Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα
Εμφάνιση κατά:

30.03.2016 - ΝΣΚ 418/1999 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Για την περίπτωση της ανταλλαγής θα πρέπει να εξετασθεί η ύπαρξη της ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. του ΤΕΒΕ καθώς και της αιτιολογημένης έκθεσης της Εκτιμητικής Επιτροπής της παρ.2 του άρθρου 52 του Π.Δ.715/1979, η οποία, εκτός των άλλων στοιχείων, θα πρέπει να διαλαμβάνει ως ουσιώδη στοιχεία αυτής και τη γνωμάτευση περί της αξίας των ανταλλασσομένων ακινήτων καθώς και αν είναι συμφέρουσα ή όχι η ανταλλαγή. Για την περίπτωση της αγοράς θα πρέπει να εξετασθεί επίσης η ύπαρξη της ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. του ΤΕΒΕ καθώς και της αιτιολογημένης έκθεσης της Εκτιμητικής Επιτροπής της παρ.2 του άρθρου 52 του Π.Δ.715/1979, η οποία, θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία που επιτάσσει η παρ.3 του άρθρου 54 του Π.Δ.715/1979, όπως τη μισθωτική και αγοραία αξία του ακινήτου, την κατάσταση του ακινήτου από άποψη υγιεινής, καταλληλότητας και επάρκειας. Η μίσθωση ακινήτου από καμία διάταξη δεν προκύπτει ότι παρεμποδίζει την εκποίηση του μισθίου ακινήτου. Αντίθετα εγκύρως δύναται να χωρήσει εκποίηση του μισθίου και διαρκούσης της μισθώσεως κατά τη σαφέστατη διάταξη του άρθρου 614 Α.Κ. Κατά συνέπεια, η ανταλλαγή ακινήτου του ΤΕΒΕ με ακίνητο του οποίου ορισμένοι χώροι είναι μισθωμένοι με σύμβαση που λήγει το 2003, είναι σύννομη.

Λήψη αρχείου


28.03.2016 - ΝΣΚ 42/1999 Τμ. Δ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

1) Κατά την έννοιαν των διατάξεων του άρθρου 3 ΝΔ 547/1970 (ως τούτο αντικατεστάθη δια της παρ.7 άρθρου 4 Ν.2386/96), δικαιούχοι εξαγοράς των εις αυτάς ανταλλαξίμων κτημάτων Θεσ/κης είναι α) οι αυθαίρετοι κάτοχοι αυτών- προ της 24.6.76, ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, οποτεδήποτε γενόμενοι (οι τελευταίοι, και ατύπως) μετά ταύτα, ως ανωτέρω λεπτομερώς εκτίθεται. Η ανηλικότης των ειδικών διαδόχων (οι οποίοι έχουν συμπληρώση το 10ον αλλά και 15ον έτος, ως πρόκειται) δεν εμποδίζει την εν προκειμένω ειδικήν διαδοχήν. β) Ο όρος αυτοτελής οικογένεια είναι ερμηνευτέος ευρέως και περιλαμβάνει και την περίπτωσιν και αγάμου, εν όψει και του σκοπού του νόμου, έχοντος αποκαταστατικόν και κοινωνικόν χαρακτήρα. 2) Κατ ακολουθίαν η κρίσις της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Θεσ/κης στις εις το ερώτημα περιπτώσεις (η περί τα πράγματα απόφανσις της οποίας δεν αμφισβητείται) παρίσταται σύμφωνος προς την διδομένην, ως άνω ερμηνείαν των κρισίμων διατάξεων (του άρθρου 3 ΝΔ 547/1970, ως αντικατεστάθησαν δια της παρ.7 άρθρου 4 Ν.2386/1996) και οι περί ων αύτη (αυθαίρετοι κάτοχοι) είναι δικαιούχοι εξαγοράς κατά την έννοιαν του νόμου.

Λήψη αρχείου


06.03.2016 - ΝΣΚ 9/1975 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Εις την διάταξιν της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 547/1970, βάσει της οποίας παραχωρούνται υποχρεωτικώς και άνευ τιμήματος εις τους εν αυτή αναφερομένους Δήμους και Κοινότητας αι υπ αυτών νεμόμεναι δασοβοσκαί, δεν εμπίπτουν κατ αρχήν και οι βοσκότοποι και τα λειβάδια της κατηγορίας της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικού Κώδικος), εκτός αν ταύτα έχουν τα χαρακτηριστικά των δασικών εκτάσεων της παρ.2 του αυτού ως άνω άρθρου. Οπωσδήποτε δεν είναι δυνατή, κατ εφαρμογήν της προεκτεθείσης διατάξεως, η παραχώρησις, εις τους ανωτέρω των χέρσων εκτάσεων.

Λήψη αρχείου


04.02.2016 - ΝΣΚ 354/1975 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Ερωτάται, εάν, προκειμένου περί εκποιήσεως ανταλλαξίμου ακινήτου, το τίμημα εκποιήσεως, θα προσδιορίζεται βάσει της τρεχούσης αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνον της υποβολής της σχετικής αιτήσεως ή βάσει της αξίας αυτού κατά τον χρόνον της καταρτίσεως της πωλήσεως. Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικόν Συμβούλιον εγνωμοδότησεν ως ακολούθως: Η τρέχουσα αξία βάσει της οποίας και προσδιορίζεται το τίμημα πωλήσεως, είναι η της υποβολής αιτήσεως επί των προβλεπομένων ειδικών περιπτώσεων υποχρεωτικής εκποιήσεως των ανταλλαξίμων ακινήτων, εφ ων ο προσδιορισμός, τόσον των προϋποθέσεων της εκποιήσεως, όσον και του τιμήματος ρυθμίζονται υπό της προβλεπούσης ταύτας διατάξεως κατά τρόπον ειδικόν.

Λήψη αρχείου


11.01.2016 - ΝΣΚ 207/1993 Τμ. Γ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Κατά τον προσδιορισμό της αποζημιώσεως για την άνευ μισθωτικής σχέσεως χρήση ανταλλαξίμου ακινήτου, λαμβάνεται υπ όψη η αξία του ακινήτου όπως διαμορφώνεται μαζί με το οικοδόμημα, που τυχόν έχει ανεγερθεί σ αυτό, από τον τρίτο, σε βάρος του οποίου καθορίζεται η αποζημίωση, επιφυλασσομένων τυχόν δικαιωμάτων του τρίτου εκ του άρθρου 1063 ΑΚ.

Λήψη αρχείου


26.10.2015 - ΝΣΚ 72/1994 Τμ. Δ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

1) Εκ των διατάξεων των άρθρων 2 και 4 Ν 357/1976 προκύπτει ότι, κατά την νομοθεσία περί ανταλλαξίμων κτημάτων, ο προβάλλων αίτημα εξαγοράς αστικού ανταλλαξίμου κτήματος, κατά συνδρομή δε των ως άνω προϋποθέσεων, πρέπει τουλάχιστον κατά την υποβολή της αιτήσεως να είναι εις την κατοχή του κτήματος και να χρησιμοποιεί το κτίσμα, κατά τα εις τον νόμον, ότε και έχει δικαίωμα εξαγοράς (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 611/1981 έναντι του οποίου ίσταται υποχρέωση της Διοικήσεως προς έκδοση της σχετικής πράξεως (Μ.Στασινοπούλου ΔΔΠ σελ.175, 371 Β και 412, 413). 2) Η απόφασις της Επιτροπής του άρθρου 98 ΠΔ 284/88 είναι διοικητική πράξη υποκειμένη εις αναθεώρησιν, ενώπιον του κατά τα άνω Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Η απλή γνωμοδότηση αυτού υπόκειται εις έγκριση δι εκδιδομένης αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, δι ης γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται σχετική αίτησις ιδιώτου. Η απόφασις αυτή αποτελεί διοικητικήν πράξιν, υποκειμένην εις την γενικήν περί των πράξεων της Διοικήσεως ρύθμισιν καθ όσον αφορά και εις την ανάκλησιν αυτής, χωρίς εις τούτο να επιδρά η φύσις της πράξεως, ως αναφερομένης εις τα περιουσιακά δίκαια του Δημοσίου (γνωμ. Ολ. ΝΣΚ 1109/1970, 1060/1976 , 70/1991 Ολομ.ΙΙΙ. 2). Εις την αυτήν ρύθμισιν υπόκειται και η γνωμοδότησις του άνω Συμβουλίου, συλλογικού οργάνου της Διοικήσεως (Πορ/τα Ν/γιας του ΣτΕ 1929 - 1959 σελ.200, Γνωμοδότηση ΣΠΝΔ 193/1984). 3) Η διαγραφή του σχετικού κτήματος εκ των κτηματολογίων της ανταλλαξίμου περιουσίας δεν συνιστά λόγον κωλύοντα την ΕΔΑΠ ή το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον εις την άσκησιν της αρμοδιότητός των, δοθέντος ότι, η Διοίκησις δεν παύει ν ασχολείται με την περίπτωσιν αφού, το μεν παρακολουθεί την εμπρόθεσμον καταβολήν των δόσεων (άρθρ.2 παρ.8, 4 Ν 357/76) το δε, συντρεχούσης περιπτώσεως, δύναται ν ανακαλέση τας σχετικάς με την παραχώρησιν πράξεις αυτής. ΙΙ.1) Εν όψει των ανωτέρω αι προσήκουσαι εις τα ερωτήματα απαντήσεις, είναι: 1) ότι αι εις το ιστορικόν πράξεις της Διοικήσεως,- γνωμοδότησις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, η εγκριτική αυτής απόφασις του ΥΟ και το παραχωρητήριον είναι νόμιμοι, εφόσον εξεδόθησαν εν συνδρομή των κατά νόμον προϋποθέσεων. Ετερον είναι το ζήτημα ότι η Διοίκησις παρέλειψε να ερευνήση επικαίρως, άλλως ταυτοχρόνως την ετέραν αίτησιν εξαγοράς. Η παράλειψις αυτή δεν συνιστά καθ εαύτην λόγον ανακλήσεως. Ομως, εάν μετά νέαν έρευναν ήθελε διαπιστωθή η μη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων γενικώς ή εις το πρόσωπον του εις ον (ην) η παραχώρησις, αλλ υπέρ άλλου, τούτο ακριβώς συνιστά νόμιμον λόγον ανακλήσεως των εν αρχή πράξεων. 2) Η αίτησις αναθεωρήσεως κατ αποφάσεως της ΕΔΑΠ (άρθρ.98 παρ.4 ΠΔ 284/1988) είναι οπωσδήποτε εισακτέα ενώπιον του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, το οποίον, ως αυτοτελές συλλογικόν όργανον της Διοικήσεως κατά την έρευναν της αρμοδιότητός του, θ αποφανθή σχετικώς.

Λήψη αρχείου


07.10.2015 - ΝΣΚ 162/1985 - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η Διοίκηση υποχρεούται να συμμορφωθεί σε απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου που ακύρωσε άρνηση παραχωρήσεως σε ιδιώτες ανταλλαξίμου κτήματος και δεν δικαιούται να τοπαραχωρήσει σε Κοινότητα σύμφωνα με το Α9παρ.4 του Ν.Δ.3713/57.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 826/1979 Τμ. Γ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Το ποσοστόν εκ 2% το οποίον εισεπράττετο υπέρ του ταμείου Ανταλλαξίμου Περιουσίας Αστών Προσφύγων, λόγω τροποποιήσεως των οικείων ρυμοτομικών διαγραμμάτων και προσκυρώσεως εις τα πλησιέστερα άρτια οικόπεδα βάσει του άρθρου 29 του ΒΔ 330/1960 δεν κατηργήθη δια του άρθρου 4 του ΝΔ 266/74.

Λήψη αρχείου


28.09.2015 - ΝΣΚ 419/1986 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Παραχωρητήριο ανταλλαξίμου βακουφικού κτήματος, που βρίσκεται σεπαραμεθόρια περιοχή, σε αλλοδαπούς είναι άκυρο (πλειοψηφία).

Λήψη αρχείου


28.09.2015 - ΝΣΚ 278/1986 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Συνέπειες από τον χαρακτηρισμό της ιαματικής πηγής ως ανήκουσας στην ανταλλάξιμη περιουσία.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 4 από 7Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  3  [4]  5  6  7  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook