Όλες οι καταχωρήσεις » ΓΟΚ
Εμφάνιση κατά:

27.10.2016 - ΝΣΚ 54/1973 Τμ. Α' - ΓΟΚ

Η τοποθέτησις υπογείων δεξαμενών πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων υπό τας παροδίους στοάς των οικοδομών, επετράπη δια των μεταγενεστέρων και συνεπώς επικρατεστέρων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού διατάξεων των 464 και 466/70 Β.Δ/των, εκδοθέντων κατά τας εξουσιοδοτικάς διατάξεις του ΝΔ 511/70.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 42/1982 Τμ. Γ' - ΓΟΚ

Κατά τας διατάξεις τωνπαρ.1 και 5 του Α 101 του ΓΟΚ/1973 εν περιπτώσει προσθήκης κατ επέκτασιν υφισταμένου κτιρίου, εις το ισχύον ποσοστόν καλύψεως υπολογίζονται και τα τμήματα του κτιρίου, τα οποία ευρίσκονται πέραν των ορίων του δομησίμου τμήματος του οικοπέδου, ως ταύτα καθορίζονται δια τηςπαρ.3 του Α 38 του ως άνω ΓΟΚ.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 123/1980 Τμ. Α' - ΓΟΚ

Εις την έννοιαν της καθ Α0 του Γ.Ο. Κ. φερούσης κατασκευής κτιρίου, περιλαμβάνονται και τά οριζόντια στοιχεία (πλάκες) του εξ ωπλισμένου σκυροδέματος σκελετού.

Λήψη αρχείου


28.03.2016 - ΝΣΚ 96/1974 Τμ. Α' - ΓΟΚ

Κατά τας περί παρεκκλίσεων διατάξεις του Γ.Ο.Κ. 1973, δεν δύναται να εγκριθή παρέκκλισις ύψους εις κτίριον της Δ.Ε.Η., εφ' όσον δεν λειτουργούσιν εν αυτώ βιομηχανικαί εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως ταύτης.

Λήψη αρχείου


28.09.2015 - ΝΣΚ 423/1986 Τμ. Α' - ΓΟΚ

Τα διαγράμματα καλύψεως των οικοπέδων δεν υπόκεινται στον περιορισμό του 70% (Α8παρ.1 ΓΟΚ/1985). Ειδικές διατάξεις διατηρούμενες κατά το Α28 παρ.4 του ίδιου ΓΟΚ, νοούνται εκείνες που ρυθμίζουν μία περιοχή ή ένα κτίσμα, από τις κατηγορίες που αναφέρονται στηνπαράγραφο αυτή, κατά τρόπο διάφορο από τον ΓΟΚ/ 1985 ή περιέχουν ρυθμίσεις για τις παραπάνω περιπτώσεις που δεν προβλέπονται απ αυτόν.

Λήψη αρχείου


24.09.2015 - ΝΣΚ 176/1986 - ΓΟΚ

Κατά το Α100 του ΓΟΚ/1973 επιτρέπεται η σύσταση πραγματικής δουλείας διελεύσεως πεζών και αυτοκινήτων από το υπόγειο όμορης οικοδομής στο υπόγειο της δεσπόζουσας οικοδομής, εφόσον με αυτήν δεν παρεμποδίζεται η ανέγερση ή επέκταση των κτιρίων ή των εγκαταστάσεων αυτών μέχρι των μεγίστων επιτρεπομένων ορίων, υπό των κειμένων πολεοδομικών διατάξεων.

Λήψη αρχείου


24.09.2015 - ΝΣΚ 133/1986 - ΓΟΚ

Μέσα στον υποχρεωτικά ακάλυπτο χώρο οικοδομής επιτρέπεται κατά το Α86παρ.1 του ΓΟΚ/1973 η κατασκευή διαχωριστικού συρματοπλέγματος, εκτός αν εφαρμόζεται το συνεχές σύστημα ή το σύστημα της ελεύθερης δόμησης μέσα σε οικισμούς.

Λήψη αρχείου


20.09.2015 - ΝΣΚ 292/1978 Τμ. Α' - ΓΟΚ

Κατά την προσθήκην ορόφων επί νομίμως υφισταμένου κτιρίου βάσει του άρθρου 101 παρ.6 του ΓΟΚ 1973 επιτρέπεται η εκτέλεσις επ αυτού εργασιών, άρα και κατεδαφίσεως τμημάτων του, εις οίαν έκτασιν είναι τεχνικώς αναγκαίον προς εξασφάλισιν της δυνατότητος πραγματοποιήσεως της καθ ύψος προσθήκης.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 787/1977 Τμ. Α' - ΓΟΚ

(Τμ.Α) Προεδρεύων, Ν.Μπλιάτσος, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής, Ε.Πετσαλάκης, Νομ.Σύμβουλος. Αι αποθήκαι βιομηχανίας δεν δύνανται να υπαχθούν εις την κατηγορίαν των βιομηχανικών κτιρίων, δια τα οποία επιτρέπεται παρέκκλισις συμφώνως προς το άρθρον 102 του ΓΟΚ.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 745/1977 Τμ. Α' - ΓΟΚ

Τα κτίρια μαθητικών και φοιτητικών εστιών, δεν περιλαμβάνονται εις τας εν άρθρ.102 του ΓΟΚ κατηγορίας κτιρίων, των οποίων επιτρέπεται η κατά παρέκκλησιν ανοικοδόμησις.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook