Όλες οι καταχωρήσεις » Σχέδια Πόλεων
Εμφάνιση κατά:

24.05.2017 - ΝΣΚ 204/1994 Τμ. Γ' - Σχέδια Πόλεων

Ο υπόχρεος σε καταβολή εισφοράς σε χρήμα μπορεί μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας, να καταβάλει το πλέον του ενός εκατομμυρίου τμήμα της εισφοράς και να παράσχει για το υπόλοιπο προσωπική εγγύηση.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 354/1994 Τμ. Α' - Σχέδια Πόλεων

Στον οικείο Δήμο ανήκει η ευχέρεια επιλογής της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτριώσεως (άρθρα 257 και 258 ΔΚΚ, σε συνδυασμό με νδ 797/71 κλπ) ή της απευθείας αγοράς ακινήτου (άρθρα 235 και 231 ΔΚΚ). Σε περίπτωση απευθείας αγοράς ακινήτου το τίμημα θα καθορισθεί από την επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 231 ΔΚΚ. Θέμα εφαρμογής του Π.Δ/τος 270/81, (άρθρο 7) δεν ανακύπτει, εφόσον τούτο προϋποθέτει τήρηση διαδικασίας δημοπρασίας. Προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 15 και 29 του νδ 797/71 δε νοείται, στην περίπτωση απευθείας αγοράς ακινήτου υπό Δήμο, ειμή μόνον, εάν επιλεγεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου κατά τις διατάξεις του αυτού ν.δ/τος.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 5/1972 - Σχέδια Πόλεων

Το οικοδομήσιμον των εντός του λεκανοπεδίου Αθηνών και εκτός εγκεκριμένου σχεδίου ρυμοτομίας κειμένων γηπέδων, υφ ας προϋποθέσεις και έκτασιν ανεγνωρίσθη διά της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν 3275/55, δέν εθίγη υπό του νεωτέρου ΒΔ/τος της 10.11.62, διά του οποίου κατά την διά του επακολουθήσαντος από 25.2.67 ΒΔ/τος γενομένην τροποποίησιν, καθωρίσθησαν μεταξύ άλλων και οι όροι του οικοδομησίμου εκτός σχεδίου γηπέδων, περιοχής εμπιπτούσης εις το λεκανοπέδιον Αθηνών.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 22/1972 - Σχέδια Πόλεων

Ο νόμος, επιβάλλων την τακτοποίησιν των οικοπέδων προ της ανοικοδομήσεως αυτών και απαγορεύων την κατά την τακτοποίησιν μεταβολήν των υπό οικοδομών καταλαμβανομένων τμημάτων των, αποκλείει περαιτέρω της εννοίας των οικοδομών, μεταξύ άλλων και τα φρέατα. Εξ αυτού έπεται ότι δεν δύναται να παρεμποδίσουν την τακτοποίησιν, ούτε βοηθητικαί του φρέατος κατασκευαί, αφορώσαι την άνετον και τελεσφόρον χρήσιν και εκμετάλλευσιν τούτου οίας αποτελούν τα στεγάζοντα το φρέαρ και τον κινητήρα αυτού κτίσματα, ως και η δεξαμενή συγκεντρώσεως του ύδατος τούτου.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 69/1972 - Σχέδια Πόλεων

Νόμιμος περιορισμός επί των οικοπέδων, επιβληθείς κατά τας περί σχεδίων πόλεων διατάξεις, δύναται να αρθή μόνον διά τροποποιήσεως του οικείου δ/τος, κατά την εν τω νόμω διαδικασίαν.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 211/1972 Τμ. Α' - Σχέδια Πόλεων

Περίφραξις οικοπέδων, κειμένων εκτός σχεδίου. Δεν υφίσταται περιορισμός ύψους. Ανίσχυρον υπ αριθ. ΥΑΕ 25643/15.7.67, λόγω ελλείψεως νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως. Μη ισχύς ΒΔ της 15/6/68 και επί οικισμών, προϋφισταμένων του έτους 1923.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 343/1972 - Σχέδια Πόλεων

Η διά του από 1.6.63 ΒΔ καθοριζομένη εις δέκα μέτρα απόστασις του περφράγματος των εκτός σχεδίου, παρά ταις σιδηροδρομικαίς γραμμαίς κειμένων γηπέδων, από της διά την σιδηροδρομικήν γραμμήν απαλλοτριώσεως, αναφέρεται εις τα ανοικοδομούμενα εκ των γηπέδων τούτων. Η απόστασις δ αύτη, επαγομένη περιορισμόν των εκ της κυριότητος δικαιωμάτων επί δεκαμέτρου λωρίδος, δεν δικαιολογείται εκ της ανάγκης δημιουργίας οδού προσπελάσεως προς τας παρακειμένας της σιδηροδρομικής γραμμής ιδιοκτησίας και ενδείκνυται όπως περιορισθή εις τα απολύτως αναγκαία όρια.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 321/1972 Τμ. Α' - Σχέδια Πόλεων

Η εκ των διατάξεων των άρθρων 19 του ΝΔ 3958/59 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οριστικών παραχωρητηρίων κλπ" και 15 παρ.3 του ΑΝ 431/68 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της εποικιστικής νομοθεσίας κλπ" αρμοδιότης του Υπουργείου Γεωργίας επί θεμάτων ρυμοτομίας των περί ων αύται αγροτικών συνοικισμών, σκοπούσα την ταχυτέραν διανομήν των οικοπέδων των, δεν αφορά την περίπτωσιν τροποποιήσεως του σχεδίου των οικισμών τούτων, εφ όσον δεν επιβάλλεται εκ λόγων διανομής των, αλλ εκ της μετ αυτήν ανάγκης μεταβολής της πολεοδομικής μορφής των ειρημένων οικισμών.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 471/1972 Ολομέλεια - Σχέδια Πόλεων

Ο διά του άρθρου 2 του ΑΝ 625/68 θεσπισθείς περιορισμός της προς αποζημίωσιν ρυμοτομουμένων ακινήτων υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών, μέχρι του καθορισθέντος ορίου, δεν ασκεί επιρροήν επί των προ της ισχύος του νόμου τούτου κυρωθεισών πράξεων αναλογισμού και συνεπώς, δεν δύναται να αποτελέση νόμιμον λόγον ανακλήσεως των πράξεων τούτων.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 532/1972 - Σχέδια Πόλεων

Προκειμένου να υπαχθούν εις το σχέδιον πόλεως εκτάσεις κτηθείσαι παρ Οικοδομικών Συνεταιρισμών, απαιτείται ύπαρξις συμφώνου γνώμης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, περί του ενδεδειγμένου ή μη υπαγωγής της εκτάσεως από αρχαιολογικής πλευράς εις το σχέδιον.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 10Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook