Όλες οι καταχωρήσεις » Δημόσια Κτήματα
Εμφάνιση κατά:

21.12.2017 - ΝΣΚ 234/2017 Τμ. Α' - Δημόσια Κτήματα

Χωρίς την έκδοση και μεταγραφή, από τη Διοίκηση, της πράξης με την οποία διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη «ανάκληση» της παραχώρησης δημοσίου κτήματος, λόγω μη εκπληρώσεως εντός της ταχθείσας προθεσμίας του όρου της παραχωρήσεως, από της οποίας και επανέρχεται η κυριότητα στο Δημόσιο, δεν ανακύπτει αξίωση του παραχωρησιούχου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, προς επιστροφή του τιμήματος της παραχωρήσεως και δεν τίθεται επομένως θέμα έναρξης της προθεσμίας παραγραφής της αξίωσής του αυτής (πλειοψ). Αν δεν έχει ασκηθεί αγωγή, το τίμημα της παραχώρησης επιστρέφεται ατόκως (ομόφ).

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 260/1994 Ολομέλεια - Δημόσια Κτήματα

Δεν ασκεί οιανδήποτε επιρροήν εις το κύρος του υπό του Υπ. Οικονομικών εκδοθέντος παραχωρητηρίου αγρού, η μνεία ότι η περί της τούτο, εκποίηση γίνεται "υπό τους όρους και τας υποχρεώσεις των νόμων περί εκποιήσεως δημοσίων κτημάτων", ως τοιούτων νοουμένων των, κατά τον χρόνον της εκδόσεως του παραχωρητηρίου, ισχυόντων. (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 300/1994 Ολομέλεια - Δημόσια Κτήματα

Δεν είναι δυνατή η κατ άρθρο 13 του Ν 4377/1929 παραχώρηση δημοσίου κτήματος, προς ίδρυση ή επέκταση χώρων κάμπινγκ (camping), άνευ δημοπρασίας.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 311/1994 Τμ. Δ' - Δημόσια Κτήματα

Δεν είναι δυνατή η ανάκληση των αποφάσεων 50/1986 και 51/1986 του Νομάρχη Εβρου περί εκποιήσεων δημοσίου κτήματος, επειδή αποτελούν ευμενείς για τους αγοραστές διοικητικές πράξεως.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 339/1994 Τμ. Δ' - Δημόσια Κτήματα

Ο παρά του Νομάρχου Καρδίτσας ορισμός "προσωρινής διοικούσης επιτροπής" της συσταθησομένης κοινοτικο-συνεταιριστικής επιχειρήσεως (κσε) για την εκμετάλλευση του Δημ. Κτήματος ΒΚ 18 με διάθεση της αξίας των προϊόντων για τους σκοπούς της κσε, δεν έχει σχέση με τη διά των άνω διατάξεων οριζομένη αρμοδιότητά του και δεν είναι νόμιμος προσθέτως δε ως αφορώσα τη χρήση-κάρπωση δημοσίου κτήματος παρά τας διατάξεις του άρθρου 35 παρ.8 ν.1473/84 και των ΝΔ 11/12/11.1929. Εν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου (άρθρου 115 ΝΔ 1929) τρόπος "εισπράξεως από το Δημόσιο της αξίας των αποκομισθέντων εν προκειμένω καρπών" αμέσως μεν, δεν προβλέπεται, εμμέσως δε είναι η έκδοση ΠΚΑ (Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημιώσεως) κατά την εις τον νόμο διαδικασία, χωρίς ν αποκλείεται κι η επιδίωξη μείζονος αποζημιώσεως δι αγωγής.

Λήψη αρχείου


17.05.2017 - ΝΣΚ 434/1994 Τμ. Δ' - Δημόσια Κτήματα

Η αξίωση του υποδείξαντος προς το δημόσιο κτήμα του (του Δημοσίου), άγνωστο εις αυτό, επί της διά την υπόδειξιν αμοιβής του, ήρτηται εκ της τελεσιδίκου αποδείξεως των, ήδη προ της υποδείξεως υφισταμένων και ολοκληρωμένων δικαιωμάτων του δημοσίου επί του υποδειχθέντος ακινήτου. Η προϋπόθεση, όμως, αυτή και οι λοιπές, ως άνω, εφαρμογής των διατάξεων αυτών, δε συντρέχουν επί των περιπτώσεων εγκαταλελειμμένων ακινήτων, καθ ας δεν πρόκειται περί ήδη δημοσίων κτημάτων, κατά τη σαφή διατύπωση των αυτών διατάξεων, αλλά περί ακινήτων επί των οποίων, εφ όσον συντρέξουν άπασαι αι προϋποθέσεις του άρθρου 34 του ΑΝ 1539/38, το Δημόσιο προσδοκά να αποκτήσει δικαίωμα κυριότητος. Οι διατάξεις του άρθρου 24 Ν 1539/38 σκοπούν εις την προστασία ακινήτων του Δημοσίου και όχι εις την παρ αυτού απόκτηση ακινήτων. Ούτω αδιάφορος τυγχάνει ο χρόνος καταλήψεως του εγκαταλελειμμένου ακινήτου υπό του Δημοσίου, ή της εγγραφής του εις τα βιβλία δημοσίων κτημάτων, διά τον υποδείξαντα εις το δημόσιο ακίνητο εγκαταλελειμμένο προς κατάληψιν, διότι ακριβώς, δε δικαιούται, διά την τοιαύτην υπόδειξιν, αμοιβής οιασδήποτε κατά τας, ως άνω, διατάξεις. *έκαστον των άρθρων 24 και 34 του ΑΝ 1539, ως ούτος ισχύει, ρυθμίζει, με διαφορετικές προϋποθέσεις και ίδιο σκοπό εφαρμογής του, διάφορο και άσχετο του άλλου ζήτημα, και συνεπώς, διά την εφαρμογή του πρώτου είναι αδιάφορο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του δευτέρου και αντιστρόφως. Ούτω, η κρίση περί του εάν τις δικαιούται αμοιβής κατά το άρθρο 24 ΑΝ 1539/38, δε δύναται να σχηματισθεί εκ του στοιχείου του χρόνου της καταγραφής ή καταλήψεως υπό του Δημοσίου ακινήτου ως εγκαταλελειμένου, αλλά μόνον εκ του αν συντρέχουν οι υπ αυτού σωρευτικώς και ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις εφαρμογής του.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 453/1995 Τμ. Δ' - Δημόσια Κτήματα

Σε περίπτωση θανάτου του αιτούντος - δικαιούχου, οι κατά νόμον προϋποθέσεις οικονομικής επιφανείας και εισοδήματος θα εξετασθούν στο πρόσωπο του θανόντος κατά την ημερομηνία του θανάτου, με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία αυτή.

Λήψη αρχείου


25.02.2017 - ΝΣΚ 499/1995 Τμ. Α' - Δημόσια Κτήματα

Η Διοίκηση δεν μπορεί να προβή σε ανάκληση των αποφάσεων του Νομάρχη με τις οποίες εκποιήθηκαν απευθείας και χωρίς δημοπρασία, βάσει του Ν. 719/77, τμήματα του υπ αριθ. Β.Κ.1217 δημοσίου κτήματος κειμένου στην Αλεξανδρούπολη, λόγω παρόδου του ευλόγου χρόνου προς ανάκλησή τους.

Λήψη αρχείου


08.02.2017 - ΝΣΚ 273/1995 Τμ. Δ' - Δημόσια Κτήματα

Tο Δημόσιο μπορεί να επιβάλει σε βάρος του δικαιούχου των κινητών πραγμάτων αποζημίωση αυθαιρέτου χρήσεως, από του χρόνου εκδόσεως της περί αποσφραγίσεως αποφάσεως (Πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


06.02.2017 - ΝΣΚ 166/1995 Τμ. Δ' - Δημόσια Κτήματα

Η ειδική διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 Ν 1473/84, προβλέπει νομιμοποίηση μη νομίμων παραχωρήσεων τμημάτων του ΒΚ 822 δημοσίου κτήματος, περιοχής Αγίων Αναργύρων Αττικής, αι οποίαι υπήρχον κατά τον χρόνον ενάρξεως ισχύος του νόμου αυτού, αδιαφόρως του τρόπου κατά τον οποίον έγιναν, δηλαδή και ατύπως, και του είδους του επί του ακινήτου παραχωρηθέντος δικαιώματος.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 12Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook