Όλες οι καταχωρήσεις » Αιγιαλός - Παραλία
Εμφάνιση κατά:

27.08.2018 - ΝΣΚ 151/2018 Ατομ. - Αιγιαλός - Παραλία

Η ύπαρξη αυθαιρέτων - κατασκευασμάτων ή έργων -, που έγιναν από οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς ή καθ' υπέρβαση άδειας, δεν αποτελεί νομικό κώλυμα για την έκδοση απόφασης παραχώρησης του άρθρου 14 παρ. 12 του ν. 2971/2001. Η δε ισχύς αυτής της απόφασης εκτείνεται από της εκδόσεώς της και όχι αναδρομικά, στα πιο πάνω αυθαίρετα, μόνο με τη συνδρομή των όρων της νομιμότητας και αναγκαιότητάς τους, αποτρεπομένης τότε της κατεδάφισης. Επίσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της ως άνω απόφασης παραχώρησης χώρων αιγιαλού και παραλίας, εάν έχει προηγηθεί καθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 7, 7α και 8 του ν. 2971/2001.

Λήψη αρχείου


01.12.2017 - ΝΣΚ 232/2017 Τμ. Γ' - Αιγιαλός - Παραλία

Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύναται να υπαχθούν, κατά κανόνα, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 (και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, παρ. 2, περ, ζ', εδ. πρώτο). Στον παλαιό αιγιαλό - και μόνο κατ' εξαίρεση του ως άνω κανόνα - επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δύο περιπτώσεις: Είτε να υφίστανται νομίμως, επί του ακινήτου, εμπράγματα δικαιώματα πολιτών, που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού, είτε να εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης για την εξαίρεση των κτισμάτων, σύμφωνα με τη σχετική χάραξη (άρθρο 2, παρ. 2, περ, ζ', εδ. δεύτερο). Στον αιγιαλό δύνανται να τακτοποιηθούν αυθαίρετες κατασκευές υπό τις εξής προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς: αα) να πρόκειται για λιθόκτιστο κτίσμα που κατασκευάστηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983, ββ) να υπήρχε παλαιότερη χάραξη της γραμμής αιγιαλού και γγ) το λιθόκτιστο κτίσμα να βρισκόταν εκτός ζώνης αιγιαλού, σύμφωνα με την παλαιότερη χάραξή του (άρθρο 23 παρ. 8).

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 295/1994 Τμ. Δ' - Αιγιαλός - Παραλία

Ο καθορισμός της οριογραμμής των οχθών μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών είναι πραγματικό ή φυσικό γεγονός, η οριογραμμή είναι εκ φύσεως ορισμένη και δε χρειάζεται διοικητικός προσδιορισμός αυτής. Εναπόκειται στη Διοίκηση να ρυθμίσει, αν θέλει, το θέμα νομοθετικώς.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 207/1994 Τμ. Δ' - Αιγιαλός - Παραλία

Για το σύννομο καθορισμό της οριογραμμής του παλαιού αιγιαλού το ΓΕΝ και η αρμόδια επιτροπή προβαίνουν αυτοτελώς στη διαπίστωση αυτού και οι αντίστοιχες διαπιστώσεις πρέπει να συμπίπτουν. Σε περίπτωση που κατά τη διοικητική οριοθέτηση του αιγιαλού διαπιστωθεί ότι από φυσικά ή τεχνικά αίτια έχει μετακινηθεί τούτος προς τη θάλασσα και ότι είναι δυνατός ο καθορισμός της παλαιάς θέσης αυτού, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στη χάραξη στο οικείο τοπογραφικό διάγραμμα της οριογραμμής του παλαιού αιγιαλού (με κυανή γραμμή), με κριτήριο τις μεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων, αναγόμενη σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά το παρελθόν, εκτός αν στο χώρο που εκτείνεται μεταξύ των ορίων αφενός του υφιστάμενου κατά τον καθορισμό αιγιαλού και του κατά τα ανωτέρω παλαιού αιγιαλού υπάρχουν κατοχές οι οποίες (όπως προκύπτει κατόπιν ερεύνης) υφίσταντο από το έτος 1884 ή αφορούν εδάφη που νόμιμα έχουν παραχωρηθεί από το Δημόσιο, οπότε η οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού θα τοποθετηθεί στο όριο αυτού κατά το έτος 1884.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 404/1995 Τμ. Δ' - Αιγιαλός - Παραλία

Συντρέχει νόμιμη περίπτωση παραχώρησης στις "Ιχθυοκαλλιέργειες Κρήτης ΑΤΤΕ", του δικαιώματος χρήσεως αιγιαλού για τις αιτούμενες ανάγκες του ανωτέρου ιχθυογεννητικού σταθμού υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι στην εκδοθησομένη απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών παραχώρησης του δικαιώματος χρήσεως του αιγιαλού θα συμπεριληφθή ρητή επιφύλαξη ότι "το Δημόσιο επιφυλάσσεται ρητώς παντός δικαιώματός του από την έκβαση της δίκης, στο πλαίσιο της οποίας εδημοσιεύθη η υπ αριθ. 253/88 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου επί της από 10.2.1985 αναγνωριστικής αγωγής κυριότητος της Ιεράς Μονής Τοπλού κατά του Δημοσίου, αφορώσης έκτασης 30.000 περίπου στρεμμάτων". Σε περίπτωση, που με την εκδοθησομένη απόφαση του Εφετείου Κρήτης δικαιωθεί το Δημόσιο στον πιό πάνω δικαστικό αγώνα, δεν θα δεσμεύεται από την ανωτέρω μίσθωση μεταξύ της Ιεράς Μονής Τοπλού και της "ΑΤΕΕ Ιχθυοκαλλιέργειες Κρήτης", διότι η εκμίσθωση δημοσίου κτήματος παρά τρίτου και όχι του Δημοσίου είναι απολύτως άκυρος έναντι του Δημοσίου, μη ισχύοντος έναντι του Δημοσίου του άρθρου 14 παρ. 1 ΠΔ 34/95.

Λήψη αρχείου


25.02.2017 - ΝΣΚ 419/1995 Τμ. Β' - Αιγιαλός - Παραλία

Κατά την διάταξη του άρθρου 13 παρ.5 και 6 του ΑΝ 1540/1938, επί παραχωρήσεως του περιωρισμένης εκτάσεως, εν σχέσει προς την νεωτέραν έννοιαν του "τουριστικού λιμένος", δικαιώματος χρήσεως παρακειμένου αιγιαλού σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή για κατασκευή αποβάθρας ή εξέδρας, για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας τους, οφείλεται αποζημίωση που καθορίζεται μονομερώς από τη διοίκηση. Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 35 παρ.6 του ν 2160/1993, προκειμένου το νέο δίκαιο περί δημιουργίας τουριστικών λιμένων, που αποτελούν νέα μορφή έργων ευρείας εκτάσεως, να μην αποτελέσει τροχοπέδη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει γίνει χωροθέτηση και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις εγκρίσεως έργων και παραχωρήσεων αιγιαλού από τους οικείους νομάρχες κατά το προϊσχύον νομικό καθεστώς, παρέχεται η δυνατότητα στις ξενοδοχειακές μονάδες στις οποίες αφορούν οι παλαιές αποφάσεις να προβούν σε έναρξη των εργασιών κατ εφαρμογήν των αποφάσεων εκείνων και μετά την ισχύν του ν 2160/93, υποβάλλοντας πρότερον τα αναφερόμενα στη διάταξη δικαιολογητικά στη Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων. Είναι πρόδηλον ότι τούτο σημαίνει πλήρη εκτέλεση υπό των ξενοδοχειακών μονάδων της παλαιάς αποφάσεως, άρα και κατά το σημείον του ανταλλάγματος προς το Δημόσιον, άνευ οιασδήποτε εφαρμογής των διατάξεων του ν 2160/93. Σε περίπτωση όμως που οι μονάδες αυτές υποβάλουν, ταυτοχρόνως, και αίτημα κατασκευής, αντί των περιωρισμένων έργων της παλαιάς αποφάσεως, τουριστικού λιμένα, κατ αποδοχή δε αυτού εκδοθεί νέα απόφαση, τότε η παλαιά απόφαση του Νομάρχη παύει να ισχύει, εφαρμοστέο είναι πλέον το νέο δίκαιο και συνεπώς τότε δεν οφείλεται αντάλλαγμα για τη χρήση είναι πλέον το νέο δίκαιο και συνεπώς τότε δεν οφείλεται αντάλλαγμα για τη χρήση της ζώνης του τουριστικού λιμένα, ο οποίος θα κατασκευασθεί συμφώνως προς τον ν 2160/1993 και την βάσει αυτού νέα απόφαση.

Λήψη αρχείου


07.02.2017 - ΝΣΚ 211/1995 Τμ. Δ' - Αιγιαλός - Παραλία

Η απλή παραχώρηση αιγιαλού για εγκατάσταση κινητής καντίνας έχει προσωποπαγή χαρακτήρα. Επί θανάτου του μισθωτού - παραχωρησιούχου δεν υπεισέρχονται οι καθολικοί διαδοχοί του στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της παραχώρησης αυτής.

Λήψη αρχείου


06.02.2017 - ΝΣΚ 17/1995 Τμ. Δ' - Αιγιαλός - Παραλία

Δε συντρέχει νόμιμος περίπτωση παραχώρησης θαλασσίας έκτασης 800 Μ2 στη θέση Παλαιό Φάληρο προς εγκατάσταση δελφινάριου. Η κατ άρθρον 13 παρ.5 ΑΝ 1540/1938 παραχώρηση αναλογικώς του δικαιώματος πήξεως εντός της θαλάσσης αποβαθρών ή εξεδρών (και πλωτών εξεδρών) και σε άλλες επιχειρήσεις, πέραν των αναφερομένων περιοριστικώς στη διάταξη αυτή, δεν είναι νόμιμος. Η παραχώρηση θαλάσσιας περιοχής, εκτός ζώνης λιμένος, μη συνεχομένης του αιγιαλού, προς εγκατάσταση πλωτού ναυπηγήματος είναι νόμιμος μόνον υπό τις προϋποθέσεις του ΑΝ 522/1968 και Ν 4171/1961.

Λήψη αρχείου


06.02.2017 - ΝΣΚ 2/1995 Τμ. Δ' - Αιγιαλός - Παραλία

Η αποξηρανθείσα κοίτη μη πλεύσιμου ποταμού εκ φυσικών αιτιών οποτεδήποτε προστίθεται στις εφαπτόμενες σ αυτήν παραποτάμιες ιδιοκτησίες, εκ τεχνικών έργων πριν από το ΝΔ 116/1975 ισχύει το αυτό (προστίθεται στις παραποτάμιες ιδιοκτησίες) και μετά το ΝΔ 116/1975 (20.8.1975) ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Η αποξηρανθείσα κοίτη χειμάρρου εξ οιασδήποτε αιτίας (φυσικά αίτια ή ανθρώπινες ενέργειες) εξακολουθεί να παραμένει στην κυριότητα εκείνου, ο οποίος την είχε και πριν από την αποξήρανση (εγκατάλειψη).

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 68/1996 Τμ. Γ' - Αιγιαλός - Παραλία

Κατασκευές στον αιγιαλό, την παραλία ή τον θαλάσσιο χώρο που βρίσκεται προ των εγκαταστάσεων ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες εκτελέστηκαν χωρίς έγκριση, ή καθ υπέρβαση αυτής ή δυνάμει εγκριτικής αποφάσεως που εκδόθηκε κατά παράβαση της νομοθεσίας που ίσχυε κατά το χρόνο εκδόσεώς της, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.2160/93 και υποβληθούν αρμοδίως τα απαιτούμενα από τις διατάξεις του νόμου αυτού δικαιολογητικά, μπορούν να συμπεριληφθούν στα εγκρινόμενα προς δημιουργία τουριστικού λιμένα έργα και να νομιμοποιηθούν.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 9Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook