Όλες οι καταχωρήσεις » Απόβλητα
Εμφάνιση κατά:

02.03.2018 - ΣτΕ 46/2018 Τμ. Ε' - Απόβλητα

Ακυρωτική η διαφορά, αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας που γεννάται από πράξη του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. ως φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων κατ’ επίκληση νομοθεσίας σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων αυτών. Μη νομίμως απερρίφθη το αίτημα της αιτούσης περί αποδογής της ιλύος αυτής στον προαναφερθέντα Χ.Υ.Τ.Α., εφόσον η προκύπτουσα από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της βιομηχανικής μονάδας της αιτούσης ιλύς πληροί τα τασσόμενα με την Κ.Υ.Α., με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α. κριτήρια.

Λήψη αρχείου


02.05.2015 - ΝΣΚ 136/2009 Τμ. Γ' - Απόβλητα

Είναι επιτρεπτή η χωροθέτηση ΧΥΤΑ εντός της περιοχής GR-1270014- Χερσόνησος Σιθωνίας (SPA) υπό την προϋπόθεση όμως της τήρησης κάποιων όρων που πρέπει να εξετάζονται με πλήρεις αιτιολογίες στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ήτοι:
1) Να έχει εξετασθεί και αποκλεισθεί άλλη εναλλακτική λύση, δηλαδή η δυνατότητα κατασκευής του ΧΥΤΑ σε άλλη επιτρεπόμενη εκτός Natura περιοχή.
2) Το έργο πρέπει να προβλέπεται στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο και αποτελεί εν προκειμένω τον επιβαλλόμενο στρατηγικού επιπέδου χωροταξικό σχεδιασμό (ΣτΕ 965/2007 7μελής) και η συγκεκριμένη περιοχή να μη περιλαμβάνεται στις αναφερόμενες στο ως άνω σχέδιο ως αποκλειόμενες περιοχές κατά τον οικείο συνημμένο χάρτη.
3) Να αναφέρεται τεκμηριωμένα στη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ότι το έργο είναι απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία αστικού συγκροτήματος και την προστασία της δημόσιας υγείας και την διασφάλιση στοιχειώδους επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων του.
4) Αφού εντοπιστούν, λαμβανομένων υπόψη των πλέον προωθημένων επιστημονικών γνώσεων επί του θέματος, όλες εκείνες οι πτυχές, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον σκοπό της διατηρήσεως του
οικείου τόπου, μπορεί να επιτραπεί η υλοποίηση του έργου μόνο εάν οι αρμόδιες αρχές διαμορφώνουν την πεποίθηση ότι δεν θα έχει επιβλαβείς συνέπειες για την ακεραιότητά του. Αλλά και στην περίπτωση, που δεν μπορεί να αποκλειστεί, βάσει αντικειμενικών στοιχείων, ότι η εκτέλεση του έργου μπορεί να επηρεάσει τον τόπο αυτό, τότε στην οικεία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να περιέχονται εκτιμήσεις ως προς τις συγκεκριμένες επιπτώσεις του έργου στην προστατευόμενη περιοχή και να προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό την άμβλυνση των συνεπειών της χρησιμοποιήσεως τμήματος προστατευόμενης περιοχής για την κατασκευή του ΧΥΤΑ.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook