Όλες οι καταχωρήσεις » Μεταλλεία
Εμφάνιση κατά:

25.07.2018 - ΝΣΚ 51/2018 Τμ. Β' - Μεταλλεία

α) Παρά το γεγονός ότι έχει καταργηθεί το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 134/1975, δυνάμει του οποίου είχε εκδοθεί η υπ' αρ. Φ34.2.5/οικ.9510 /29.7.1988 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, περί καθορισμού περιοχής στις μεταλλευτικές λεκάνες Αμυνταίου και Κομνηνών - Πύργων Β.Δ. Μακεδονίας και είχε παραχωρηθεί, ως προς αυτήν, από το Δημόσιο προς τη ΔΕΗ, το αποκλειστικό δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης στερεών ορυκτών καυσίμων υλών (λιγνιτών), είναι δυνατή η παράταση της εν λόγω παραχώρησης για είκοσι (20) επιπλέον έτη (η οποία προβλέπεται στην ως άνω υπουργική απόφαση και ζητείται από τη ΔΕΗ Α.Ε.), με την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με την οποία θα εγκρίνονται οι από 26.2.2016 και 13.2.2017 αιτήσεις της ΔΕΗ Α.Ε., εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της ύπαρξης εκμεταλλεύσιμου λιγνιτικού αποθέματος.
β) Η διάταξη του άρθρου 144 του Μεταλλευτικού Κώδικα δεν εφαρμόζεται κατά τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης (πλειοψ.). Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΝΣΚ, λόγω σπουδαιότητας. Εκδόθηκε η υπ' αριθ. 83/2018 Γνωμ. Α΄ Τακτικής Ολομέλειας ΝΣΚ.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 293/1994 Ολομέλεια - Μεταλλεία

Η καταρτισθείσα, δι ιδιωτικού εγγράφου, σύμβαση μισθώσεως κοινοτικού λατομείου αδρανών υλικών, υπό το καθεστώς του νόμου 669/1977, άνευ τηρήσεως συμβολαιογραφικού τύπου, πάσχει ακυρότητα, κατ άρθρο 18 παρ.1 αυτού. Παρέχεται δυνατότητα επικυρώσεως διά συμβολαιογραφικού εγγράφου της άνω ακύρου μισθωτικής συμβάσεως. Η επικύρωση κατά συνεκτίμηση και του δεδομένου πραγματικού δε στερείται αναδρόμου χαρακτήρος.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 297/1994 Τμ. Δ' - Μεταλλεία

Με ευθεία ρύθμιση και ανεξάρτητα από το διανομαρχιακό χαρακτήρα της Επιθεώρησης Μεταλλείων (παρ.5 αρ.30 Ν 1650/86) ο οικείος Επιθεωρητής ως προς την εκμετάλλευση των αδρανών υλικών έχει μόνο αυτός αρμοδιότητα να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις τις αναφερόμενες στο άρθρο 15 του Ν 1428/83, όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν 2115/93, σε περίπτωση κακοποίησης του περιβάλλοντος από την εκμετάλλευση αδρανών υλικών.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 192/1994 Τμ. Δ' - Μεταλλεία

Είναι κατά το νόμο δυνατή η περαιτέρω εισφορά από εταιρεία των ήδη εισφερθέντων σ αυτή, από τον αρχικό μισθωτή μισθωτικών δικαιωμάτων δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών σε άλλη εταιρεία, εφόσον βεβαίως τηρηθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 76/2017 Τμ. Β' - Μεταλλεία

Η παράταση της σύμβασης μίσθωσης δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών είναι υποχρεωτικά πενταετούς διάρκειας, είναι, όμως, επιτρεπτή και η εκ των υστέρων σύντμηση της διάρκειάς της. Η παράταση της σύμβασης μίσθωσης λατομείου συνάπτεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και είναι έγκυρη μόνο αν έχει συναφθεί εντός της διάρκειας αυτής. Αίτημα της μισθώτριας για περαιτέρω παράταση της παραπάνω μίσθωσης δεν είναι νόμιμο, διότι υποβλήθηκε σε χρόνο κατά τον οποίο δεν υπήρχε ενεργός σύμβαση μίσθωσης (λόγω λήξης της αρχικής μίσθωσης και μη έγκυρης παράτασης αυτής). Δεν βρίσκει έδαφος εφαρμογής στην προκείμενη περίπτωση η διάταξη του άρθρου ένατου του ν. 4296/2014 (ομόφ).

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 32/2017 Τμ. Β' - Μεταλλεία

Εφ' όσον για συγκεκριμένη λατομική έκταση, η οποία εκμισθώθηκε για την εξόρυξη μαρμάρου, διαπιστώθηκε, κατόπιν έρευνας του Ι.Γ.Μ.Ε., ότι το κυρίως παραγόμενο ορυκτό είναι ανθρακικό ασβέστιο (βιομηχανικό ορυκτό), ήτοι διαφορετικό εκείνου για το οποίο η εν λόγω έκταση εκμισθώθηκε, δεν μπορεί να συνεχισθεί η μίσθωση, έστω τροποποιούμενη ως προς το παραγόμενο ορυκτό, και συντρέχει περίπτωση ανάκλησης της χορηγηθείσης αδείας και λύσεως (καταγγελίας) της μισθώσεως, προκειμένου να διεξαχθεί διαδικασία για την σύναψη νέας μισθώσεως, μετά τη διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας (ομόφ).

Λήψη αρχείου


06.02.2017 - ΝΣΚ 84/1995 Ολομέλεια - Μεταλλεία

Η μίσθωση και εκμετάλλευση από ΟΤΑ δημοσίων λατομείων μαρμάρου, κείμενων εντός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητάς τους είναι νόμιμη. Για τις μισθώσεις αυτές δεν απαιτείται η διεξαγωγή δημοπρασίας, επιτρεπομένης της σύναψης απευθείας σύμβασης μεταξύ του Δημοσίου (εκμισθωτή) και του οικείου δήμου ή κοινότητας (μισθωτή).

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 14/1996 Ατομ. - Μεταλλεία

Είναι επιτρεπτή κατά νόμο η μεταβίβαση του εμπραγμάτου δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας με παρακράτηση της επικαρπίας του μεταλλείου από το μεταλλειοκτήτη εφ όρου ζωής του.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 92/1996 Ατομ. - Μεταλλεία

Κατά την πρόδηλη έννοια των άρθρων 2 παρ.3 και 3 παρ.1 και 2 του ν.134/75, το αποκλειστικό δικαίωμα αναζητήσεως και εκμεταλλεύσεως λιγνίτη που έχει η ΔΕΗ επί δύο εκτάσεων εμβαδού 110 και 137 τ.χλμ. στη λιγνιτοφόρο περιοχή Πτολεμαϊδος, δεν τελεί υπό χρονικό περιορισμό αλλά υφίσταται μέχρις εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων.

Λήψη αρχείου


24.01.2017 - ΝΣΚ 192/2016 Τμ. Β' - Μεταλλεία

Ενόψει του δοθέντος ιστορικού, δεν είναι κατά το νόμο επιτρεπτή η υπαγωγή του συγκεκριμένου λατομείου αδρανών υλικών στις διατάξεις των παρ. 5 και 8 του άρθρου 20 του Ν. 2115/1993. Παρέλκει η απάντηση στα λοιπά (υπο)ερωτήματα.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 12Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook