Όλες οι καταχωρήσεις » Αιγιαλός - Παραλία
Εμφάνιση κατά:

14.05.2019 - ΝΣΚ 32/2019 Τμ. Α' - Αιγιαλός - Παραλία

Η προστασία των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού, της παραλίας (συντελεσμένης), του θαλάσσιου χώρου και γενικά των παράκτιων οικοσυστημάτων των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων ανήκει στην κατά τόπο αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


27.08.2018 - ΝΣΚ 151/2018 Ατομ. - Αιγιαλός - Παραλία

Η ύπαρξη αυθαιρέτων - κατασκευασμάτων ή έργων -, που έγιναν από οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς ή καθ' υπέρβαση άδειας, δεν αποτελεί νομικό κώλυμα για την έκδοση απόφασης παραχώρησης του άρθρου 14 παρ. 12 του ν. 2971/2001. Η δε ισχύς αυτής της απόφασης εκτείνεται από της εκδόσεώς της και όχι αναδρομικά, στα πιο πάνω αυθαίρετα, μόνο με τη συνδρομή των όρων της νομιμότητας και αναγκαιότητάς τους, αποτρεπομένης τότε της κατεδάφισης. Επίσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της ως άνω απόφασης παραχώρησης χώρων αιγιαλού και παραλίας, εάν έχει προηγηθεί καθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 7, 7α και 8 του ν. 2971/2001.

Λήψη αρχείου


01.12.2017 - ΝΣΚ 232/2017 Τμ. Γ' - Αιγιαλός - Παραλία

Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύναται να υπαχθούν, κατά κανόνα, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 (και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, παρ. 2, περ, ζ', εδ. πρώτο). Στον παλαιό αιγιαλό - και μόνο κατ' εξαίρεση του ως άνω κανόνα - επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δύο περιπτώσεις: Είτε να υφίστανται νομίμως, επί του ακινήτου, εμπράγματα δικαιώματα πολιτών, που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού, είτε να εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης για την εξαίρεση των κτισμάτων, σύμφωνα με τη σχετική χάραξη (άρθρο 2, παρ. 2, περ, ζ', εδ. δεύτερο). Στον αιγιαλό δύνανται να τακτοποιηθούν αυθαίρετες κατασκευές υπό τις εξής προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς: αα) να πρόκειται για λιθόκτιστο κτίσμα που κατασκευάστηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983, ββ) να υπήρχε παλαιότερη χάραξη της γραμμής αιγιαλού και γγ) το λιθόκτιστο κτίσμα να βρισκόταν εκτός ζώνης αιγιαλού, σύμφωνα με την παλαιότερη χάραξή του (άρθρο 23 παρ. 8).

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 295/1994 Τμ. Δ' - Αιγιαλός - Παραλία

Ο καθορισμός της οριογραμμής των οχθών μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών είναι πραγματικό ή φυσικό γεγονός, η οριογραμμή είναι εκ φύσεως ορισμένη και δε χρειάζεται διοικητικός προσδιορισμός αυτής. Εναπόκειται στη Διοίκηση να ρυθμίσει, αν θέλει, το θέμα νομοθετικώς.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 207/1994 Τμ. Δ' - Αιγιαλός - Παραλία

Για το σύννομο καθορισμό της οριογραμμής του παλαιού αιγιαλού το ΓΕΝ και η αρμόδια επιτροπή προβαίνουν αυτοτελώς στη διαπίστωση αυτού και οι αντίστοιχες διαπιστώσεις πρέπει να συμπίπτουν. Σε περίπτωση που κατά τη διοικητική οριοθέτηση του αιγιαλού διαπιστωθεί ότι από φυσικά ή τεχνικά αίτια έχει μετακινηθεί τούτος προς τη θάλασσα και ότι είναι δυνατός ο καθορισμός της παλαιάς θέσης αυτού, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στη χάραξη στο οικείο τοπογραφικό διάγραμμα της οριογραμμής του παλαιού αιγιαλού (με κυανή γραμμή), με κριτήριο τις μεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων, αναγόμενη σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά το παρελθόν, εκτός αν στο χώρο που εκτείνεται μεταξύ των ορίων αφενός του υφιστάμενου κατά τον καθορισμό αιγιαλού και του κατά τα ανωτέρω παλαιού αιγιαλού υπάρχουν κατοχές οι οποίες (όπως προκύπτει κατόπιν ερεύνης) υφίσταντο από το έτος 1884 ή αφορούν εδάφη που νόμιμα έχουν παραχωρηθεί από το Δημόσιο, οπότε η οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού θα τοποθετηθεί στο όριο αυτού κατά το έτος 1884.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 289/1972 Ολομέλεια - Αιγιαλός - Παραλία

Η χορήγησις της ειδικής αδείας διά την υπό μεταλλευτικών επιχειρήσεων ή και υπό αξιολόγων λατομικών επιχειρήσεων, μετά γνώμην του Συμβουλίου Μεταλλείων, εκτέλεσιν έργων (κατασκευή αποβαθρών κλπ) επί αιγιαλού ή παραλίας και την χρήσιν αυτών, άνευ δε ανταλλάγματος, χωρεί διά μόνης αποφάσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Βιομηχανίας), κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως των Γενικών Επιτελείων των τριών πολεμικών Υπουργείων, κατ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 13 του ΑΝ 2344/40.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 306/1972 Τμ. Α' - Αιγιαλός - Παραλία

Ο διά του άρθρου 1 του ΝΔ 439/70 θεσπισθείς περιορισμός δομήσεως εις τας εν αυτώ παραλιακάς εκτάσεις, διά του καθορισμού ελαχίστης αποστάσεως των οικοδομών από του ορίου του αιγιαλού, δεν εμποδίζει μεν τας εργασίας αποπερατώσεως της προ του άνω νόμου, βάσει νομίμου αδείας, ανεγερθείσης οικοδομής εγγύτερον της ανωτέρω αποστάσεως, εφ όσον η αποπεράτωσις θα γίνη κατά τους όρους της χορηγηθείσης αδείας, αποκλείει όμως μεταγενεστέραν του νόμου επέκτασιν της οικοδομής ταύτης, καθ ο μέρος το νέον κτίσμα θέλει καταλάβει υποχρεωτικώς ακάλυπτον εκ του νόμου παραλιακήν ζώνην.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 373/1972 Τμ. Α' - Αιγιαλός - Παραλία

Η οριογραμμή της παραλίας θα χαραχθή, ως αν μη υπήρχον μόνιμα κτίσματα επ αυτής, άτινα θα υπόκεινται, από της δημοσιεύσεως του ΒΔ του δημιουργούντος την παραλίαν και υπό τους περιορισμούς του νόμου εις απαλλοτρίωσιν, εφ όσον υπό του ΑΝ 2344/40 ορίζεται το εύρος της παραλίας και δη, τόσον το σημείον, μέχρι του οποίου δύναται να εξηχθή κατά την κρίσιν της αρμοδίας επιτροπής, εκτιμώσης και τους προς ικανοποίησιν δι αυτής κοινοχρήστους σκοπούς, όσον και το σημείον από του οποίου θα υπολογίζηται το εύρος τούτο, οίον η μέση στάθμη του αιγιαλού, ως χαρακτηρίζεται αύτη, ως λωρίς γης, εκ της συνεχομένης τω αιγιαλώ ξηράς, ήτις θα πρέπει να παραμείνει ανοικοδόμητος, άμα δε δημιουργείται αδιαστίκτως ως εντός κατωκημένης περιοχής πόλεων, κωμοπόλεων ή χωρίων και σκοπός της δημιουργίας αυτής είναι η δυνατότης ικανοποιήσεως των εν τω νόμω προσδιοριζομένων κοινοχρήστων σκοπών.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 404/1995 Τμ. Δ' - Αιγιαλός - Παραλία

Συντρέχει νόμιμη περίπτωση παραχώρησης στις "Ιχθυοκαλλιέργειες Κρήτης ΑΤΤΕ", του δικαιώματος χρήσεως αιγιαλού για τις αιτούμενες ανάγκες του ανωτέρου ιχθυογεννητικού σταθμού υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στην εκδοθησομένη απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών παραχώρησης του δικαιώματος χρήσεως του αιγιαλού θα συμπεριληφθή ρητή επιφύλαξη ότι "το Δημόσιο επιφυλάσσεται ρητώς παντός δικαιώματός του από την έκβαση της δίκης, στο πλαίσιο της οποίας εδημοσιεύθη η υπ αριθ. 253/88 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου επί της από 10.2.1985 αναγνωριστικής αγωγής κυριότητος της Ιεράς Μονής Τοπλού κατά του Δημοσίου, αφορώσης έκτασης 30.000 περίπου στρεμμάτων". Σε περίπτωση, που με την εκδοθησομένη απόφαση του Εφετείου Κρήτης δικαιωθεί το Δημόσιο στον πιό πάνω δικαστικό αγώνα, δεν θα δεσμεύεται από την ανωτέρω μίσθωση μεταξύ της Ιεράς Μονής Τοπλού και της "ΑΤΕΕ Ιχθυοκαλλιέργειες Κρήτης", διότι η εκμίσθωση δημοσίου κτήματος παρά τρίτου και όχι του Δημοσίου είναι απολύτως άκυρος έναντι του Δημοσίου, μη ισχύοντος έναντι του Δημοσίου του άρθρου 14 παρ. 1 ΠΔ 34/95.

Λήψη αρχείου


25.02.2017 - ΝΣΚ 419/1995 Τμ. Β' - Αιγιαλός - Παραλία

Κατά την διάταξη του άρθρου 13 παρ.5 και 6 του ΑΝ 1540/1938, επί παραχωρήσεως του περιωρισμένης εκτάσεως, εν σχέσει προς την νεωτέραν έννοιαν του "τουριστικού λιμένος", δικαιώματος χρήσεως παρακειμένου αιγιαλού σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή για κατασκευή αποβάθρας ή εξέδρας, για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας τους, οφείλεται αποζημίωση που καθορίζεται μονομερώς από τη διοίκηση. Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 35 παρ.6 του ν 2160/1993, προκειμένου το νέο δίκαιο περί δημιουργίας τουριστικών λιμένων, που αποτελούν νέα μορφή έργων ευρείας εκτάσεως, να μην αποτελέσει τροχοπέδη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει γίνει χωροθέτηση και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις εγκρίσεως έργων και παραχωρήσεων αιγιαλού από τους οικείους νομάρχες κατά το προϊσχύον νομικό καθεστώς, παρέχεται η δυνατότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες στις οποίες αφορούν οι παλαιές αποφάσεις να προβούν σε έναρξη των εργασιών κατ εφαρμογήν των αποφάσεων εκείνων και μετά την ισχύν του ν 2160/93, υποβάλλοντας πρότερον τα αναφερόμενα στη διάταξη δικαιολογητικά στη Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων. Είναι πρόδηλον ότι τούτο σημαίνει πλήρη εκτέλεση υπό των ξενοδοχειακών μονάδων της παλαιάς αποφάσεως, άρα και κατά το σημείον του ανταλλάγματος προς το Δημόσιον, άνευ οιασδήποτε εφαρμογής των διατάξεων του ν 2160/93. Σε περίπτωση όμως που οι μονάδες αυτές υποβάλουν, ταυτοχρόνως, και αίτημα κατασκευής, αντί των περιωρισμένων έργων της παλαιάς αποφάσεως, τουριστικού λιμένα, κατ αποδοχή δε αυτού εκδοθεί νέα απόφαση, τότε η παλαιά απόφαση του Νομάρχη παύει να ισχύει, εφαρμοστέο είναι πλέον το νέο δίκαιο και συνεπώς τότε δεν οφείλεται αντάλλαγμα για τη χρήση είναι πλέον το νέο δίκαιο και συνεπώς τότε δεν οφείλεται αντάλλαγμα για τη χρήση της ζώνης του τουριστικού λιμένα, ο οποίος θα κατασκευασθεί συμφώνως προς τον ν 2160/1993 και την βάσει αυτού νέα απόφαση.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 10Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook