Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα
Εμφάνιση κατά:

13.05.2020 - ΝΣΚ 10/2020 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η Διοίκηση δύναται να μην προβεί στην ανάκληση της με αριθ. 1068161/7340/0010/13.05.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του με αριθ. 19/28.06.2002 παραχωρητηρίου, βάσει των οποίων μεταβιβάστηκε προς το εν λόγω σωματείο το με αριθ. ΑΚ1298/13976Α. Στην περίπτωση αυτή (της μη ανάκλησης) πρέπει να κινηθεί από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία σε βάρος του σωματείου, η διαδικασία της έγκαιρης βεβαίωσης στη Φορολογική Διοίκηση (αρμόδια Δ.Ο.Υ.) της βέβαιης και εκκαθαρισμένης απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέει από τη μεταβίβαση αυτή, αντιστοιχεί δε στο ήμισυ του τιμήματος της τρέχουσας, κατά το χρόνο της μεταβίβασης, αξίας του παραπάνω ακινήτου, το οποίο (ήμισυ) ανέρχεται στο ποσό των 47.192,43 ευρώ, πλέον νομίμων τόκων, με νόμιμο τίτλο το σύνολο των παραπάνω εγγράφων (ομόφωνα).

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 304/1994 Τμ. Δ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του ΑΝ 930/43 για την απόδοση σε ιδιώτη ανταλλαξίμου κτήματος βάσει του προηγουμένου νόμου την εξετάζει το αρμόδιο Γραφείο ΔΑΠ. Τούτο αποφασίζει επίσης τη διαγραφή από το κτηματολόγιο της ΥΔΑΜΚ ως ανταλλαξίμων των αποδιδομένων κτημάτων, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των γενικών περί ανταλλαξίμων κτημάτων διατάξεων που απαιτούν προηγουμένη απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ανταλλαξίμου Περιουσίας. Συνεπώς το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που εκδίδεται στις περιπτώσεις που παραδίδεται ανταλλάξιμο κτήμα βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του ΑΝ 930/43 χωρίς προηγουμένη απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ανταλλαξίμου Περιουσίας είναι νόμιμο και δεν ανακαλείται για τον λόγο αυτό. Οι προϋποθέσεις του προαναφερομένου νόμου πρέπει να συντρέχουν τόσον κατά την έναρξη ισχύος αυτού όσον και κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης από τον ιδιώτη. Η απόφαση ανταλλαξίμου κτήματος βάσει των διατάξεων του νόμου αυτού είναι δυνατή και σήμερα εφόσον κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου συνέτρεχαν εις το πρόσωπο του αιτούντος ή του νόμιμου δικαιοπαρόχου του και συντρέχουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 336/1994 Τμ. Δ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Από τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 19 του ΒΔ 24/31-10-1940 προκύπτει ότι επί συγκυριότητας της ανταλλαξίμου περιουσίας επί ακινήτου η εξώδικη διανομή αυτού δε δύναται να χωρήσει παρά μόνο μετά τήρηση της προβλεπομένης από τη διάταξη αυτή διαδικασίας και κατά τον τρόπο που θα ορισθεί με αυτή.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 258/1972 Τμ. Β' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δεν τυγχάνουν της προβλεπομένης υπό της παρ.7 του άρθρου 7 του ΝΔ 547/70 εκπτώσεως εξοφλήσεως του τιμήματος αγορασθέντος ανταλλαξίμου κτήματος, ως μη έχοντες ευχέρειαν εξοφλήσεως του τιμήματος εις δόσεις. Τοιαύτην ευχέρειαν έχουν μόνον οι Δήμοι και αι Κοινότητες.

Λήψη αρχείου


29.01.2017 - ΝΣΚ 429/1996 Ολομέλεια - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Μετά την σιωπηρή κατάργηση του άρθρου 13 του Ν.357/76 και την επαναφορά σε ισχύ του ειδικού νομικού καθεστώτος περί ανταλλαξίμων κτημάτων είναι νόμιμη κατ άρθρο 4 παρ.4 ΝΔ 547/70 η διάθεση ανταλλαξίμων κτημάτων στον Αλληλοασφαλιστικό Συνεταιρισμό ιδιοκτητών αυτοκινήτων Δ.Χ. Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας (Συν.Π.Ε.) προς εκπλήρωση κοινωνικού σκοπού, δηλαδή την ανέγερση του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων θεσσαλονίκης (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


29.01.2017 - ΝΣΚ 126/1996 Τμ. Δ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Με το 31214/63 συμβόλαιο του συμβ/φου Θεσ/νίκης Παν.Σκουρή ορθά αποδόθηκαν οι όροι του συμβιβασμού μεταξύ Δημοσίου και Σ.Μουράτογλου περί την κυριότητα ανταλλάξιμων ακινήτων οι οποίοι είχαν τεθεί με την από 16.9.63 απόφαση του Υπ.Οικονομικών, εκδοθείσα κατ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ.5 Ν.Δ.3713/57. Υφίσταται πλάνη στη δήλωση βουλήσεως του Υπ.Οικονομικών, όπως αυτή εκφράστηκε με την πιο πάνω απόφασή του, λόγω όμως συμπληρώσεως της αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 157 ΑΚ δεν είναι δυνατή πλέον η ανατροπή των εννόμων συνεπειών που προέκυψαν από το παραπάνω συμβόλαιο.

Λήψη αρχείου


01.12.2016 - ΝΣΚ 466/1970 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Επί πάσης μεταβιβάσεως παντός εν γένει ανταλλαξίμου ακινήτου (αστικού ή αγροτικού), γενομένης προ ή μετά την ισχύν του από 24/31-10-40 ΒΔ (ΦΕΚ 340/40 τ.Α ), ο αγοραστής τοιούτου ακινήτου, εν ουδεμιά περιπτώσει δικαιούται να απαιτήση από την ΥΔΑΜΚ την παράδοσιν της ελλειπούσης εκτάσεως, άλλως την καταβολήν αποζημιώσεως, δια την εις αυτόν παράδοσιν εκτάσεως ελάσσονος της πωληθείσης (άρθρ.16 παρ.6 του εν λόγω ΒΔ/τος).

Λήψη αρχείου


23.11.2016 - ΝΣΚ 13/1970 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Το ΝΔ/γμα 224/69, δι ου θεσπίζεται το απαράδεκτον της υποβολής αντιπροσφορών επί του αποτελέσματος των διαγωνισμών κλπ έχει εφαρμογήν και επί των διενεργουμένων κατ άρθρον 12 του από 24-10/31-10-40 ΒΔ/τος, (ΦΕΚ 349/40 τ.Α ), υπό του Δημοσίου (ΥΔΑΜΚ), δημοπρασιών ανταλλαξίμων περιουσιακών στοιχείων.

Λήψη αρχείου


06.11.2016 - ΝΣΚ 205/1997 Τμ. Δ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η, κατά τας διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του και σήμερον ισχύοντος, Ν.357/76, εκποίησις ανταλλαξίμων αγροτικών ακινήτων προς κατόχους των, είναι δυνατή, εφ όσον κριθή ότι δύνανται να αποτελέσουν βιώσιμον γεωργικήν εκμετάλλευσιν και εφ όσον δεν έχουν ανεγερθεί επ αυτών κατοικίες, έστω και παραθεριστικές (πλειοψ.), των δε αστικών δεν επιτρέπεται η εκποίησις προς τον έχοντα καλύψει την δι ην η εκποίησις ανάγκην του κατ άλλον τρόπον, ήτοι δεν επιτρέπεται η εκποίησις αστικού ακινήτου δια την στέγασίν της, εις άλλην οικίαν στεγαζομένης ή δυναμένης να στεγασθή, οικογενείας του, έστω και έχοντος ανεγείρει και χρησιμοποιούντος επ αυτού κτίσματα, κατόχου του, ουδέ η εκποίησις αστικού ακινήτου δια την επαγγελματικήν στέγασίν του, έστω και έχοντος ανεγείρει και χρησιμοποιούντος επ αυτού κτίσματα, διαθέτοντος όμως άλλην επαγγελματικήν στέγην, δια της οποίας ικανοποιεί ή δύναται να ικανοποιήση την επαγγελματικήν αυτήν ανάγκην του, κατόχου του. Αντιθέτως, επιτρέπεται η εκποίησις αστικού ανταλλαξίμου ακινήτου δι επαγγελματικήν εγκατάστασιν προς τον έχοντα οικίαν δια την στέγασιν της οικογενείας του, ως και η εκποίησις δι οικογενειακήν στέγασιν προς τον έχοντα επαγγελματική στέγην, εν συνδρομή, όμως, κατ αμφοτέρας τας περιπτώσεις, των λοιπών, προϋποθέσεων χαρακτηρισμού του ως δικαιούχου εξαγοράς του.

Λήψη αρχείου


06.11.2016 - ΝΣΚ 106/1997 Ολομέλεια - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Η αντιπαροχή, επί οικοπέδου που παραχωρήθηκε, κατ άρθρο 4 παρ.4 ΝΔ 547/70, στον Σύνδεσμο Παραπληγικών Ελλάδος "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" για την επιδίωξη των κοινωνικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών σκοπών του, είναι νόμιμη, αφού κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής απαγορεύεται μόνο η αυθύπαρκτη εκποίηση εν όλω ή εν μέρει του παραχωρηθέντος ακινήτου και όχι η επί αντιπαροχή ανέγερση επί του παραχωρηθέντος ακινήτου πολυόροφης οικοδομής (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 7Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook