Όλες οι καταχωρήσεις » Οικοδομική Άδεια
Εμφάνιση κατά:

24.05.2017 - ΝΣΚ 242/1994 Τμ. Γ' - Οικοδομική Άδεια

Η κατασκευή εγκαταστάσεων, αναφερομένων στο άρθρ.16 του ΓΟΚ/ 1985, στο δώμα του τετάρτου ορόφου δεν εμποδίζεται από το ότι ανεστάλη με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ η ολοκλήρωση των υπεράνω των εγκαταστάσεων αυτών ανεγειρομένων τριών ορόφων (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 331/1994 Τμ. Γ' - Οικοδομική Άδεια

Τα ακραία οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στις οριακές γραμμές εγκεκριμένου σχεδίου είναι δυνατόν να οικοδομηθούν, το δε θεωρητικό πλάτος των 10μ. που ορίζει η παρ.1 του άρθρου 29 ΓΟΚ/85, λαμβάνεται υπόψη για τον έλεγχο του ιδεατού στερεού.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 306/1994 Τμ. Γ' - Οικοδομική Άδεια

Η απόφαση της με εντολή Υπουργού υπογράφουσας Γεν. Γραμματέως του ΥπΠΕΧΩΔΕ, με την οποία ακυρώθηκε οικοδομική άδεια, δεν μπορεί να ανακληθεί μετά την πάροδο της εξηκονθήμερης προθεσμίας του άρ.8 του Ν. 3200/1955, ούτε μπορούν να συνεχισθούν οι διακοπείσες οικοδομικές εργασίες.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 494/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομική Άδεια

Παράταση ισχύος οικοδομικής αδείας προσθήκης ορόφου, σε περίπτωση διακοπής των εργασιών εντός της πρώτης τριετίας. Η έκδοση σήματος συνεχίσεως εργασιών, ανακαλεί το προγενέστερο σήμα διακοπής εργασιών και αναβιώνει η αρχική οικοδομική άδεια που εκτελείται με τις διατάξεις που εκδόθηκε. Οι αυθαίρετες κατασκευές των συνιδιοκτητών, δεν επηρεάζουν τον αναλογούντα συντελεστή δόμησης της προσθήκης.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 472/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομική Άδεια

Η τροποποίηση των χρήσεων γης στο ρυμοτομικό σχέδιο Γλυφάδας δεν καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις χορηγήσεως οικοδομικής αδείας.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 414/1995 Ολομέλεια - Οικοδομική Άδεια

Εφόσον ο ιδιοκτήτης δύο συνεχόμενων οικοπέδων που αποκτήθηκαν με διαφορετικά συμβόλαια ζητήσει τη δόμηση αυτών ως ενιαίου οικοπέδου επέρχεται οπωσδήποτε συνένωση αυτών σε ενιαίο κατά την έννοια του ΓΟΚ οικόπεδο και η μετά την ενοποίηση αυτή και την ανοικοδόμηση μεταβίβαση σε τρίτο του ενός από τα ακίνητα αυτά καταλαμβάνεται από τη ρύθμιση του άρθρου 2 παρ.2 του ΝΔ 690/1948.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 413/1995 Ολομέλεια - Οικοδομική Άδεια

Η μεταβίβαση με το 11588/72 συμβόλαιο του συμ/φου Μεγαλοπόλεως Α.Ζέρβα είναι άκυρη κατ άρθρο 2 παρ.2 ΝΔ 690/1948, καίτοι αφορά οικοδομική έκσταση που είχε αγοραστεί με χωριστό συμβόλαιο, γιατί η έκταση αυτή ανοικοδομήθηκε ενιαία με συνεχόμενη έκταση του ιδίου προσώπου που είχε αποκτηθεί με διαφορετικό συμβάλαιο και έτσι επήλθε συνένωση των δύο ακινήτων σε ενιαίο οικόπεδο. Η άκυρη αυτή μεταβίβαση δεν εγκυροποιήθηκε με την διάταξη του άρθρου 6 παρ.2 του Ν 720/1977. Η μεταγενέστερη μεταβίβαση του ακάλυπτου χώρου της οικοδομής αποτελεί λόγο ανακλήσεως της οικοδομικής αδείας αν γίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας όχι όμως και μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και τη λήξη ισχύος της αδείας. Οι οικοδομικές άδειες 72/72, 1344/72 και 23/88 ήταν νόμιμες καθόλη τη διάρκεια ισχύος τους και δεν συντρέχει λόγος ανακλήσεως τους, γιατί η μεταβίβαση του ακάλυπτου χώρου της οικοδομής έγινε μετά την αποτεράτωση της οικοδομής και τη λήξη ισχύος των αδειών αυτών.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 409/1995 Τμ. Δ' - Οικοδομική Άδεια

Μετά την ρυμοτόμηση μέρους ακινήτου και την επιβολή επαχθεστέρων όρων δομήσεως, άνευ ρήτρας εφαρμογής των παλαιών όρων, διακόπτονται οι οικοδομικές εργασίες και ανακαλείται η εκκρεμής οικοδομική άδεια. Είναι απαράδεκτοι νέοι λόγοι ακυρώσεως κατ αποφάσεως Νομάρχου μετά την εκπνοή της νομίμου προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής.

Λήψη αρχείου


24.01.2017 - ΝΣΚ 211/2016 Τμ. Α1 Διακ. - Οικοδομική Άδεια

Στο πλαίσιο συμμόρφωσής της προς την απόφαση του ΣτΕ, με βάση την οποία υποχρεούται να προβεί σε άρση επικινδυνότητας οικοδομής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής οφείλει, είτε να ορίσει η ίδια τα ληπτέα μέτρα, οπότε δεν τίθεται ζήτημα έγκρισης αυτών, είτε να εγκρίνει μελέτη που θα συνταχθεί για το σκοπό αυτό και θα υποβληθεί προς αυτήν. Σε περίπτωση που για την άρση της επικινδυνότητας εφαρμόστηκε μελέτη που δεν είχε νόμιμα εγκριθεί, εάν κρίνει ότι η μελέτη και οι με βάση αυτήν εκτελεσθείσες εργασίες είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και ότι με τις εργασίες αυτές ή με κάποιες από αυτές επιτυγχάνεται η άρση επικινδυνότητας της επίμαχης οικοδομής, μπορεί να ορίσει εκ νέου με απόφασή της, ως ληπτέα μέτρα άρσης της επικινδυνότητας, τις ίδιες εργασίες ή ορισμένες από αυτές ή και νέες (ομοφ.). ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Λήψη αρχείου


10.11.2016 - ΝΣΚ 366/1996 Τμ. Γ' - Οικοδομική Άδεια

Δεν επιτρέπεται η μεταβολή της σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήσεως βιομηχανικού κτιρίου σε υπεραγορά, εφόσον η μεταβολή παραβιάζει τις ισχύουσες ουσιαστικές πολεοδομικές διατάξεις.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 9Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook