Όλες οι καταχωρήσεις » Άδεια λειτουργίας
Εμφάνιση κατά:

24.05.2017 - ΝΣΚ 218/1994 Τμ. Β' - Άδεια λειτουργίας

Η άδεια ιδρύσεως φαρμακαποθήκης είναι δυνατόν, μετά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν 2166/1993, να χορηγείται και σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την ίδρυση και λειτουργία φαρμακαποθήκης, δηλαδή την προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή ή εξαγωγή φαρμάκων και λοιπών φαρμακευτικών προϊόντων και ουσιών που ρητώς μνημονεύονται στο εν λόγω άρθρο. (Πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


17.05.2017 - ΝΣΚ 5/1994 Τμ. Β' - Άδεια λειτουργίας

Η ανάκληση της αδείας λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής συνεπάγεται την ανάκληση και της ενσωματωμένης σ αυτήν αδείας ιδρύσεως.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 275/1972 Τμ. Β' - Άδεια λειτουργίας

Η επιτροπή χορηγήσεως αδείας και λειτουργίας κλινικών, προκειμένου να χωρήση εις την χορήγησιν αδείας λειτουργίας κλινικής, δεν έχει αρμοδιότητα όπως εξετάση και εάν η κλινική αύτη ανηγέρθη κατά παράβασιν των πολεοδομικών εν γένει διατάξεων, της περί τούτου ερεύνης ανηκούσης εις την αρμοδιότητα του οικείου νομομηχανικού ή του Προϊσταμένου του Γραφείου Σχεδίου Πόλεως.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 280/1972 Τμ. Β' - Άδεια λειτουργίας

Επί αλλαγής του προσώπου του εκμεταλλευτού πτηνοτροφείου, η άδεια λειτουργίας θα εκδοθή εξ υπαρχής, βάσει των ήδη ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων.

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 86/2017 Τμ. Α' - Άδεια λειτουργίας

Η εταιρεία έχει τη νόμιμη χρήση της έκτασης επί της οποίας έχει ζητήσει άδεια εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., χωρίς όμως να μπορεί να διασφαλισθεί απόλυτα ότι θα έχει τη νόμιμη χρήση αυτής καθόλο το χρονικό διάστημα που θα καλύπτει την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας. Ως προς τούτο εναπόκειται στη Διοίκηση να σταθμίσει στα στοιχεία της συγκεκριμένης επένδυσης και να εκτιμήσει αν η εταιρεία θα ενεργήσει με τρόπο που θα διασφαλιστεί η νόμιμη χρήση της εν λόγω έκτασης καθόλο το ως άνω χρονικό διάστημα, τηρώντας τα όσα συναποδέχθηκε με τους ιδιοκτήτες της ως άνω έκτασης (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 497/1995 Α' Τμήμα Διακοπών - Άδεια λειτουργίας

Οι υπ αριθ. 901/29.3.1995, 1517/9.5.1995 και 1518/5.5.1995 τρείς αποφάσεις χορηγήσεως αδειών λειτουργίας εκθέσεων, που εκδόθηκαν με εντολή Νομάρχη Πειραιά, είναι άκυρες γιατί εκδόθηκαν από καθ ύλη αναρμόδιο όργανο, δοθέντος ότι ο μετακλητός Νομάρχης Πειραιά είχε καταργηθεί και ασκούσε τα καθήκοντά του ο αρμόδιος Περιφερειακός Δ/ντής. Ομως, η πρώτη από τις αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί να ακυρωθεί από τον Υπουργό Εμπορίου, γιατί παρήλθε η τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία που ορίζει ο νόμος για την αυτεπάγγελτη από τον Υπουργό άσκηση κατασταλτικού ελέγχου και δεν έχει προσβληθεί η απόφαση αυτή με προσφυγή άρθρ.8 Ν.3200/55. Η χορηγηθείσα άδεια εκθέσεως στην εταιρία "ΕΧΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗ" για αυτοκίνητα κλπ. δεν είναι νόμιμη, γιατί είναι όμοια με προηγηθείσα άδεια εκθέσεως που χορηγήθηκε στην εταιρία "NATIONAL CENTER ΕΠΕ" για αυτοκίνητα κλπ. και δεν απέχει αυτής ένα τουλάχιστον επταήμερο, όπως ο νόμος ορίζει. Εναπόκειται στην Υπηρεσία να σταθμίσει, από τα στοιχεία του φακέλλου που διαθέτει, εάν η άδεια εκθέσεως που χορηγήθηκε στην επιχείρηση "ΡΟΜΒΟΣ-Τ.ΜΑΡΣΩΝΗΣ" είναι όμοια ή όχι με την άδεια εκθέσεως που χορηγήθηκε στην εταιρία "Α.ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ-ΑΛΦΑ ΕΠΕ". Με πολλές επιφυλάξεις και με την προϋπόθεση ότι ο χώρος του επίπλου καλύπτει και τις δύο εκθέσεις και έτσι αυτές είναι όμοιες, η άνω χορηγηθείσα άδεια δεν είναι νόμιμη, γιατί δεν έχει τηρηθεί το επταήμερο που έπρεπε αυτή να απέχει από την έκθεση της "Α.ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ- ΑΛΦΑ ΕΠΕ". Οι προσφυγές άρθρ.8 Ν.3200/55, που ασκήθηκαν κατά των άνω υπ αριθ. 1517/9.5.95 και 1518/5.5.95 αποφάσεων πρέπει να γίνουν δεκτές από τον Υπουργό Εμπορίου. Εξάλλου οι υπ αριθ. 109/25.1.95 και 264/7.2.95 άδειες λειτουργίας εκθέσεως είναι έγκυρες, γιατί αρμοδίως καθ ύλην εκδόθηκαν με εντολή του μετακλητού Νομάρχη Πειραιά και δεν προσβλήθηκαν με ενδικοφανή προσφυγή.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 394/1995 Τμ. Α' - Άδεια λειτουργίας

Τα γυμναστήρια και συναφή καταστήματα δεν εμπίπτουν στο άρθρο 63 παρ.2 ν 2121/1993, διότι αυτά και η δραστηριότητά τους είναι άσχετα με την χρήση μουσικών οργάνων ή με την δημόσια εκτέλεση μουσικών συνθέσεων ή εκδηλώσεων. Εξ ου παρέπεται ότι δεν απαιτείται για την χορήγηση από τη Διοίκηση αδείας λειτουργίας σ αυτά η προηγούμενη προσαγωγή έγγραφης άδειας δημοσίας εκτέλεσης από τον οικείο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.

Λήψη αρχείου


07.02.2017 - ΝΣΚ 186/1995 Τμ. Γ' - Άδεια λειτουργίας

Μπορεί να χορηγηθεί άδεια διενεργείας τεχνικών παιγνίων σε κατάστημα που ευρίσκεται σε απόσταση μικροτέρα των 50 μέτρων κατ ευθεία γραμμή από φοιτητική εστία. (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


06.02.2017 - ΝΣΚ 171/1995 Τμ. Α' - Άδεια λειτουργίας

Αδεια επεκτάσεως ιδιωτικής κλινικής, χορηγηθείσα κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 451/1962, θεωρείται ως αυτοδικαίως ανακληθείσα, εφ όσον εντός τριετίας από της εκδόσεως της δεν επακολούθησε η χορήγηση αδείας λειτουργίας της επεκτάσεως. Η Υπηρεσία, εφ όσον υποβληθεί νέα αίτηση για την επέκταση της Κλινικής, θα περιορισθεί στην εξέταση της νομιμότητας του υποβληθησομένου αιτήματος, δηλαδή εάν για την αιτουμένη επέκταση συντρέχουν οι νόμοι όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές, χωρίς να αντιμετωπίσει, συγχρόνως, το γενικότερο και άσχετο θέμα, εάν η ήδη λειτουργούσα νομίμως κλινική έχει προσαρμοσθεί ή όχι στις νέες προδιαγραφές του π.δ/τος 517/1991.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 71/1996 Τμ. Α' - Άδεια λειτουργίας

Για τη νόμιμη λειτουργία κάθε συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, είτε αυτά ήδη έχουν λάβει προ της επισκευής άδεια κυκλοφορίας, είτε πρόκειται να λάβουν μετά από αυτή, απαιτείται άδεια λειτουργίας του άρθρου 6 παρ.1 ν.1575/85. Εφόσον οι εν λόγω επισκευαστικοί χώροι λειτουργούν ως συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων χωρίς άδεια λειτουργίας, πρέπει να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 του π.δ.78/88 περί σφραγίσεως αυτών.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 19Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook