Όλες οι καταχωρήσεις » Αποκατάσταση Ακτημόνων
Εμφάνιση κατά:

12.05.2017 - ΝΣΚ 113/1972 Τμ. Β' - Αποκατάσταση Ακτημόνων

Δια του ΝΔ 1048/71 "περί καταργήσεως των πιστοποιητικών νομιμοφροσύνης" δεν καταργούνται αι διατάξεις του άρθρ.5 του ΝΔ 944/71 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί στεγάσεως των παραπηγματούχων, ως και περί αποκαταστάσεως των αστών προσφύγων νομοθεσίας".

Λήψη αρχείου


19.10.2016 - ΝΣΚ 247/1981 Τμ. Β' - Αποκατάσταση Ακτημόνων

Οι κοινοτικοί και δημοτικοί υπάλληλοι ως και οι εφημέριοι δεν αποκλείονται της αγροτικής αποκαταστάσεως κατ Α26 παρ.2 του ΝΔ 2185/1952.

Λήψη αρχείου


09.10.2016 - ΝΣΚ 448/1980 Ολομέλεια - Αποκατάσταση Ακτημόνων

Η ανάκλησις παρανόμου αποφάσεως του Υπουργείου Γεωργίας, δι ης εχαρακτηρίσθη κοινόχρηστος συνεταιρική έκτασις ως ανήκουσα κατά συγκυριότητα εις τους κληρούχους, δύναται να ανακληθή κατά πάντα χρόνον, ανεξαρτήτως προς την υφισταμένην πραγματικήν κατάστασιν.

Λήψη αρχείου


05.10.2015 - ΝΣΚ 115/1985 - Αποκατάσταση Ακτημόνων

Ενόψει τηςπαρόδου 20ετίας από τον καθορισμό του τιμήματοςπαραχωρουμένων εκτάσεων κατά τις διατάξεις του Α 12 του Α.Ν. 1832/51, εκ μέρους της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, η Διοίκηση δεν μπορεί να προβεί σήμερα στην εν στενή εννοία βεβαίωση της αρχικής οφειλής των, λόγωπαραγραφής της, ούτε μπορεί, πλέον, να αναπροσαρμόσει το τίμημα που καθορίστηκε τότε, πολύ δε περισσότερο, να καθορίσει νέο τίμημα γι αυτές.

Λήψη αρχείου


04.10.2015 - ΝΣΚ 271/1979 Τμ. Β' - Αποκατάσταση Ακτημόνων

Αι κατ άρθρο 3 του Ν 666/1977 παραχωρήσεις εποικιστικών γαιών εις τους κατόχους αυτών, γίνονται προκειμένου περί ακινήτων της νήσου Κρήτης επί καταβολή ολοκλήρου της αξίας τούτων και ουχί του ημίσεος αυτής, καθ όσον η Κρήτη έχει χαρακτηρισθή ως παραμεθόριος περιοχή κατά τας διατάξεις του Ν 3250/1924 και ουχί κατά τας διατάξεις του ΑΝ 1366/1938.

Λήψη αρχείου


20.09.2015 - ΝΣΚ 141/1978 Τμ. Β' - Αποκατάσταση Ακτημόνων

Η διάταξις του άρθρου μόνου του ΝΔ 2148/1952, δι ής απηγορεύθη η μεταβίβασις αγροτικών ακινήτων δια το πέραν των 250 στρεμμάτων τμήμα άνευ αδείας του Υπουργού Γεωργίας, ισχύει και σήμερον.

Λήψη αρχείου


17.07.2015 - ΝΣΚ 133/2004 Τμ. Α' - Αποκατάσταση Ακτημόνων

Προκειμένου περί εκτάσεων που προέκυψαν μετά την αποξήρανση μεγάλης λίμνης ο Νομάρχης δύναται να προβεί στην υπό της Π.Υ.Σ. 92/1975 προβλεπομένη προσωρινή παραχώρηση σε ακτήμονες καλλιεργητές, και αφού προηγηθεί ο καθορισμός όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης, των εκτάσεων που περιλαμβάνονται μεν στην καθορισθείσα παλιά όχθη, κείνται όμως εκτός των καθορισθεισών όχθης και παρόχθιας ζώνης της λίμνης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται ειδικότερες διατάξεις (είτε γενικής εφαρμογής, είτε ειδικής για την κατά περίπτωση συγκεκριμένη λίμνη ή και γεωγραφική περιοχή στην οποία υπάγεται) που αφορούν π.χ. στη διάθεση των αποξηρανθεισών εκτάσεων ή στην απαγόρευση ή περιορισμό χρήσεων για λόγους δημοσίου συμφέροντος (π.χ. περιβαλλοντικούς, αρχαιολογικούς, εθνικής άμυνας κ.ο.κ.). Ο συγκεκριμένος παραγωγός του ερωτήματος δεν δύναται να τύχει ενισχύσεως στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα μη ανευρεθέντα, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο σημείο ΙΙΙ της παρούσας, αγροτεμάχια, (ανακριβής δήλωση, μη εμπρόθεσμη υποβολή αποδεικτικών νομικής κατοχής) μη αποκλειομένης της εφαρμογής περαιτέρω μειώσεων ή αποκλεισμών που τυχόν επιβάλει η συνολική θεώρηση της αιτήσεώς του.

Λήψη αρχείου


17.07.2015 - ΝΣΚ 22/2004 Τμ. Β' - Αποκατάσταση Ακτημόνων

Άρση παραχωρητηρίων. Άσκηση τριτανακοπής. Συνέχιση διαδικασίας.

Λήψη αρχείου


23.09.2014 - ΝΣΚ 45/2014 Τμ. Δ' - Αποκατάσταση Ακτημόνων

Η, δια του υπ’ αριθμ. 16500/6-12-1924 συμβολαίου του Συμβ/φου Λαμίας Δ.Δ., πώληση του λειβαδίου «Μάραθος» κατά το 1/2 εξ αδιαιρέτου, για την οποία δόθηκε η δια της υπ’ αριθμ. 138434/22-11-1924 αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος της 3-9-1924, δεν έχει χαρακτήρα εκούσιας μεταβίβασης σε ακτήμονες καλλιεργητές, ως δικαιούχους γεωργικής αποκατάστασης κατά την αγροτική νομοθεσία. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook