Όλες οι καταχωρήσεις » Ιδιωτικές Επενδύσεις
Εμφάνιση κατά:

20.11.2019 - ΝΣΚ 108/2019 Τμ. Β' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κηρύχθηκαν άκυρες οι αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της μητρικής εταιρείας επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόφαση για τη σύσταση της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας, ακόμη και αν τελεσιδικήσει, δεν έχει επιπτώσεις στη νόμιμη υπόσταση της τελευταίας και κατά συνέπεια δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της που απορρέουν από την υπαγωγή επενδυτικού της σχεδίου στον νόμο 3908/2011. Και τούτο διότι η ακύρωση της παραπάνω απόφασης δεν εμπίπτει στους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους ακυρότητας της ανώνυμης εταιρείας τόσο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4α του κ.ν. 2190/1920, όσο και του άρθρου 11 του ν. 4548/2018. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη ότι η θυγατρική εταιρεία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 1-8-2014, έχει παρέλθει η αποκλειστική αποσβεστική προθεσμία των δύο ετών για την άσκηση της ως άνω αγωγής ακυρότητας (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


21.12.2017 - ΝΣΚ 252/2017 Ατομ. - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Επί του υποβληθέντος ερωτήματος, περί του αν τα εκτιθέμενα στο σχετικό έγγραφο περιστατικά συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας για παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης κατά (2) δύο έτη, όπως αιτείται η - υπαχθείσα στο ν. 3908/2011 - ενδιαφερομένη επιχείρηση, ενόψει των οριζομένων στο άρθρο 8 (παρ. 2) του π.δ. 33/2011, δεν είναι αρμόδιο να γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, αλλά η, κατ’ αρθρ. 27 του ν. 4399/2016, συσταθείσα Γνωμοδοτική Επιτροπή.

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 203/1994 Τμ. Δ' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Εφόσον η Επένδυση υπερέβη το όριο πέραν του οποίου κατά νόμο έπρεπε ο φορέας της επενδύσεως να έχει εταιρική μορφή και δε συνεστήθη εταιρεία καλώς η Διοίκηση αρνήθηκε τη χορήγηση των 5 επί πλέον μονάδων.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 310/1994 Τμ. Δ' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η οφειλομένη επιχορήγηση σε επενδύτρια εταιρεία καταβάλλεται α)σε περίπτωση που η επενδύτρια εταιρεία δεν οφείλει στο Δημόσιο και ΙΚΑ, στον κατασχόντα, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατασχέσεως πριν από τη σύμβαση εκχωρήσεως και β)σε περίπτωση που η επενδύτρια εταιρεία οφείλει στο Δημόσιο και στο ΙΚΑ, στο Δημόσιο και μετά στο ΙΚΑ και τέλος στο τυχόν εναπομένον ποσό της επιχορηγήσεως θα έχουν πλέον εφαρμογή τα αναφερθέντα επί της α περιπτώσεως.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 349/1994 Ολομέλεια - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Όταν η επιχείρηση βρίσκεται σε λειτουργία δεν υπάρχει υποχρέωση επιστροφής της επιχορηγήσεως ούτε βάσει του άρθρου 20 του Ν 1262/82 ούτε βάσει της εγκριτικής πράξεως. (Πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 333/1994 Τμ. Δ' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Εφόσον στην εγκριτική πράξη ορίζεται ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απαιτείται προηγουμένη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας για τη μεταβίβαση της επιχειρήσεως, η διάσπασή της σε δύο νέες ανώνυμες εταιρείας χωρίς προηγουμένη έγκριση του υπουργού, συνιστά παράβαση της εγκριτικής πράξεως.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 528/1972 Α' Τμήμα Διακοπών - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Ως έναρξις πραγματοποιήσεως της επενδύσεως κατά την έννοιαν του άρθρου 2 παρ.1 ΑΝ 147/67, δύναται να χαρακτηρισθή και η έκδοσις οικοδομικής αδείας προς ανέγερσιν εργοστασίου υπό της πραγματοποιούσης την επένδυσιν επιχειρήσεως, υπό την προϋπόθεσιν όμως, ότι αύτη δεν είχεν προ της εκδόσεως της εν λόγω αδείας υποβάλλει σχετικήν αίτησιν περί υπαγωγής της εις τας διατάξεις του ΑΝ 147/67, διότι εάν προϋφίστατο τοιαύτη αίτησις, η καλή πίστις επιβάλλει, όπως η χρονική διαφορά μεταξύ οικοδομικής αδείας, εκδιδομένης αυθημερόν με την υποβολήν της αιτήσεως και υπουργικής αποφάσεως, ήτις συνήθως εκδίδεται βραδύτερον, μη αποβή εις βάρος της επιμελώς συμπεριφερθείσης επιχειρήσεως προς ενέργειαν των νομίμων διά την πραγματοποίησιν της επενδύσεως και δέον εν τη περιπτώσει ταύτη, η έκδοσις οικοδομικής αδείας μη χαρακτηρισθή ως έναρξις πραγματοποιήσεως της επενδύσεως.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 490/1995 Α' Τμήμα Διακοπών - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η υπαγωγή της εταιρείας "ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΡΛΑΚΗ Α.Ε." στις διατάξεις του νόμου 1892/90 βάσει ανακριβών στοιχείων συνιστά, "πλάνη της Διοικήσεως περί τα πράγματα" και μπορεί η Διοίκηση, μετ εκτίμηση αυτών, να προχωρήσει στην ανάκληση της αποφάσεως υπαγωγής.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 347/1995 Τμ. Δ' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η αξίωση για την καταβολή της επιδοτήσεως παραγράφεται μετά 5ετή από το τέλος του έτους κατά το οποίο εγεννήθη και κατέστη δικαστικά επιδιώξιμη. Συνεπώς, εφόσον η διαπίστωση ολοκληρώσεως της επενδύσεως έγινς στις 10-10-84 από του τέλους του έτους 1984 αρχίζει η παραγραφή της πρώτης δόσεως από το τέλος δε των ετών 1985, 1986 και 1987 των υπολοίπων και συνεπώς μέχρι της υποβολής των δικαιολογητικών (28-11-94) όλες οι αξιώσεις είχαν υποπέσει στην παραγραφή.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 336/1995 Τμ. Δ' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η απόρριψη, μετά ταύτα, της επενδύσεως δεν έγινε λόγω πλάνης της Διοικήσεως περί τα πράγματα αλλά λόγω κακής εφαρμογής του νόμου, δύναται δε η Διοίκηση ανακαλούσα την παράνομη απορριπτική απόφασή της, εφόσον δεν παρήλθε από της εκδόσεως της ο εύλογος χρόνος του άρθρου μόνου του ΑΝ 261/68 (5ετία) να επανεξετάσει την αίτηση του επενδυτή χωρίς να εμποδίζεται προς τούτο από την διάταξη του άρθρου 7 παρ.4 του Ν 1892/90, που ορίζει ότι αιτήσεις για υπαγωγή επενδύσεων καθώς και αιτήματα για τροποποίηση όρων εγκριτικών αποφάσεων που έχουν απορριφθεί δεν επανεξετάζονται, γιατί αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει όταν η απόρριψη έγινε με παράνομη πράξη της Διοικήσεως.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 22Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook