Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα
Εμφάνιση κατά:

27.10.2016 - ΝΣΚ 359/1973 - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Απαιτήσεις εις χρυσάς λίρας Τουρκίας, συνομολογηθείσαι επί τουρκοκρατίας και ησφαλισμέναι δι υποθήκης, επί ακινήτων, τα οποία περιελήφθησαν εις την ανταλλάξιμον περιουσίαν, απεσβέσθησαν δυνάμει του ΑΝ 18/44 και του ΑΝ 1073/46, δεν ανεβίωσαν δε διά του άρθρου 4 του ΑΝ 1042/46 και του άρθρου 14 του Ν 2283.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 263/1973 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Δεν καθίσταται δυνατή η ανάκλησις διαταγής της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας του τομέως Γεωργίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δι ης απηγορεύθη η εγκατάστασις εις την υλοτομίαν του δάσους ενοικιαστού Κοινότητος, καθ όσον ναι μεν αρχήθεν είχεν επιτραπή αύτη αρμοδίως, πλην επί τω μη ορθώ λόγω, ότι το δάσος τούτο ανήκεν εις την κυριότητα της Κοινότητος ταύτης, ενώ το αληθές είναι, ότι το δάσος τούτο είναι ανταλλάξιμον.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 206/1973 Ολομέλεια - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η διάθεσις ανταλλαξίμων δασικών εκτάσεων απαγορεύεται γενικώς, επιτρεπομένη μόνον προς Υπουργείον Γεωργίας, κατ άρθρον 11 παρ.3 ΝΔ 2967/54. Εγκυροποίησις κατ ΑΝ 1909/39 των προ της δημοσιεύσεως του εκποιήσεων προς νομικά πρόσωπα κλπ. ισχύει, εφ όσον πρόκειται παραχώρησις υπό αρμοδίων επί ανταλλαξίμων κτημάτων αρχών και κατά τας νομίμους διατυπώσεις. Αι κατ άρθρον 1 ΑΝ 857/37 παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων αφορώσι τας δημοσίας τοιαύτας και ουχί ανταλλάξιμα κτήματα. Εν περιπτώσει εκποιήσεως παρ οργάνων Δημοσίου ανταλλαξίμου δασικής εκτάσεως, κατά παράβασιν διαδικασίας προβλεπομένης υπό ειδικών περί ανταλλαξίμων διατάξεων, ουκ εφαρμοστέα ρύθμισις άρθρου 239 ΑΚ εν μεταγενεστέρα παραχωρήσει της δασικής εκτάσεως εις το Υπουργείον Γεωργίας.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 173/1973 Τμ. Β' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η δια της παρ.7 του άρθρου 7 του Ν.Δ/τος 547/1970 προβλεπομένη έκπτωσις εις τους εξοφλούντας τοις μετρητοίς το τίμημα, εκποιουμένων ανταλλαξίμων ακινήτων, δεν ισχύει και δια τους εξοφλούντας τοις μετρητοίς το τίμημα των εκποιουμένων βακουφικών ακινήτων, κατά την παρ.1 του άρθρου 12 ιδίου ΝΔ 547/70.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 7/1973 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η υπό της ΕΑΠ, επί ανταλλαξίμων οικοπέδων αποκατάστασις γηγενών κληρούχων, εφ όσον λαμβάνει χώραν προς συμπλήρωσιν του γεωργικού των κλήρου, απαλλάσσει αυτούς της υποχρεώσεως καταβολής τιμήματος, συμφώνως τω άρθρω 10 ΝΔ 3713/1957, ως ετροποποιήθη δια του άρθου 26 ΝΔ 3784/1957.

Λήψη αρχείου


19.10.2016 - ΝΣΚ 509/1981 Ολομέλεια - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η εν Α3 του Ν.Δ.1018/1971 απαιτουμένη γνώμη των πολεοδομικών υπηρεσιών δια την εκποίησιν,παραχώρησιν ή μίσθωσιν εκτάσεως της ανταλλαξίμου περιουσίας δεν είναι δεσμευτική δια τον Υπουργόν των Οικονομικών, δυνάμενον ναπαρεκκλίνη, δι ειδικής όμως αιτιολογίας, της γνωμοδοτήσεως.

Λήψη αρχείου


16.10.2016 - ΝΣΚ 608/1974 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η διοίκησις δύναται να καταρτίση πρωτόκολλον παραδόσεως ακινήτου, εσφαλμένως περιληφθέντος εις την ανταλλάξιμον περιουσίαν, προς τον αναγνωρισθέντα κύριον αυτού και άνευ της συμπράξεως του τελευταίου, μετά την διαπίστωσιν της αρνήσεως τούτου, προς τούτο.

Λήψη αρχείου


16.10.2016 - ΝΣΚ 515/1974 - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Δια την μείωσιν των μετά την ισχύν του Α.Ν. 547/70 καθοριζομένων υπό των ΕΔΑΠ τιμημάτων ή μισθωμάτων χρήσεως, (εις την περίπτωσιν των μισθωμάτων, εφ όσον η χρήσις ανάγεται εις προγενέστερον του Α.Ν. 547/70 χρόνον), αρμόδιος είναι ο Υπουργός των Οικονομικών.

Λήψη αρχείου


16.10.2016 - ΝΣΚ 423/1974 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Δια την εν έτει 1942 αποφασισθείσαν απ ευθείας εκποίησιν ανταλλαξίμου ακινήτου, υπαγομένου εις την ρύθμισιν του άρθρου 3 του Ν.Δ. 547/70, εφ όσον δεν επραγματοποιήθη μέχρι του Ν.Δ. 547/70, δεν δύναται να εκδοθή νυν το πωλητήριον.

Λήψη αρχείου


16.10.2016 - ΝΣΚ 176/1974 Ολομέλεια - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Αι κατά Ν.Δ.547/70 παραχωρήσεις ανταλλαξίμων ακινήτων, δεν απαλλάσονται φόρου μεταβιβάσεως, μετά την ισχύν του Α.Ν. 1527/1970, δια του οποίου κατηργήθη πάσα προγενεστέρα γενική ή ειδική διάταξις αντιθέτως ορίζουσα εν αις και του άρθρου 18 παρ.2 ΒΔ 24-30/10/1940. Ο φόρος μεταβιβάσεως επί της άνω παραχωρήσεως υπολογίζεται βάσει του οριζομένου τιμήματος.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 2 από 6Πρώτη   Προηγούμενο   1  [2]  3  4  5  6  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook