Όλες οι καταχωρήσεις » Κρατική Ενίσχυση
Εμφάνιση κατά:

28.03.2015 - ΝΣΚ 127/2014 Τμ. Γ' - Κρατική Ενίσχυση

Δεν δικαιούνται οικονομική ενίσχυση του άρθρου 12 παρ. 2 εδάφιο δ’ του ν. 2963/2001 οι ιδιοκτήτες Λεωφορείων Δημοσίας Χρήσεως (Λ.Δ.Χ.) ενταγμένων σε ΚΤΕΛ Α.Ε. στην περίπτωση που είχαν, κατά το χρόνο που επρόκειτο να καταβληθεί η α’ δόση της οικονομικής ενίσχυσης, αποξενωθεί πλήρως από το νέο λεωφορείο που εντάχθηκε στο ΚΤΕΛ και δεν είναι κάτοχοι και ιδιοκτήτες πλέον κατά τον χρόνο αυτόν ολοκλήρου ή ιδανικού μεριδίου του νέου Λ.Δ.Χ. (ομοφ.). Στις ανωτέρω περιπτώσεις ομοίως δεν δικαιούται ενίσχυση ούτε η εταιρεία πώλησης του Λ.Δ.Χ. η οποία επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου, διότι δεν υφίσταται στο πρόσωπο του οφειλέτη η κατασχεθείσα απαίτηση, ούτε ο νέος ιδιοκτήτης αυτού, δεδομένου ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν όλες οι σωρευτικώς από το νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την εκταμίευση της κρατικής ενίσχυσης. Στην περίπτωση που δικαιούχος ενίσχυσης, ο οποίος ήδη εισέπραξε την α’ δόση, μεταβιβάσει στο πλαίσιο αγοραπωλησίας το μερίδιό του, πριν από την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης για την καταβολή της β’ ή επόμενων δόσεων, ο ιδιοκτήτης του οχήματος, κατά τον χρόνο εκταμίευσης των δόσεων της ενίσχυσης που απομένουν, δικαιούται να λάβει αυτές, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση στο σύνολό της έχει ήδη εγκριθεί πριν από τη μεταβίβαση του οχήματος ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι έχει χορηγηθεί κατά ένα μόνο μέρος (πλειοψ.). Μεταβιβάσεις που γίνονται προς τρίτο πρόσωπο, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, που καθορίζει τους δικαιούχους, δεν επιδρούν στον υπολογισμό του ορίου των κρατικών ενισχύσεων που θέτει ο Κανονισμός 1998/2006 (ομοφ.).

Λήψη αρχείου


28.03.2015 - ΝΣΚ 367/2014 Τμ. Δ' - Κρατική Ενίσχυση

Στην έννοια της «κτηνοτροφίας», κατά την παρ.Β.2 του άρθρου 2 του από 30-8-1995 Π.Δ., περιλαμβάνεται το σύνολο των μορφών και μεθόδων εκτροφής και εκμετάλλευσης παραγωγικών ζώων, χωρίς καμία διάκριση. Δεδομένης της απαγορεύσεως της κτηνοτροφίας σε ολόκληρη τη νήσο Μακρόνησο: α) δεν δύναται να καταβληθεί κοινοτική ενίσχυση σε δικαιούχους εκτατικών δικαιωμάτων, διότι τα δικαιώματα αυτά συνοδεύονται από ίσο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και όλες οι κτηνοτροφικές εκτάσεις κατά την περίοδο αναφοράς ενώ, επιπλέον, για την ενεργοποίηση εκτατικών δικαιωμάτων από βοσκοτόπους, απαιτείται ελάχιστος αριθμός ζώων, β) δεν δύναται να καταβληθεί κοινοτική ενίσχυση σε δικαιούχους ειδικών δικαιωμάτων, ούτε ειδική στήριξη του άρθρου 68 του Κανονισμού 73/2009, διότι απαιτούν την διατήρηση ζώων. Δεν δύναται να καταβληθεί ενίσχυση σε παραγωγούς που έχουν αιτηθεί ένταξη στην εξισωτική αποζημίωση, διότι η ενίσχυση αυτή εξαρτάται από τη νόμιμη κατοχή και αξιοποίηση εκτάσεως. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


23.09.2014 - ΝΣΚ 42/2014 Τμ. Α' - Κρατική Ενίσχυση

Μετά την έκδοση αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις οποίες κρίθηκε ότι τα καθεστώτα ενισχύσεων υπό μορφή ρύθμισης οφειλών και υπό μορφή δανείου με την εγγύηση του Δημοσίου και επιδότηση επιτοκίου αποτελούν κρατική ενίσχυση και αυτή είναι παράνομη, είναι αυτοδίκαια άκυρη εξαρχής η παρασχεθείσα εγγύηση του Δημοσίου. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook