Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα
Εμφάνιση κατά:

16.10.2016 - ΝΣΚ 47/1974 Ολομέλεια - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Εφ όσον πρόκειται περί νομέως ή κατόχου βακουφικού ανταλλαξίμου ακινήτου, μη υπαγομένου εις την παραγ.1 του άρθρ.12, ήτοι νεμομένου δυνάμει συμβολαίου αγοράς βακουφικόν ακίνητον διτελές ή μουκαταλή, υποβαλόντος εμπροθέσμως αίτησιν εξαγοράς της ψιλής κυριότητος του εδάφους, επί καταβολή του 20% της αξίας, νομίμως επιβάλλεται εις βάρος αυτού αποζημίωσις χρήσεως, κατά το άρθρον 7 παρ. 3 Β.Δ. 24-10-40

Λήψη αρχείου


16.10.2016 - ΝΣΚ 14/1974 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Αρμόδιον όργανον, ίνα αποφανθή επί υποβαλλομένων ενστάσεων κατά πρωτοκόλλων καταλήψεως, ως ανταλλαξίμων, κτημάτων, μετά το Ν.Δ.3713/57, είναι ο προϊστάμενος κατά τόπον γραφείου Δ.Α.Π. και ουχί αι Επιτροπαί Δ.Α.Π., εις ας μετεβιβάσθησαν αι αρμοδιότητες του καταργηθέντος Κεντρικού Συμβουλίου Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 634/1980 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η Υ.Δ.Α.Μ.Κ. δύναται να προβή εις εκποίησιν ανταλλαξίμων βακουφικών ακινήτων προς τους κατόχους αυτών κατά το Α 2 Ν.357/1976 εις περίπτωσιν αποδεδειγμένης ανπαρξίας ή μη υποβολής αιτήσεως εξαγοράς εκ μέρους των κατά το Α 5 του ιδίου Νόμου εξουσιαστών αυτών.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 597/1980 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Επί παραδοθέντων εις το Υπουργείον Γεωργίας ανταλλαξίμων αγροτικών κτημάτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών αρμοδιότητα να κηρύξη εκπτώτους τους αποκατασταθέντας κληρούχους οίτινες δεν έχουν καταβάλει εμπροθέσμως τας καθορισθείσας δόσεις του καταβλητέου υπ αυτών τιμήματος, έχει ο Υπουργός Γεωργίας κατά την διάταξιν του Α 6παρ.3 του Ν.Δ. 2967/1954 και όχι η Υ.Δ.Α.Μ.Κ.

Λήψη αρχείου


08.10.2016 - ΝΣΚ 174/1984 - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η Διοίκηση μπορεί να θέσει όρους περιοριστικούς της περαιτέρω μεταβιβάσεως των ανταλλαξίμων κτημάτων που εξαγοράζονται απο τους κατόχους τους βάσει του Ν.357/76, σταπαραχωρητήρια που εκδίδει.

Λήψη αρχείου


19.06.2016 - ΝΣΚ 812/1998 Τμ. Δ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Δεν υπάρχει δυνατότητα ανακλήσεως της πράξεως της Επιτροπής Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμου Περιουσίας (ΕΔΑΠ) Νομού Καβάλας με την οποία διαγράφηκε από τα κτηματολόγια ανταλλαξίμων έκταση 1.540.697 τ.μ. εκ του τσιφλικίου Βασιλάκι και ούτε δυνατότητα επαναγραφής τούτου στα κτηματολόγια.

Λήψη αρχείου


19.06.2016 - ΝΣΚ 434/1998 Τμ. Δ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Δεν οφείλεται τίμημα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 του ΝΔ 3713/1957, καθόσον η διάταξη αυτή ως νεωτέρα κάλυψε τη ρύθμιση του άρθρου 7 παρ.11 εδ.α του ΝΔ 2967/1954.

Λήψη αρχείου


09.05.2016 - ΝΣΚ 168/1998 Τμ. Β' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Επί ανταλλαξίμων κτημάτων τα οποία αντιστοιχούν σε περιληφθέντα κληροτεμάχια οριστικής διανομής αγροκτήματος απαλλοτριωθέντος προς αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών, η υποβληθείσα αίτηση ενδιαφερομένων για μη περαιτέρω διάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της εποικιστικής νομοθεσίας, εκτάσεων εκ των κληροτεμαχίων και ανάκληση των ήδη γενομένων παραχωρήσεων εκ των κληροτεμαχίων αυτών, αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 242 και 246 του Αγρ.Κ. και των άλλων συναφών προς αυτές.

Λήψη αρχείου


30.03.2016 - ΝΣΚ 312/1999 Ολομέλεια - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η κατ άρθρον 1 παρ.7 του β.δ. της 24/31-10-1940 αποβολή των αυθαιρέτων κατόχων ανταλλαξίμων ακινήτων ενεργείται παρά της κατά τόπον αρμοδίας αστυνομικής αρχής, κατόπιν προηγουμένης προς ταύτην αιτήσεως της διαχειριζομένης τα ακίνητα Κτηματικής Υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η προηγουμένη έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


30.03.2016 - ΝΣΚ 418/1999 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Για την περίπτωση της ανταλλαγής θα πρέπει να εξετασθεί η ύπαρξη της ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. του ΤΕΒΕ καθώς και της αιτιολογημένης έκθεσης της Εκτιμητικής Επιτροπής της παρ.2 του άρθρου 52 του Π.Δ.715/1979, η οποία, εκτός των άλλων στοιχείων, θα πρέπει να διαλαμβάνει ως ουσιώδη στοιχεία αυτής και τη γνωμάτευση περί της αξίας των ανταλλασσομένων ακινήτων καθώς και αν είναι συμφέρουσα ή όχι η ανταλλαγή. Για την περίπτωση της αγοράς θα πρέπει να εξετασθεί επίσης η ύπαρξη της ειδικώς αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ. του ΤΕΒΕ καθώς και της αιτιολογημένης έκθεσης της Εκτιμητικής Επιτροπής της παρ.2 του άρθρου 52 του Π.Δ.715/1979, η οποία, θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία που επιτάσσει η παρ.3 του άρθρου 54 του Π.Δ.715/1979, όπως τη μισθωτική και αγοραία αξία του ακινήτου, την κατάσταση του ακινήτου από άποψη υγιεινής, καταλληλότητας και επάρκειας. Η μίσθωση ακινήτου από καμία διάταξη δεν προκύπτει ότι παρεμποδίζει την εκποίηση του μισθίου ακινήτου. Αντίθετα εγκύρως δύναται να χωρήσει εκποίηση του μισθίου και διαρκούσης της μισθώσεως κατά τη σαφέστατη διάταξη του άρθρου 614 Α.Κ. Κατά συνέπεια, η ανταλλαγή ακινήτου του ΤΕΒΕ με ακίνητο του οποίου ορισμένοι χώροι είναι μισθωμένοι με σύμβαση που λήγει το 2003, είναι σύννομη.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 3 από 6Πρώτη   Προηγούμενο   1  2  [3]  4  5  6  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook