Όλες οι καταχωρήσεις » Λιμένες
Εμφάνιση κατά:

09.10.2017 - ΝΣΚ 184/2017 Ατομ. - Λιμένες

Οι περιορισμοί, από την άποψη του αρχαιολογικού νόμου, που θέτει η Υπουργός Πολιτισμού, σχετικά με τα επιτρεπτά σημεία πρόσδεσης σκαφών σε λιμένα χαρακτηρισμένο ως ιστορικό μνημείο, δεσμεύουν το Λιμενικό Ταμείο κατά τον καθορισμό των θέσεων ελλιμενισμού.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 316/1994 Τμ. Γ' - Λιμένες

Η μεν παραχώρηση χώρων της χερσαίας Ζώνης Λιμένος σε ιδιώτες γίνεται προσωρινώς και με αντάλλαγμα με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, εγκρινομένης από τον οικείο Νομάρχη μετά γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για έργα και εγκαταστάσεις που μπορεί να μην εξυπηρετούν αμέσως τις εμπορικές, ναυτικές ή επιβατικές ανάγκες του ίδιου του λιμένα, οι δε όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με ΠΔ που εκδίδεται μετά γνώμη του οικείου ΣΧΟΠ.

Λήψη αρχείου


29.01.2017 - ΝΣΚ 252/1996 Τμ. Γ' - Λιμένες

Το κατά το άρθρο 30 παρ.1 του Ν.2160/93 παράκτιο ακίνητο, του οποίου η κυριότητα ή επικαρπία ανήκει στο φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα, περιέρχεται κατά κυριότητα στο Δημόσιο μετά τη λήξη ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασης, μόνο εφόσον και καθόσον, το ακίνητο αυτό, περιελήφθη στη χερσαία ζώνη τουριστικού λιμένα και ακολούθως παραχωρήθηκε στο Δημόσιο με τη σύμβαση παραχωρήσεως του άρθρου 31 παρ.7 ή απαλλοτριώθηκε υπέρ αυτού κατά τα άρθρα 29 παρ.4 ή 32 παρ.1 του Ν.2160/93 (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


10.11.2016 - ΝΣΚ 356/1996 Τμ. Γ' - Λιμένες

Οι ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν λάβει κατά το προϊσχύον νομικό καθεστώς έγκριση χωροθέτησης λιμένα και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις εγκρίσεως έργων και παραχωρήσεων του αιγιαλού από τους οικείους νομάρχες μπορούν να προβούν σε έναρξη εργασιών κατασκευής των εγκριθέντων με τις ανωτέρω αποφάσεις έργων, ανεξαρτήτως συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 35 παρ.1 του Ν.2160/1993, υποβάλοντας προτέρον τα αναφερόμενα στη διάταξη της παρ.6 του ίδιου άρθρου δικαιολογητικά στη Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων. Αντιθέτως, σε περίπτωση που οι μονάδες αυτές υποβάλουν αίτημα κατασκευής, αντί των περιορισμένων έργων της παλαιάς αποφάσεως, τουριστικού λιμένα, τότε εφαρμοστέο είναι το νέο δίκαιο και συνεπώς, μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προαναφερθέντος άρθρου ή, κατά περίπτωση, του άρθρου 31 του Ν.2160/93, μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημά τους. Ομοίως, δεν τίθεται θέμα εφαρμογής του Ν.2160/93 προκειμένου περί ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν ήδη εκτελέσει τα έργα βάσει των προγενέστερων του νόμου αυτού εγκριτικών αποφάσεων, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν νομίμως ανεξαρτήτως συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 35 παρ.1 του ως άνω νόμου, κατά τους όρους των εγκριτικών αυτών αποφάσεων. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία ζητηθεί η επέκταση, συμπλήρωση ή μετατροπή υπάρχοντος λιμένα σε τουριστικό, τότε και μόνο θα εφαρμοστεί ο νέος νόμος, κατ αποκλεισμό του προϊσχύοντος δικαίου. Η δυναμικότης της ξενοδοχειακής μονάδας που λαμβάνεται υπ όψη προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 35 παρ.1 του Ν.2160/93 είναι εκείνη που προκύπτει από τα στοιχεία του μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων του Ε.Ο.Τ., με βάση τα οποία χορηγήθηκε στη μονάδα το ειδικό σήμα λειτουργίας της, ανεξαρτήτως διαδικασίας εγκρίσεως ή νομιμοποιήσεως των δωματίων που αυτή διαθέτει.

Λήψη αρχείου


10.11.2016 - ΝΣΚ 327/1996 Τμ. Δ' - Λιμένες

1) Δια των διατάξεων του ν.2160/1993, ο νεώτερος νομοθέτης, α) ηθέλησε να ρυθμίση τα θέματα των τουριστικών λιμένων (Τ.Λ.) σκαφών αναψυχής, δια της εφαρμογής αποκλειστικώς των διατάξεων αυτών, κατ απόκλισιν πάσης προηγουμένης ρυθμίσεως (άρθρα 29 παρ.6, 42 παρ.1). Αι διατάξεις του ΑΝ 2344/1940 εφαρμόζονται κατά τα λοιπά (ως επί καθορισμού αιγιαλού και παραλίας...) β) υπήγαγε δε την χωροθέτησι, διοίκησι, διαχείρισι, εκμετάλλευσι και τον έλεγχο αυτών στο (ΥΠΕΘΟ, ήδη δε) Υπ.Αναπτύξεως Γραμματεία Στήριξης Τ.Λ., τον δε έλεγχον της λειτουργίας στην Δ/νση Θαλασσίου Τουρισμού του Ε.Ο.Τ. γ) ώρισε ότι, η έγκρισις της χωροθετήσεως των προσχώσεων ...χρήσεως γης κλπ συντελείται δι αποφάσεως, ήδη του Υπ.Αναπτύξεως, δημοσιευομένης εις ΕτΚ μετά γνώμην Διϋπουργικής Επιτροπής, τη συμμετοχή εκπροσώπων ΥΕΘΑ (ΓΕΝ) και Υπ.Οικονομικών κ.α., δ) ότι η παραχώρησις της χρήσεως και εκμεταλλεύσεως της ζώνης του Τ.Λ. στον φορέα διαχειρίσεως διέπεται από τους όρους της υπογραφομένης δια λογαριασμόν του Δημοσίου από το Υπ.Αναπτύξεως συμβάσεως. 2) Κατά τον ν.2160/93 Τ.Λ. μπορεί να δημιουργηθεί με πρωτοβουλίαν της Γραμματείας ή, οιουδήποτε φυσικού ή ν.π.δ.δ. ή ι.δ. κυρίου ή επικαρπωτού του παρακτίου ακινήτου έμπροσθεν του οποίου προτίθεται... να χωροθετήση Τ.Λ... ή έχοντος εκ συμβολαιογραφικού προσυμφώνου αντίστοιχον δικαίωμα. Εν προκειμένω, μέρος (το μείζον) του παρακτίου ακινήτου, έμπροσθεν του οποίου πρόκειται να χωροθετηθή Τ.Λ. είναι δημόσιον κτήμα, εκ προσχώσεων, με ρητήν πρόβλεψιν περί της δυνατότητος του ενεργήσαντος τις προσχώσεις να αγοράση απευθείας το κτήμα τούτο από το Δημόσιον, (ίδετε και ΠΔ 282/75, άρθρο 96 Δ/τος 11/12.11.29 και άρθρο 6 παρ.2 ν.973/79) μισθωμένου δε από την ΚΕΔ με όμοιαν πρόβλεψι στο μισθωτήριον, και τίθεται το ζήτημα αν, η περίπτωσις δύναται να καλυφθή από την πρόβλεψι του νόμου περί συμβ/κού προσυμφώνου περί κυριότητος (ή επικαρπίας). 3) Περαιτέρω, προκειμένης παραχωρήσεως χρήσεως αιγιαλού προ παρακτίου και μη ακινήτου εκρίθη υπό του ΣτΕ ότι, εν συνδρομή παραλλήλων συμφερόντων, η αρμοδιότης της Διοικήσεως ασκείται κατά συνεκτίμησιν των αναγκών αμφοτέρων των ενδιαφερομένων (ΣτΕ 3544/81). Ομως, επί του θέματος αυτού, ως και του υπό στοιχ.2 αμέσως ανωτέρω, εν όψει των υπό στοιχ.1 εκτιθεμένων, μετά τον ν.2160/93, αρμοδιότητα περί την εφαρμογήν των διατάξεων αυτού, αντιμετώπισιν θεμάτων υπ αυτού ρυθμιζομένων, και χρείας τυχούσης υποβολήν ερωτημάτων έχει το Υπ.Αναπτύξεως και οι υπ αυτό υπηρεσίες (ίδ. Γνωμ.ΝΣΚ 828/95). Επίσης είναι θέμα της αρμοδίας υπηρεσίας, ήδη του Υπ.Αναπτύξεως (Γραμμ.Στηρίξεως Τ.Λ.) και της Επιτροπής, κατά τα υπό του νόμου ειδικώτερον οριζόμενα, (άρθρο 29 παρ.1, 2, 4, 5 ν.2160/93) το ποία και πόση έκτασις θα παραχωρηθή. 4) Κατά τας ρυθμίσεις του ν.2160/93, το καταβλητέον στο Δημόσιον αντάλλαγμα για την χρονικήν διάρκεια της παραχωρήσεως, περιλαμβάνεται στην υπογραφησομένην σύμβασι μεταξύ Δημοσίου (Υπ.Αναπτύξεως) και φορέως διαχειρίσεως Τ.Λ. Συνεπώς, δεν είναι θέμα απτόμενον, ευθέως, της αρμοδιότητος υπηρεσίας του Υπ.Οικονομικών. Ετερον ζήτημα είναι αν η αρμοδία Γραμμ.Στηρίξεως Τ.Λ., προκειμένου να προσδιορίση το κατά τα άνω αντάλλαγμα, ζητεί, στα πλαίσια, μιας οικειοθελούς, ατύπου διαδικασίας, την γνώμην (συμβουλευτικήν) της κατά τεκμήριον εχούσης στοιχεία και εμπειρίαν Υπηρεσίας του Υπ.Οικονομικών, εις την οποίαν απευθύνεται (ΣτΕ 3589/83 Γνωμ.ΝΣΚ 828/95).

Λήψη αρχείου


08.11.2016 - ΝΣΚ 473/1996 Ολομέλεια - Λιμένες

Τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα, κατ άρθρο 30 παρ.6 Ν.2160/93, εντός ζώνης υφιστάμενου εμπορικού λιμένα νομιμοποιείται να ζητήσει μόνο το οικείο Λιμενικό Ταμείο το οποίο κατά συνακολουθία δικαιούται και να αναδειχθεί φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα, μετέχοντα, είτε μόνο του είτε με άλλα πρόσωπα μαζί, στη σχετική διαδικασία που προβλέπει ο Ν.2160/93 και αναπτύσσοντας όλες τις δραστηριότητες που προβλέπει ο ίδιος νόμος.

Λήψη αρχείου


01.11.2016 - ΝΣΚ 304/1997 Τμ. Γ' - Λιμένες

Τουριστικοί λιμένες που χωροθετήθηκαν με το άρθρο 30 παρ.5 του Ν.2160/93 ή κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 αυτού, ως και τουριστικοί λιμένες για τους οποίους δεν απαιτείται, κατ άρθρο 30 παρ.4 του ίδιου νόμου, χωροθέτηση κατά τη διαγραφομένη στο νόμο αυτό διαδικασία, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν τουριστικά δημόσια κτήματα κατά το άρθρο 2 του Α.Ν.827/48, ούτε να ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείρισή τους στον Ε.Ο.Τ.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 680/1973 Τμ. Α' - Λιμένες

Η εκμίσθωσις οικημάτων κειμένων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος υπό του οικείου Λιμενικού Ταμείου, υπάγεται εις τας διατάξεις του περί εμπορικών μισθώσεων ΝΔ 1320/72, οσάκις συντρέχουσι οι όροι του άρθρου 1 του νόμου τούτου και δεν εμπίπτει εις τας εν άρθρω 2 εξαιρέσεις.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 220/1973 Τμ. Α' - Λιμένες

Δια την χορήγησιν βοηθήματος κατ άρθρο 31 παρ.5 ΝΔ 4544/1966, εις τους αναγκαστικώς απομακρυνομένους του επαγγέλματος λεμβούχους, δεν αποφασίζουσι αι εντόπιοι επιτροπαί του έρθρου 30 παρ.2 του ΝΔ 4544/66, αλλά τούτο παρέχεται εις τους συγκεντρούντας τας νομίμους προϋποθέσεις δικαιούχους, δια κοινής υποουργικής αποφάσεως, μετά γνώμην Κεντρικής Επιτροπής, προβλεπομένης υπό της παρ.6 του άνω άρθρου 30 ΝΔ 4544/1966.

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 145/1997 Τμ. Γ' - Λιμένες

Κατά την αληθή έννοια των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 35 Ν.2160/1993, επιτρέπεται η χωροθέτηση και δημιουργία τουριστικού λιμένα από υπό ανέγερση ξενοδοχειακή μονάδα με βάση τον αριθμό των δωματίων που διαθέτει σύμφωνα με τα οικεία εγκεκριμένα σχέδια και τις πολεοδομικές και λοιπές άδειες. Είναι αυτονόητο ότι, η κατά την παρ.3 του ίδιου άρθρου παραχώρηση της χρήσης και διαχείρισης του τουριστικού λιμένα θα συντελεστεί μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την έναρξη λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, οπότε θα επανεξεταστεί η συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παρ.1 του άρθρου αυτού.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 5Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook