Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα
Εμφάνιση κατά:

03.09.2015 - ΝΣΚ 936/1977 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Εξ ειρηνοδικειακής αποφάσεως εκδοθείσης κατά τας ειδικάς διατάξεις περί μικροδιαφορών του Κωδ.Πολ.Δικ., δεν παράγεται δεδικασμένον ως προς την κυριότητα του εν ταύτη αναφερομένου ανταλλαξίμου κτήματος καθ όσον, κατ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 331 και 466 παρ.1 του άνω Κώδικος, το Ειρηνοδικείον, δικάσαν βάσει των προεκτεθεισών ανωτέρω ειδικών διατάξεων, δεν είχεν καθ ύλην αρμοδιότητα να κρίνη, έστω και παρεμπιπτόντως, περί της άνω κυριότητος.

Λήψη αρχείου


03.09.2015 - ΝΣΚ 791/1977 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Εν περιπτώσει επανόδου του χρέους τιμήματος ανταλλαξίμου μουσουλμανικού ακινήτου, καταστάντος απαιτητού συνεπεία καθυστερήσεως καταβολής τοκοχρεωλυτικής τινος δόσεως, εις κανονικήν τοκοχρεωλυτικήν εξόφλησιν, ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να καταβάλη τόκον υπηρεμερίας επί του τμήματος του ποσού το οποίον θα καταβληθή τοκοχρεωλυτικώς μετά την καταβολήν των καθυστερουμένων δόσεων.

Λήψη αρχείου


14.08.2015 - ΝΣΚ 160/1975 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Προεδρεύων: Κων.Κωνσταντινίδης, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Βασ.Παπαχρήστου, Πάρεδρος Ειναι νόμω δυνατή η διά πρωτοκόλλων κατάληψις ανταλλαξίμων κτημάτων, εφ όσον ταύτα δεν κατέχονται ή κατέχονται υπό προσώπων εις ουδεμίαν σχέσιν τελούντων προς τους πρώην ιδιοκτήτας μουσουλμάνους κατά τον της καταλήψεως χρόνον.

Λήψη αρχείου


21.07.2015 - ΝΣΚ 46/2001 Ολομέλεια - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Οι προϋποθέσεις απόδοσης ακινήτου σε κατοίκους του Νυμφαίου Φλώρινας σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν 930/1943 πρέπει να υφίστανται κατά τον χρόνο ισχύος της πιο πάνω διάταξης. Νομιμοποιούνται να ζητήσουν την διαγραφή των ανωτέρω ακινήτων από το Κτηματολόγιο της ΥΔΑΜΚ, οι ειδικοί διάδοχοι, οι κληρονόμοι κατοίκου του Νυμφαίου Φλώρινας και οι αγοραστές, που προσυμφώνησαν την αγορά τέτοιου ακινήτου. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


20.07.2015 - ΝΣΚ 503/2000 Τμ. Γ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Ανταλλάξιμα κτήματα του Δημοσίου που παραχωρήθηκαν στους αυθαιρέτους κατόχους αυτών κατά το άρθρο 3 του ΝΔ 547/70, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.7 του άρθρου 4 του Ν.2386/96, δεν επιτρέπεται να εκποιηθούν πριν από την πάροδο δεκαετίας από την παραχώρησή τους, επί ποινή ακυρότητας της εκποίησης αυτής και αυτοδίκαιας επανόδου της κυριότητας του παραχωρηθέντος κτήματος στο Δημόσιο.

Λήψη αρχείου


13.07.2015 - ΝΣΚ 535/2006 Τμ. Β' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Για τη μεταβίβαση στην Κοινότητα Ωραιοκάστρου της κυριότητας επί της ανταλλάξιμης ορεινής βοσκής του αγροκτήματος «Ακ Μπουνάρ», που αναλήφθηκε, δυνάμει του άρθρου 11 του κυρωθέντος με το Ν 5875/1933 ΝΔ της 15/15 Ιουλίου 1933, με την υπ’ αριθμ. 154961/14-1-1935 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και διατέθηκε με την υπ’ αριθμ. 99/27-4-1935 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Θεσσαλονίκης στην εν λόγω Κοινότητα, απαιτείται η έκδοση οριστικού τίτλου κυριότητας (παραχωρητηρίου) κατ’ εφαρμογή του εδαφίου ε της παρ. 2 του άρθρου 8 του ΒΔ της 24/31 Οκτωβρίου 1940, στο οποίο παραπέμπει το εδ. γ της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, από την υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η διαχείρισή της ως ανταλλάξιμης περιουσίας (ήδη άρθρο 9 παρ. 1 περ. ζ του ΠΔ 551/17-11-1988 «Οργανισμός Νομαρχιών – Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών», ΦΕΚ Α΄ 259/17-11-1988), ο οποίος (τίτλος – παραχωρητήριο) θα μεταγραφεί νόμιμα, η δε παράδοση της πιο πάνω εκτάσεως από τη Διεύθυνση Γεωργίας Θεσσαλονίκης και η παραλαβή της από την Κοινότητα Χορτιάτη με το από 24-1-1951 πρωτόκολλο, καθώς και η μεταγραφή του τελευταίου στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στις 2-9-1986, δεν επέφερε και τη μεταβίβαση της κυριότητας επί της εκτάσεως αυτής στην πιο πάνω Κοινότητα, η οποία, όμως, νομίμως τη νέμεται και την κατέχει, διαχειριζόμενη αυτήν, από της πιο πάνω παραδόσεώς της σ’ αυτήν, ημερομηνία από την οποία έπαυσε να την διαχειρίζεται το Ελληνικό Δημόσιο ως ανταλλάξιμη περιουσία δια των αρμοδίων υπηρεσιών του.

Λήψη αρχείου


11.07.2015 - ΝΣΚ 45/2006 Τμ. Β' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η διοικητική πράξη – απόφαση περί παραχωρήσεως – απευθείας εκποιήσεως ανταλλαξίμων ακινήτων υπό τον όρο της μη αλλαγής της χρήσεως αυτών για ορισμένο χρονικό διάστημα δεν ανακαλείται, όταν η παράβαση του όρου τούτου έγινε κατόπιν γνώσεως και συμμετοχής του Δημοσίου με την έκδοση θετικής διοικητικής πράξεως, έστω και κατ’ επίφαση νόμιμης, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η δικαιολογημένη πεποίθηση των παραχωρησιούχων ότι η αλλαγή της χρήσεως είναι μετά ταύτα επιτρεπτή και ότι δεν τίθεται ζήτημα παραβάσεως του ως άνω όρου και ως εκ τούτου ανάκληση της παραχωρήσεως.

Λήψη αρχείου


03.07.2015 - ΝΣΚ 383/1987 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Δικαιούται να εξαγοράσει το ανταλλάξιμο αγροτικό κτήμα που καλλιεργούσε αυθαίρετος κάτοχος αυτού κατά την εποχή που υπέβαλε την αίτηση εξαγοράς, ανεξάρτητα αν αποβλήθηκε από αυτό μεταγενέστερα από τρίτον. Ο τρίτος δεν έχει δικαίωμα εξαγοράς. :ΕΔτΔ 4:45

Λήψη αρχείου


30.06.2015 - ΝΣΚ 136/1988 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Συμμόρφωση της Διοικήσεως σε ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ για παραχώρηση ανταλλαξίμου ακινήτου,

Λήψη αρχείου


12.05.2015 - ΝΣΚ 198/2013 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 357/1975 (Περί επιταχύνσεως της ρευστοποιήσεως και εκκαθαρίσεως της ανταλλάξιμης περιουσίας) και στις ανταλλάξιμες οικοδομές του άρθρου 3 του ιδίου νόμου.
Η Ένορκη Βεβαίωση θεωρείται ικανό στοιχείο για απόδειξη κατοχής από τον δικαιοπάροχο πριν το έτος 1976, για τους κατόχους ανταλλάξιμων ακινήτων. Δικαίωμα εξαγοράς σε περίπτωση εξαντλήσεως του επιτρεπόμενου ορίου. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


Σελίδα 5 από 7Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  3  4  [5]  6  7  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook