Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα
Εμφάνιση κατά:

12.05.2015 - ΝΣΚ 224/1988 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Γνωμοδοτών: Δ. Διαμαντόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Διοικήσεως Το βάρος αποδείξεως ότι ακίνητο είναι ανταλλάξιμο φέρει ο επικαλούμενος την ιδιότητά του αυτή, δηλαδή η Διοίκηση και όχι ο ισχυριζόμενος ότι αυτό δεν είναι ανταλλάξιμο.

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 243/1988 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Είναι έγκυρο το συμβόλαιο μεταβιβάσεως (έτους 1936) ανταλλαξίμου αγροτικού ακινήτου άνω των 250 στρεμμάτων, που έγινε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ως διαχειριστρίας, κατ ενάσκηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου) χωρίς την άδεια του Υπουργού Γεωργίας. Η απαγόρευση μεταβιβάσεως αγροτικού ακινήτου άνω των 250 στρεμμάτων χωρίς την άδεια του Υπ.Γεωργίας Ν 2148/1952 δεν ισχύει στην ανωτέρω περίπτωση, διότι η περίπτωση αυτή καλύπτεται από το άρθρο 1 παρ.1 και 2 Ν 3250/1924, επί των οποίων δεν έχει εφαρμογή ο Ν 2148/1952. Εξάλλου, α) η απαγόρευση αυτή αφορά τη μεταβίβαση από φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ και όχι από το Δημόσιο και β) δεν αφορά τις προς το Δημόσιο μεταβιβάσεις (Ν 5904/33 αριθ. 4) και άρα εξ αντιδιαστολής πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν αφορά ούτε τις από το Δημόσιο γενόμενες.

Λήψη αρχείου


03.05.2015 - ΝΣΚ 231/2013 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η διάταξη του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.Δ. 3713/1957 (Περί ανταλλάξιμης περιουσίας και αποκατάστασης προσφύγων), ως προς την διάθεση ανταλλάξιμων ακινήτων έχει καταργηθεί ή διατηρείται σε ισχύ στις περιπτώσεις που δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.4 του Ν. 357/1976 (Περί επιταχύνσεως της ρευστοποιήσεως και εκκαθαρίσεως της ανταλλάξιμης περιουσίας). (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


03.05.2015 - ΝΣΚ 232/2013 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Είναι δυνατή η ανάκληση των παραχωρητηρίων, τα οποία εξεδόθησαν δυνάμει των παρ.2 και 4 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 547/1970, εφ’ όσον, εκ λόγων αναγομένων σε πολεοδομικές ρυθμίσεις, εξέλιπαν οι, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, όροι και ειδικώτερα εξέλιπαν οι σκοποί, για θεραπεία των οποίων τα παραχωρητήρια αυτά εξεδόθησαν, στην περίπτωση δε της παρ.4 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 547/1970 το καταβληθέν τίμημα πρέπει να επιστραφεί στον καταβαλόντα Δήμο. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


02.05.2015 - ΝΣΚ 296/2011 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Δεν χωρεί ανάκληση της υπ’ αριθμ. 233475/8138/26-9-1961 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία παραχωρήθηκε οριστικά στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανταλλάξιμο κτήμα (Α.Κ. 10117) συνολικής έκτασης 4.400 τ.μ., προς αποκατάσταση αστών προσφύγων διότι: α) κατά μεν το μέρος της που αφορά την έκταση των 2.207 τ.μ., η οποία παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε Σχολική Εφορία για την ανέγερση σχολείου, η παραχώρηση αυτή ήταν σύννομη, β) κατά δε το μέρος της που αφορά την έκταση των 2.100 τ.μ., έχει παρέλθει μακρό χρονικό διάστημα και δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος που να τη δικαιολογούν, δεδομένου ότι κατόπιν της έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου, που χαρακτήρισε την έκταση παιδική δεν ήταν δυνατή η εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης (αποκατάσταση αστών προσφύγων), ούτε η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση του εν λόγω ανταλλάξιμου κτήματος. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


02.05.2015 - ΝΣΚ 177/2011 Ολομέλεια - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Οικόπεδο εντός του οικισμού και των διοικητικών ορίων της τέως Κοινότητας Νυμφαίου, ήδη τοπικής Κοινότητας Νυμφαίου Δήμου Αμυνταίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δεν εμπίπτει στην έννοια των λοιπών ακάλυπτων εκτάσεων του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 2 του Ν 930/1943 και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να παραχωρηθεί σύμφωνα με την διάταξη αυτή. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


04.04.2015 - ΝΣΚ 67/1989 Ατομ. - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Ανταλλαγή γαιών μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών. Δεν δύναται το Δημόσιο να συμβληθεί με ιδιώτες για ανταλλαγή γαιών προς τον σκοπό της συγκεντρώσεως κατεσπαρμένων ιδιοκτησιών.

Λήψη αρχείου


28.03.2015 - ΝΣΚ 232/2014 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Αυθαίρετος κάτοχος που έχει εξαγοράσει ήδη ανταλλάξιμο κτήμα με τις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 357/1976, το οποίο έχει μεταβιβάσει σε τρίτο, δεν δύναται να εξαγοράσει και δεύτερο ανταλλάξιμο κτήμα με τις ίδιες διατάξεις και για την ίδια χρήση. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


28.03.2015 - ΝΣΚ 250/2014 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Α) Η συνομολογηθείσα, με το με αριθμό 20861/1951 πωλητήριο συμβόλαιο, σύμβαση, αν και προκύπτει η μη εξόφληση τοκοχρεωλυτικών δόσεων του πιστωθέντος τιμήματος, εξακολουθεί και ισχύει, ως προς τη μεταβίβαση του με αριθμό ΑΚ 3496 ανταλλαξίμου κτήματος, δεδομένου ότι δεν προκύπτει συνομολόγηση και πλήρωση διαλυτικής αιρέσεως, οι λοιποί όροι που περιελήφθησαν στο συμβόλαιο, περί καταβολής των δόσεων, μη τηρηθέντες, δεν επιφέρουν, ως συνέπεια, τη μη ισχύ της συμβάσεως αγοραπωλησίας και μεταβιβάσεως του ακινήτου, η δε εγγραφείσα υπέρ του Δημοσίου πρώτη υποθήκη έχει αποσβεσθεί.
Β) Δεν τίθεται ζήτημα απαντήσεως, δεδομένου ότι, βάσει των προαναφερομένων, δεν συντρέχει περίπτωση υπολογισμού των υπολειπόμενων δόσεων. Γ) Η απάντηση είναι αρνητική, δηλαδή η υπηρεσία δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά των καταβληθεισών δόσεων, δεδομένου ότι η παραγραφή των αξιώσεων του Δημοσίου επί του μη καταβληθέντος τιμήματος δεν καθιστά, άνευ ετέρου, ανίσχυρο το συμβόλαιο ή κάποιον όρο αυτού και δεν θεμελιώνει αξίωση επιστροφής των ήδη καταβληθεισών δόσεων τιμήματος. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


05.03.2015 - ΝΣΚ 423/1992 Τμ. Γ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Σε περίπτωση ρυμοτομίας ανταλλαξίμου ακινήτου και αν δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση είναι δυνατή κατ άρθρο 2 παρ.1 Ν. 357/76, η εξαγορά, ουχί του μετά την ρυμοτόμηση απομένοντος, άνευ του κτίσματος, αλλά του όλου ανταλλαξίμου κτήματος, μετά του χρησιμοποιουμένου κτίσματος. Δια το τίμημα δεν θα υπολογισθή η εκ της ρυμοτομίας μείωση τυχόν, της αξίας.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 6 από 7Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  3  4  5  [6]  7  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook