Όλες οι καταχωρήσεις » Οικοδομική Άδεια
Εμφάνιση κατά:

01.08.2018 - ΝΣΚ 134/2018 Τμ. Γ' - Οικοδομική Άδεια

Οι παραχωρησιούχοι των Περιφερειακών Αεροδρομίων της χώρας, βάσει των συμβάσεων που κυρώθηκαν με τα άρθρα 215 και 216 ν. 4389/2016, ήτοι οι εταιρείες με την επωνυμία «Fraport Περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας Α΄ Α.Ε.» και «Fraport Περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας Β΄ Α.Ε.», βαρύνονται με τα έξοδα και τις εν γένει επιβαρύνσεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης των οικοδομικών αδειών των έργων ευθύνης τους, όπως προβλέπονται από τις οικείες συμβάσεις. (ομόφ.)

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 242/1994 Τμ. Γ' - Οικοδομική Άδεια

Η κατασκευή εγκαταστάσεων, αναφερομένων στο άρθρ.16 του ΓΟΚ/ 1985, στο δώμα του τετάρτου ορόφου δεν εμποδίζεται από το ότι ανεστάλη με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ η ολοκλήρωση των υπεράνω των εγκαταστάσεων αυτών ανεγειρομένων τριών ορόφων (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 331/1994 Τμ. Γ' - Οικοδομική Άδεια

Τα ακραία οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στις οριακές γραμμές εγκεκριμένου σχεδίου είναι δυνατόν να οικοδομηθούν, το δε θεωρητικό πλάτος των 10μ. που ορίζει η παρ.1 του άρθρου 29 ΓΟΚ/85, λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του ιδεατού στερεού.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 306/1994 Τμ. Γ' - Οικοδομική Άδεια

Η απόφαση της με εντολή Υπουργού υπογράφουσας Γεν. Γραμματέως του ΥπΠΕΧΩΔΕ, με την οποία ακυρώθηκε οικοδομική άδεια, δεν μπορεί να ανακληθεί μετά την πάροδο της εξηκονθήμερης προθεσμίας του άρ.8 του Ν. 3200/1955, ούτε μπορούν να συνεχισθούν οι διακοπείσες οικοδομικές εργασίες.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 135/1972 Τμ. Α' - Οικοδομική Άδεια

Διά την χορήγησιν αδείας οικοδομής κατά το νομοθετικόν καθεστώς του χρόνου υποβολής της οικείας αιτήσεως, απαιτείται, η προ της μεταβολής των όρων δομήσεως υποβολή εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν των στοιχείων της τεχνικής μελέτης και η εντός εξαμήνου από της μεταβολής υποβολή των λοιπών αναγκαίων διά την έκδοσιν της οικοδομικής αδείας δικαιολογητικών.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 169/1972 Τμ. Α' - Οικοδομική Άδεια

Οικοδομική άδεια, διά την χορήγησιν της οποίας προαπαιτείται και έγκρισις της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων δέον να παρέχηται κατά τους όρους δομήσεως εν όψει των οποίων εχορηγήθη η έγκρισις αύτη.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 268/1972 Τμ. Α' - Οικοδομική Άδεια

Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50 και 52 του ΚΝ 5351 "Περί αρχαιοτήτων", επί τμήματος πόλεως χαρακτηρισθέντος ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου κλπ, δύναται μεν να οδηγήση εις αποκλεισμόν της εν αυτώ εκτελέσεως οικοδομικών έργων, επιτρεπομένων υπό των οικείων πολεοδομικών νόμων, ουχί όμως και εις κατασκευήν τοιτούτων, εμποδιζομένων υπό του εγκεκριμένου σχεδίου, ή των ισχυόντων εις την πόλιν ταύτην όρων δομήσεως.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 297/1972 Τμ. Α' - Οικοδομική Άδεια

Επί εκτελέσεως οικοδομικού έργου παρ υπηρεσίας του Δημοσίου, είναι αναγκαία η υπό των κειμένων διατάξεων απαιτουμένη άδεια και η κατά τους όρους της αδείας εκτέλεσις του έργου, επί ταις υπό του περί αυθαιρέτων κατασκευών Πρ. Δ/τος της 18.3.26 συνεπείαις.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 494/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομική Άδεια

Παράταση ισχύος οικοδομικής αδείας προσθήκης ορόφου, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών εντός της πρώτης τριετίας. Η έκδοση σήματος συνεχίσεως εργασιών, ανακαλεί το προγενέστερο σήμα διακοπής εργασιών και αναβιώνει η αρχική οικοδομική άδεια που εκτελείται με τις διατάξεις που εκδόθηκε. Οι αυθαίρετες κατασκευές των συνιδιοκτητών, δεν επηρεάζουν τον αναλογούντα συντελεστή δόμησης της προσθήκης.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 472/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομική Άδεια

Η τροποποίηση των χρήσεων γης στο ρυμοτομικό σχέδιο Γλυφάδας δεν καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις χορηγήσεως οικοδομικής αδείας.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 15Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook