Όλες οι καταχωρήσεις » Ρέματα - Χείμαρροι
Εμφάνιση κατά:

07.02.2017 - ΝΣΚ 187/1995 Τμ. Δ' - Ρέματα - Χείμαρροι

Η κατά το Ν 880/79 αρμοδιότητα καθορισμού οριογραμμής ρεμάτων, ασκείται από τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ η από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού και μόνον όταν πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια για δόμηση πλησίον ρεμάτων όπου δεν έχουν καθορισθεί οι οριογραμμές, τότε την οριογραμμή την καθορίζει προσωρινά, η Πολεοδομική Υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Λήψη αρχείου


21.07.2015 - ΝΣΚ 406/2000 Τμ. Γ' - Ρέματα - Χείμαρροι

Η κοίτη χειμάρρου, στα Δωδεκάνησα, που εδώ και πολλά χρόνια έπαψε να χρησιμοποιείται κατά τον κοινόχρηστο προορισμό της οριστικώς και μονίμως, απέβαλε τον χαρακτήρα της ως κοινής χρήσεως πράγμα, περιέρχεται στα δημόσια περιουσιακά κτήματα (ιδιόκτητα του Δημοσίου) και καταγράφεται στα οικεία Βιβλία δημοσίων κτημάτων, ενώ, περαιτέρω εγγράφεται (καταχωρείται) στο Κτηματολογικό Βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου, κατά την διαδικασία που εκτίθεται αναλυτικώς.

Λήψη αρχείου


13.07.2015 - ΝΣΚ 602/2005 Τμ. Α' - Ρέματα - Χείμαρροι

Αρμόδιο όργανο για την επικύρωση της οριοθετήσεως υδατορεμάτων είναι κατά κανόνα ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας. Η δόμηση πλησίον των υδατορεμάτων βασίζεται στην οριοθέτησή τους (προσωρινή ή οριστική).

Λήψη αρχείου


30.06.2015 - ΝΣΚ 163/1988 Τμ. Α' - Ρέματα - Χείμαρροι

Οι χείμαρροι δεν είναι κοινόχρηστα πράγματα, κατά συνέπεια οι όχθες (πρανή) και οι κοίτες τους ανήκουν κατά κυριότητα στους παροχθίους ιδιοκτήτες.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 469/2003 Τμ. Α' - Ρέματα - Χείμαρροι

Για την έκδοση υπό του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου της πράξης αποχαρακτηρισμού μη οριοθετημένου χειμάρρου στα Δωδεκάνησα, αρκεί η τεχνική διαπίστωση, ύστερα από διερεύνηση των Τεχνικών Υπηρεσιών της Διοίκησης, ότι το συγκεκριμένο τμήμα της κοίτης του χειμάρρου έπαυσε ουχί προσκαίρως, αλλά οριστικώς και μονίμως, να επιτελεί τον κατά φύση προορισμό του, μετά δε την διαπίστωση αυτή, νομίμως εκποιείται το ακίνητο, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου διατάξεις.

Λήψη αρχείου


02.05.2015 - ΝΣΚ 97/2013 Τμ. Α' - Ρέματα - Χείμαρροι

Σε περίπτωση χειμάρρων-ρεμάτων, που έχουν οριοθετηθεί κατά την προβλεπομένη τυπική διαδικασία, αρμόδιο όργανο για τον αποχαρακτηρισμό τους είναι το όργανο, το οποίο επικύρωσε την οριοθέτησή τους (με την επιφύλαξη της σχετικής αρμοδιότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας, εφ’ όσον πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις, π.χ. εκτάσεις ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κ.λπ.), θα ακολουθηθεί δε η αυτή διαδικασία, άλλως, εάν, δηλαδή, δεν έχουν οριοθετηθεί με τυπική διαδικασία, αρμόδιο όργανο για τον αποχαρακτηρισμό είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, στην περίπτωση δε αυτή, αρμόδια Υπηρεσία για να πιστοποιήσει, εάν τα τμήματα αυτά του χειμάρρου-ρέματος έχουν χάσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους, είναι η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. Αποχαρακτηρίζονται μόνον τα ρέματα, τα οποία έχουν καταστεί ανενεργά από φυσικά αίτια και όχι από αυθαίρετες ή μη επεμβάσεις (π.χ. κατασκευές). (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


03.03.2015 - ΝΣΚ 131/1992 Τμ. Β' - Ρέματα - Χείμαρροι

Αρμοδιότητα, για την προβλεπόμενη από το άρθρο 6 του Ν. 880/1979 οριοθέτηση των ρευμάτων της περιοχής Θεσσαλονίκης έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) του Νομού και όχι ο Οργανισμός Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης (ΟΑΘ).

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook