Όλες οι καταχωρήσεις » ΓΟΚ
Εμφάνιση κατά:

28.09.2015 - ΝΣΚ 423/1986 Τμ. Α' - ΓΟΚ

Τα διαγράμματα καλύψεως των οικοπέδων δεν υπόκεινται στον περιορισμό του 70% (Α8παρ.1 ΓΟΚ/1985). Ειδικές διατάξεις διατηρούμενες κατά το Α28 παρ.4 του ίδιου ΓΟΚ, νοούνται εκείνες που ρυθμίζουν μία περιοχή ή ένα κτίσμα, από τις κατηγορίες που αναφέρονται στηνπαράγραφο αυτή, κατά τρόπο διάφορο από τον ΓΟΚ/ 1985 ή περιέχουν ρυθμίσεις για τις παραπάνω περιπτώσεις που δεν προβλέπονται απ αυτόν.

Λήψη αρχείου


24.09.2015 - ΝΣΚ 176/1986 - ΓΟΚ

Κατά το Α100 του ΓΟΚ/1973 επιτρέπεται η σύσταση πραγματικής δουλείας διελεύσεως πεζών και αυτοκινήτων από το υπόγειο όμορης οικοδομής στο υπόγειο της δεσπόζουσας οικοδομής, εφόσον με αυτήν δεν παρεμποδίζεται η ανέγερση ή επέκταση των κτιρίων ή των εγκαταστάσεων αυτών μέχρι των μεγίστων επιτρεπομένων ορίων, υπό των κειμένων πολεοδομικών διατάξεων.

Λήψη αρχείου


24.09.2015 - ΝΣΚ 133/1986 - ΓΟΚ

Μέσα στον υποχρεωτικά ακάλυπτο χώρο οικοδομής επιτρέπεται κατά το Α86παρ.1 του ΓΟΚ/1973 η κατασκευή διαχωριστικού συρματοπλέγματος, εκτός αν εφαρμόζεται το συνεχές σύστημα ή το σύστημα της ελεύθερης δόμησης μέσα σε οικισμούς.

Λήψη αρχείου


20.09.2015 - ΝΣΚ 292/1978 Τμ. Α' - ΓΟΚ

Κατά την προσθήκην ορόφων επί νομίμως υφισταμένου κτιρίου βάσει του άρθρου 101 παρ.6 του ΓΟΚ 1973 επιτρέπεται η εκτέλεσις επ αυτού εργασιών, άρα και κατεδαφίσεως τμημάτων του, εις οίαν έκτασιν είναι τεχνικώς αναγκαίον προς εξασφάλισιν της δυνατότητος πραγματοποιήσεως της καθ ύψος προσθήκης.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 787/1977 Τμ. Α' - ΓΟΚ

(Τμ.Α) Προεδρεύων, Ν.Μπλιάτσος, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής, Ε.Πετσαλάκης, Νομ.Σύμβουλος. Αι αποθήκαι βιομηχανίας δεν δύνανται να υπαχθούν εις την κατηγορίαν των βιομηχανικών κτιρίων, δια τα οποία επιτρέπεται παρέκκλισις συμφώνως προς το άρθρον 102 του ΓΟΚ.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 745/1977 Τμ. Α' - ΓΟΚ

Τα κτίρια μαθητικών και φοιτητικών εστιών, δεν περιλαμβάνονται εις τας εν άρθρ.102 του ΓΟΚ κατηγορίας κτιρίων, των οποίων επιτρέπεται η κατά παρέκκλησιν ανοικοδόμησις.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 173/2003 Ολομέλεια - ΓΟΚ

Όταν πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια για ακίνητα που υπάγονται στην περίπτωση του άρθρου 29 παρ.2 του Ν 1577/1985, όπως η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν 2831/2000, το προνόμιο που δίδεται, με τις ανωτέρω διατάξεις, στα ακίνητα αυτά, που κείνται απέναντι από οικοδομικά τετράγωνα με πρόσωπο σε ενδιάμεσο δρόμο, που οριοθετεί το ακραίο σημείο του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου, έχει αμιγώς πολεοδομικό χαρακτήρα, χωρίς να αντιστρατεύεται σε καμία εκ του Συντάγματος και των σε εκτέλεση αυτού απορρεόντων νόμων προστατευτική διάταξη, η οποία θα εφαρμοστεί παράλληλα, προκειμένου να εξακριβωθούν τυχόν κωλύματα που αναιρούν την εφαρμογή του προνομίου αυτού στα γήπεδα αυτά. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


22.06.2015 - ΝΣΚ 349/2010 Τμ. Δ' - ΓΟΚ

Ορισμός οικοπέδου κατ’ άρθρο 2 του Ν.1577/1985 «είναι κάθε συνεχόμενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε ένα ή πλείονες κυρίους εξ αδιαιρέτου».
Κατά την 430/1991 γνωμοδότηση της Ολομέλειας ΝΣΚ, συνεχόμενα άρτια οικόπεδα που περιέρχονται στον αυτόν κύριο με διαφορετικά συμβόλαια διατηρούν την αυτοτέλειά τους.
Αντίθετη παρεμπίπτουσα κρίση με την απόφαση ΑΠ 1296/2006 ότι συνεχόμενα άρτια ακίνητα που περιέρχονται στην κυριότητα ενός και του αυτού προσώπου (ή στη συγκυριότητα πολλών) θεωρούνται ως ενιαίο ακίνητο. Κατά πλειοψηφία το Τμήμα γνωμοδοτεί σύμφωνα με την απόφαση αυτή. (Αντίθετη μειοψηφία, εμμένουσα στην 430/1991 Γνωμ. Ολ.ΝΣΚ.)
Παραπομπή στην Ολομέλεια ΝΣΚ.

Λήψη αρχείου


02.05.2015 - ΝΣΚ 80/2009 Τμ. Γ' - ΓΟΚ

Η κατ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 27 παρ.2 ΓΟΚ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ως απόφαση εκδιδομένη στο πλαίσιο του ιεραρχικού ελέγχου νομιμότητας μιας ατομικής πράξεως πολεοδομικού οργάνου, αφ ενός μεν δεν έχει χαρακτήρα γενικής ισχύος και εφαρμογής και η
προβλεπόμενη από το νόμο υποχρεωτική εφαρμογή της, αφορά μόνον την συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία έχει προηγουμένως εκδοθεί εκτελεστή πράξη από το πολεοδομικό όργανο στο πλαίσιο εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας, αφ ετέρου δε στην σχετική εξατομικευμένη κρίση του Υπουργού εντός του πλαισίου των εφαρμοστέων πολεοδομικών διατάξεων, πρέπει ιδιαιτέρως να συνεκτιμώνται οι ειδικές συνθήκες και χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε περιπτώσεως.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook