Όλες οι καταχωρήσεις » Τουρισμός
Εμφάνιση κατά:

06.02.2017 - ΝΣΚ 143/1995 Τμ. Δ' - Τουρισμός

Ελληνική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας την εκμίσθωση τουριστικών καταλυμάτων με τη μέθοδο της χρονομεριστικής μίσθωσης πραγματοποιεί έσοδα Δ πηγής. Εφόσον το ανωτέρω εισόδημα Δ πηγής εξ εμπορικών (ξενοδοχειακών επιχειρήσεων) απορρέει εκ της εκμεταλλεύσεως ακινήτου (τουριστικού καταλύματος) κειμένου εκτός της Ελληνικής επικράτειας (Ισπανία, Πορτογαλία), η παροχή των εκ της εκμεταλλεύσεως τούτου υπηρεσιών πρέπει να θεωρηθεί ότι γίνεται στην αλλοδαπή, κατά τη ρητή διάταξη της παρ. 4α άρθρο 12 ν 1642/86.

Λήψη αρχείου


28.09.2015 - ΝΣΚ 493/1986 Τμ. Α' - Τουρισμός

Για να μπορεί ένα σκάφος τουριστικό να χαρακτηρισθεί σαν επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.438/1976, δεν πρέπει η δυναμικότητα μεταφοράς επιβατών να υπερβαίνει τα 25 άτομα, για πλόες οιασδήποτε κατηγορίας καθ όλη την διάρκεια του έτους.

Λήψη αρχείου


28.09.2015 - ΝΣΚ 489/1986 Τμ. Α' - Τουρισμός

Δεν επιτρέπεται ηπαράλληλη περιστασιακή χρησιμοποίηση αλιευτικού σκάφους σαν τουριστικού επαγγελματικού. Είναι δυνατόν αλιευτικό σκάφος να χαρακτηρισθεί ως τουριστικό επαγγελματικό και να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τουριστικούς πλόες για χρονική διάρκεια όχι μικρότερη του έτους.

Λήψη αρχείου


23.07.2015 - ΝΣΚ 710/2001 Τμ. Δ' - Τουρισμός

1) Η τεχνητή λίμνη του ποταμού Αώου, σχηματισθείσα από την εκβολή επί απαλλοτριωθεισών υπέρ του Δημοσίου και της ΔΕΗ εκτάσεων, των κοινοχρήστων υδάτων του ποταμού Αώου, δεν ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΗ, αλλά ως μεγάλη λίμνη είναι κοινόχρηστη και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 18 του Σ, 967-970 και 1074 του ΑΚ καθώς και από τις διατάξεις του Ν 1739/87. Ως εκ τούτου, η σύσταση οιουδήποτε δικαιώματος υπέρ φυσικού ή νομικού προσώπου αλιευτικής ή τουριστικής εκμετάλλευσης της λίμνης δεν είναι αρμοδιότητα των οργάνων της ΔΕΗ, αλλά του νομοθέτου κατ άρθρο 18 του Σ και των αρμοδίων κατά περίπτωση πρακτικών οργάνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις νόμου. 2) Η φύλαξη - αστυνόμευση της λίμνης, μέχρι την έκδοση του ΠΔ του άρθρου 8 παρ.1 του Ν 2503/1997 ανήκει στην αρμοδιότητα των οργάνων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μετά δε την έκδοσή του στην ειδική υπηρεσία της αρμόδιας Δημοτικής Αστυνομίας.

Λήψη αρχείου


15.07.2015 - ΝΣΚ 126/2005 Τμ. Α' - Τουρισμός

Με τον όρο «δεδομένη δραστηριότητα» του εδαφίου γ της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν 393/1976, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ΠΔ 288/1991, νοείται η δραστηριότητα που ασκήθηκε σε επιχειρήσεις αντίστοιχου κλάδου με την επιχείρηση για την οποία ζητείται η χορήγηση σήματος λειτουργίας και όχι οποιουδήποτε κλάδου από τις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του Ν 2160/1993. Η επί εξαετία άσκηση από τον αιτούντα ανεξάρτητης επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων, δεν καλύπτει την έννοια της δεδομένης δραστηριότητας για τη χορήγηση σήματος λειτουργίας σε επιχείρηση εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης χωρίς οδηγό, γιατί δεν ανήκει στον αντίστοιχο κλάδο.

Λήψη αρχείου


15.07.2015 - ΝΣΚ 12/2005 Τμ. Α' - Τουρισμός

Για να εφαρμοσθεί η διάταξη του άρθρου 50 του ΠΔ 715/1979 απαιτείται ο αγοραστής να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ο Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.) δεν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να προβεί στην αγορά του ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ ΧΙΟΥ» από την εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» απευθείας χωρίς την διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού.

Λήψη αρχείου


13.07.2015 - ΝΣΚ 487/2006 Τμ. Α' - Τουρισμός

Ο χαρακτηρισμός ως κοινόχρηστου χώρου του γηπέδου επί του οποίου βρίσκεται η γραφειακή εγκατάσταση τουριστικής επιχειρήσεως εκμισθώσεως αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, με Π.Δ/γμα του οποίου η πράξη εφαρμογής δεν έχει κυρωθεί αρμοδίως, ούτε μεταγραφεί, δεν εμποδίζει τη χρήση του για ιδιωτικούς σκοπούς μέχρι να αποκτήσει κατά το νόμο την ιδιότητα αυτή.

Λήψη αρχείου


30.06.2015 - ΝΣΚ 26/1988 Τμ. Α' - Τουρισμός

Το άρθρο 8 του από 6/17-10-1978 Π.Δ/τος, όπως αντικαταστάθηκε μεταγενεστέρως, δεν αφορά χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων σε περιοχές εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, για τις οποίες είχε με προηγούμενα Π.Δ/τα επιτραπεί η εγκατάσταση.

Λήψη αρχείου


28.03.2015 - ΝΣΚ 303/2014 Τμ. Στ' - Τουρισμός

1. Η συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 3 παρ.3 Π.Δ. 4/2002 από αναρμόδιο όργανο (Ειδικό Γραμματέα) αντί του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού, επέφερε ακυρότητα στην απόφαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που την έλαβε υπόψη της. Ως ατομική διοικητική πράξη η τελευταία έχει το τεκμήριο της νομιμότητας, γι’ αυτό δεν καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη η από 30-9-2009 υπογραφείσα Σύμβαση. (πλειοψ.)
2.-3. Η Αναθέτουσα Αρχή νομιμοποιείται να συγκροτήσει την Επιτροπή παραλαβής προκειμένου η τελευταία να προβεί σε πραγματικό και ποιοτικό έλεγχο του συμβατικού έργου. (ομοφ.)
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν νομιμοποιείται να προβεί σε διαπραγματεύσεις με τον Ανάδοχο για την επικαιροποίηση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης, που αφορά το έργο. (ομοφ.)
5. Χωρίς την οριστική παραλαβή του έργου και την έγκρισή του από την Αναθέτουσα Αρχή δεν μπορεί να αποδεσμευτεί η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Αναδόχου. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook