Όλες οι καταχωρήσεις » Σχέδια Πόλεων
Εμφάνιση κατά:

24.05.2017 - ΝΣΚ 204/1994 Τμ. Γ' - Σχέδια Πόλεων

Ο υπόχρεος σε καταβολή εισφοράς σε χρήμα μπορεί μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας, να καταβάλει το πλέον του ενός εκατομμυρίου τμήμα της εισφοράς και να παράσχει για το υπόλοιπο προσωπική εγγύηση.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 354/1994 Τμ. Α' - Σχέδια Πόλεων

Στον οικείο Δήμο ανήκει η ευχέρεια επιλογής της διαδικασίας αναγκαστικής απαλλοτριώσεως (άρθρα 257 και 258 ΔΚΚ, σε συνδυασμό με νδ 797/71 κλπ) ή της απευθείας αγοράς ακινήτου (άρθρα 235 και 231 ΔΚΚ). Σε περίπτωση απευθείας αγοράς ακινήτου το τίμημα θα καθορισθεί από την επιτροπή της παραγράφου 6 του άρθρου 231 ΔΚΚ. Θέμα εφαρμογής του Π.Δ/τος 270/81, (άρθρο 7) δεν ανακύπτει, εφόσον τούτο προϋποθέτει τήρηση διαδικασίας δημοπρασίας. Προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 15 και 29 του νδ 797/71 δε νοείται, στην περίπτωση απευθείας αγοράς ακινήτου υπό Δήμο, ειμή μόνον, εάν επιλεγεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου κατά τις διατάξεις του αυτού ν.δ/τος.

Λήψη αρχείου


29.01.2017 - ΝΣΚ 472/1996 Τμ. Διακοπών - Σχέδια Πόλεων

Σε περίπτωση προσθήκης ή επέκτασης για τουριστική εγκατάσταση σε γήπεδο εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένων του έτους 1923, στο οποίο υπάρχει νόμιμο κτίσμα πριν από την ισχύ του από 12.5.1984 Π.Δ/τος για τον υπολογισμό της παραχωρούμενης έκτασης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.Ε7 του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 20.1.1988 υπολογίζεται το υπάρχον νόμιμο κτίσμα και εφόσον η εκμετάλλευση αυτού υπερκαλύπτει τα 4.000 τ.μ. τότε παραχωρείται προς το Δήμο ή την Κοινότητα έκταση ανάλογη προς το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων της προσθήκης, όχι όμως έκταση αναλογούσα προς την πέραν των 4.000 τ.μ. τοιαύτη της παλαιάς εκμετάλλευσης.

Λήψη αρχείου


29.01.2017 - ΝΣΚ 276/1996 Τμ. Γ' - Σχέδια Πόλεων

Οι επισπεύδοντες την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου παραιτούνται από τις εκτάσεις που τους ανήκουν και χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι. Η κυριότητα των χώρων αυτών περιέρχεται κατ αμάχητον τεκμήριον, στον οικείο Δήμο. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο και για τις εκτάσεις οι οποίες ανήκουν σε τρίτους και οι οποίες περιέρχονται στον Δήμο μόνο μετά την συντέλεση της απαλλοτριώσεώς των, που κηρύσσεται με το εγκεκριμένο σχέδιο. Η αποζημίωση για την συντέλεση της απαλλοτριώσεως αυτής βαρύνει τους επισπεύσαντες το σχέδιο, οι οποίοι μόνοι νομιμοποιούνται παθητικώς στην δίκη για την καταβολή της αποζημιώσεως. Ο Δήμος και το Δημόσιο δύνανται να επισπεύσουν τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως αυτής και στη συνέχεια ν αξιώσουν από τους επισπεύσαντες την έγκριση τα δαπανηθησόμενα για τον σκοπό αυτό ποσά. Ο αποχαρακτηρισμός των κοινοχρήστων χώρων είναι δυνατός με τροποποίηση του σχεδίου. Οι μεν ανήκοντες στο Δήμο, κατά διαδοχή των επισπευσάντων ή μετά συντέλεση της απαλλοτριώσεως, περιέρχονται στην ιδιωτική περιουσία του Δήμου, οι δε ανήκοντες σε τρίτους εξακολουθούν ν ανήκουν σ αυτούς (τρίτους), ελεύθεροι από το πολεοδομικό βάρος της κοινοχρησίας και με την προβλεπόμενη νέα χρήση.

Λήψη αρχείου


29.01.2017 - ΝΣΚ 232/1996 Ολομέλεια - Σχέδια Πόλεων

Ειδικοί όροι δόμησης, δεν δύνανται να τίθενται με τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις του άρθρου 44 παρ.1β του ν.2218/94, διότι η σχετική ρύθμιση είναι ανίσχυρος και ανεφάρμοστος ως αντίθετος προς το άρθρο 24 παρ.1 εδ.1, παρ.2 και παρ.6 του Συντάγματος (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


10.11.2016 - ΝΣΚ 382/1996 Τμ. Γ' - Σχέδια Πόλεων

Σε οικόπεδα εκτός σχεδίου με πρόσωπο επί ερυθράς γραμμής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.2 του Ν.1577/85, οι οποίες προβλέπουν τις απαιτούμενες διαστάσεις αρτιότητας και δεν τυγχάνουν εφαρμογής αυτές του άρθρου 25 του Ν.1337/83, οι οποίες καταλαμβάνουν οικόπεδα μη άρτια και μόνο εντός σχεδίου πόλεως.

Λήψη αρχείου


10.11.2016 - ΝΣΚ 308/1996 Τμ. Γ' - Σχέδια Πόλεων

α) Κατά την αληθή έννοια του όρου "οι περιοχές που αναπτύσσονται από οικοδομικούς συνεταιρισμούς" του εδαφίου 1, της ενότητας Β του άρθρου 4 του ν.2300/95, δεν είναι δυνατή η μεταφορά συντελεστή δόμησης σε έκταση που έχει ενταχθεί στο σχέδιο και έχει αξιοποιηθεί από Οικοδομικό Συνεταιρισμό. Η απαγόρευση ΜΣΔ στις εν λόγω εκτάσεις που αναπτύσσονται υπό ειδικό πολεοδομικό καθεστώς ισχύει οποτεδήποτε, ήτοι ανεξαρτήτως του σημείου εξέλιξης στο οποίο νυν ευρίσκονται ή της ενεργού λειτουργίας του Συνεταιρισμού (πλειοψ.). β) Για τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν υπό τις προϋποθέσεις της παρ.6 περ.α των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 21 του ν.2300/95 δεν ισχύει η απαγόρευση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητα που προέρχονται από οικοδομικούς συνεταιρισμούς (ομόφωνα).

Λήψη αρχείου


06.11.2016 - ΝΣΚ 214/1997 Τμ. Β' - Σχέδια Πόλεων

Παρίσταται επιτρεπτή, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του Π.Δ.448/1990, η ίδρυση και λειτουργία εκκολαπτηρίου σε απόσταση 500 μέτρων από τα ακραία περιμετρικά όρια οικισμού ο οποίος προϋφίσταται του έτους 1923 και ευρίσκεται εκτός των ορίων, τόσο εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού, όσο και γενικού πολεοδομικού σχεδίου (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


01.11.2016 - ΝΣΚ 325/1997 Ολομέλεια - Σχέδια Πόλεων

Σε περίπτωση προσθήκης ή επέκτασης για τουριστική εγκατάσταση σε γήπεδο εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923, στο οποίο υπάρχει νόμιμο κτίσμα πριν από την ισχύ του από 12.5.1984 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 380Δ/84) για τον υπολογισμό της παραχωρούμενης έκτασης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.Ε7 του άρθρου 8 του Π.Δ/τος 20.1.88 (ΦΕΚ 61Δ/88) υπολογίζεται το υπάρχον νόμιμο κτίσμα και εφόσον η εκμετάλλευση αυτού υπερκαλύπτει τα 4.000 τ.μ. τότε παραχωρείται προς το Δήμο ή την Κοινότητα έκταση ανάλογη προς το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων της προσθήκης, όχι όμως και έκταση αναλογούσα προς την πέραν των 4.000 τ.μ. τοιαύτη της παλαιάς εκμετάλλευσης (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


20.06.2016 - ΝΣΚ 649/1998 Τμ. Γ' - Σχέδια Πόλεων

Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, προκειμένου να συντάξει διορθωτική πράξη εφαρμογής, οφείλει να δέχεται τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποκλειστική κυριότητα σε συγκεκριμένα τμήματα της έκτασης, την οποία απέκτησαν με χρησικτησία, αν αυτές εκδόθηκαν μεταξύ όλων ή καθ όλων των αναφερομένων συνιδιοκτητών στους προγενέστερους τίτλους κυριότητας (συμβόλαια αγοραπωλησίας) Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν έχουν εκδοθεί μεταξύ όλων ή καθ όλων των συνιδιοκτητών, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστώσει ή όχι την επικαλούμενη χρησικτησία, τις συνεκτιμά μαζί με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που τις προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι, τις δέχεται δε πάντοτε έναντι των διαδίκων μεταξύ των οποίων εκδόθηκαν. Σε κάθε περίπτωση οι δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν την κτήση κυριότητας με χρησικτησία δεν περιέχουν καταδίκη σε δήλωση βούλησης, είναι δε αδιάφορο αν εκδόθηκαν ή μεταγράφηκαν μετά την ημερομηνία κύρωσης της πράξης εφαρμογής, αρκεί ο χρόνος χρησικτησίας να συμπληρώθηκε, κατά τις αποφάσεις αυτές, πριν από την ημερομηνία της κύρωσης της πράξης εφαρμογής.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 7Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook