κατά τις κείμενες περί αναθέσεων διατάξεις, σύμφωνα με την αποστολή και το σκοπό των εταιρειών αυτών, που απορρέει από τις διατάξεις που τις αφορούν ή από το καταστατικό τους, μόνον εφόσον διαθέτουν οι ίδιες προσωπικό κατάλληλο αντιστοίχου τίτλου σπουδών ή ειδικότητας κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 268 του Ν 3463/2006. Αν δεν διαθέτουν οι ίδιες προσωπικό κατάλληλο, η μελέτη δύναται να εκπονηθεί από αυτές, από πλευράς και μόνον διατάξεων του Ν 2508/1997 και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του, εφόσον οι εταιρείες αυτές συνεργάζονται με μελετητικά γραφεία που έχουν πτυχίο στην κατηγορία 20 του μητρώου μελετητών. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook