Όλες οι καταχωρήσεις » Διατηρητέα
Εμφάνιση κατά:

02.03.2018 - ΣτΕ 49/2018 Τμ. Ε' - Διατηρητέα

Αιτιολογείται επαρκώς η κρίση της τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει την προσβαλλόμενη, ότι βάσει των συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης, συντρέχει εξαιρετικός λόγος που επιτάσσει να προταχθεί η προστασία των αρχαιοτήτων έναντι της προστασίας των επίμαχων διατηρητέων κτιρίων, εφόσον η κρίση αυτή δεν στηρίζεται μόνο στο γεγονός της σπουδαιότητας των αναμενόμενων αρχαιολογικών ευρημάτων, αλλά, πρωτίστως, αναφέρεται στην μειωμένη σημασία των αναμενόμενων αρχαιολογικών ευρημάτων και στη μειωμένη σημασία των δύο επίμαχων κτιρίων για την προστασία του οικιστικού ιστού της Πλάκας, ως μέρος του οποίου θεωρήθηκε απαραίτητη η κήρυξή τους ως διατηρητέων. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι για την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης ήταν απαραίτητη η προηγούμενη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων, αφού από το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β και παρ. 4 του ν. 3028/2002 προκύπτει ότι τα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των τελευταίων εκατό ετών, προκειμένου να τύχουν της προστασίας του νόμου αυτού, πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, γεγονός που δεν προκύπτει ότι συντρέχει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Λήψη αρχείου


11.06.2017 - ΝΣΚ 114/2017 Τμ. Γ' - Διατηρητέα

Κατά τη θέσπιση, με κανονιστική πράξη της Διοίκησης, ειδικών χρήσεων σε διατηρητέο κτίριο, πρέπει να τηρείται η αρχή της αναλογικότητος. Αναφορά μίας εκ των περισσοτέρων επιτρεπομένων χρήσεων σε παραδοσιακή περιοχή, έχει επιβεβαιωτικό και διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται τον περιορισμό των επιτρεπομένων χρήσεων, εφόσον τέτοιος περιορισμός δεν συνάπτεται με την προστασία ή την ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου (ομοφ.).

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 473/1995 Τμ. Δ' - Διατηρητέα

Οι λεπτομέρειες των εργασιών διατήρησης και ανάπλασης των κτιρίων σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 1512/1985 ρυθμίζονται με ΠΔ και όχι με Υπουργική απόφαση, εκδιδομένη σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.1 του Ν 1577/1985. Οι δομικές εργασίες προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού δεν πρέπει να αντίκειται σε άλλες πολεοδομικές διατάξεις.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 341/1995 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Διατηρητέα

Το οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρνάς Τήνου, είναι έγκυρο από απόψεως αρχαιολογικού νόμου, δεδομένου ότι για την οποιαδήποτε μεταβολή της νομικής καταστάσεως και εν γένει του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ιστορικών, κατ άρθρο 52 Αρχ. Νόμου, διατηρητέων μνημείων δεν απαιτείται οιαδήποτε άδεια ή έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, που έχει δικαίωμα επεμβάσεως μόνο όταν ενεργούνται εργασίες επισκευής, μετασκευής σε ένα τέτοιο μνημείο.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 46/1996 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Διατηρητέα

Ενσταση κατά της Εκθέσεως Επικινδύνου Οικοδομής, συνταχθείσης κατά τις διατάξεις του Π.Δ. της 13/22-4-1929 "Περί επικινδύνων οικοδομών", δύναται, εκτός των υπό του άνω Π.Δ. προβλεπομένων προσώπων, να υποβάλουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ., τηρώντας τις σχετικές προθεσμίες, εφόσον αυτό έχει κηρυχθεί διατηρητέο. Ευθύνες εκ της μη λήψεως των υποδειχθέντων μέτρων προστασίας υφίστανται, πέραν των θεσπιζομένων από το άνω Π.Δ. για τον ιδιοκτήτη διατηρητέου ετοιμορρόπου, και για τα αρμόδια όργανα του ΥΠ.ΠΟ. εκ των σχετικών γενικών διατάξεων.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 160/1996 Ολομέλεια - Διατηρητέα

Σε περίπτωση, που διατηρητέο κατ άρθρο 4 παρ.2 Ν.1577/1985 κτίριο κατεδαφίστηκε βάση πρωτοκόλλου "επικινδύνως ετοιμόρροπης οικοδομής" ή κατέρρευσε, υπάρχει υποχρέωση του ιδιοκτήτη για ανακατασκευή του κτιρίου μόνο εάν τούτο κατέρρευσε ή περιήλθε στην κατάσταση της επικινδύνως ετοιμόρροπης οικοδομής από σκόπιμες θετικές ενέργειες του ιδιοκτήτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχει υποχρέωση της Διοίκησης για άρση του χαρακτηρισμού του ως διατηρητέου (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


08.11.2016 - ΝΣΚ 482/1996 Ολομέλεια - Διατηρητέα

Για ακίνητο που κηρύσσεται ή έχει κηρυχθεί διατηρητέο κατ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.2 του Ν.1577/85 μπορεί να καθορισθούν ειδικές χρήσεις, έστω και μη επιτρεπόμενες για τα λοιπά ακίνητα της περιοχής του από τις οικείες διατάξεις (πολεοδομική μελέτη κλπ).

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 636/1983 - Διατηρητέα

Κατά τις διατάξεις του Ν.1469/1950 πουπαραπέμπουν στο Α52 του Ν.5351/1930 για την προστασία οικοδομημάτων νεωτέρων του 1830 με ιστορική ή καλλιτεχνική αξία, ιστορικών τόπων κλπ.,οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕ στα πλαίσια της ελεγχόμενης από αυτές αναστήλωσης των οικοδομημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπίπτοντα στις διατάξεις αυτές μπορούν να εγκρίνουν καιπαρεκκλίσεις από τις κείμενες ρυμοτομικές διατάξεις για την αποκατάσταση της αρχικής μορφής των οικοδομημάτων και τόπων αυτών.

Λήψη αρχείου


19.06.2016 - ΝΣΚ 779/1998 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Διατηρητέα

Ως νομιμοποιούμενος να υποβάλη προς έγκριση στο ΥΠ.ΠΟ. μελέτη επισκευής, συντήρησης, αποκατάστασης κ.ο.κ. διατηρητέου ακινήτου θεωρείται, επί συγκυριότητος, κατ αρχήν, εκείνος εκ των κοινωνών που πιθανολογείται ότι διαθέτει την πλειοψηφία των μερίδων.

Λήψη αρχείου


04.04.2016 - ΝΣΚ 381/1999 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Διατηρητέα

Οι σχετικές αποφάσεις της Διοικήσεως (ΥΠ.ΠΟ. και Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) που κρίνουν με τις διατάξεις του ν.1469/50 και 1577/85, αντίστοιχα, ως προς το εάν ένα κτίσμα εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις αυτές, είναι αυτοτελείς. Ως εκ τούτου το θέμα του κτιρίου τούτου πρέπει να εισαχθεί εκ νέου στο αρμόδιο Αρχαιολογικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ., το οποίο, ενόψει των νέων στοιχείων που συνιστά η σχετική απόφαση του Σ.τ.Ε. (2690/98), να γνωμοδοτήσει οριστικώς εάν το κτίριο τούτο μπορεί ή δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.1469/50.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 4Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook