Όλες οι καταχωρήσεις » Μίσθωση Ακινήτου
Εμφάνιση κατά:

01.04.2016 - ΝΣΚ 167/1999 Τμ. Δ' - Μίσθωση Ακινήτου

Η μίσθωσις ακινήτων, εκμισθωθέντων προς στέγασιν δημοσίων υπηρεσιών μετά την κατάσχεσίν των και την πώλησίν των δια αναγκαστικού πλειστηριασμού, δεν συνεχίζεται με τον εναντιούμενον εις αυτήν νέον κύριόν των. Η ιδία μίσθωσις λύεται εις βάρος των αρχικών εκμισθωτών των ακινήτων. Η υπό των ανωτέρω εκμισθωτών κατατεθείσα εγγυητική επιστολή τραπέζης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και τους επιβάλλεται και η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα.

Λήψη αρχείου


30.03.2016 - ΝΣΚ 575/1999 Τμ. Δ' - Μίσθωση Ακινήτου

Ο Υπουργός Δημοσίων Εργων (ήδη ΠΕΧΩΔΕ) μπορεί να προβαίνει στη μίσθωση κτιρίων προς στέγαση υπηρεσιών οι οποίες έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με αντικείμενο τη στέγαση υπηρεσιών για τη διαπίστωση των ζημιών κτιρίων από το σεισμό που έπληξε στις 7-9-99 περιοχές (κυρίως) του Ν.Αττικής, την αποκατάστασή τους και την παροχή γενικώς της Κρατικής αρωγής, στους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του από 19/19-11-1932 Π.Δ/τος, αλλά εφαρμόζοντας τη διάταξη του άρθρου 13 της από 28/ 28-7-78 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι τα πληγέντα κτίρια, βρίσκονται εντός των περιοχών οι οποίες έχουν νομίμως χαρακτηρισθεί ως σεισμόπληκτες.

Λήψη αρχείου


01.02.2016 - ΝΣΚ 161/2015 Ατομ. - Μίσθωση Ακινήτου

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται να καταβάλλει μόνον στην ενεχυρούχο δανείστρια τραπεζική εταιρεία τα οφειλόμενα από 23-4-2015 και εντεύθεν μισθώματα.

Λήψη αρχείου


01.02.2016 - ΝΣΚ 67/2015 Ατομ. - Μίσθωση Ακινήτου

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούται να καταβάλλει το ποσοστό 50% των μισθωμάτων στην νυν συγκυρία (κατά 50% εξ αδιαιρέτου) του μισθίου ακινήτου, η οποία υπεισήλθε στη θέση του συνεκμισθωτού και πρώην συγκυρίου (κατά 50%) του μισθίου Μ.Π., ένεκα της προς αυτήν μεταβιβάσεως του επί του μισθίου ιδανικού του ως άνω μεριδίου.

Λήψη αρχείου


02.05.2015 - ΝΣΚ 451/2011 Τμ. Α' - Μίσθωση Ακινήτου

Δεν είναι, κατ’ αρχήν, δυνατή η συμμετοχή στην διαδικασία μισθώσεως, προς στέγαση Δημόσιας Υπηρεσίας, χώρων ακινήτων, υπαχθέντων στις ρυθμίσεις του άρθρου 6 παρ.5 του Ν. 3843/2010, είναι όμως δυνατή η συμμετοχή χώρων ακινήτου στην σχετική διαδικασία, των οποίων η αλλαγή χρήσεως θα καλυφθεί από μεταγενέστερη οικοδομική άδεια, αναλαμβάνεται δε σχετική υποχρέωση του προσφέροντος το ακίνητο να προσκομίσει την νέα αυτή άδεια μέχρι την παραλαβή του ακινήτου. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook