Όλες οι καταχωρήσεις » Ρυμοτομικά σχέδια
Εμφάνιση κατά:

26.03.2017 - ΣτΕ 309/2017 Τμ. Ε' - Ρυμοτομικά σχέδια

Στερείται εκτελεστού χαρακτήρα πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε δεκτή αίτηση δημότη και εγκρίθηκε η τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου. Στερείται εκτελεστότητας πρόσκληση Δημάρχου η οποία περιλαμβάνει την ανακοίνωση της μελέτης πράξης εφαρμογής και την πρόσκληση για υποβολή ενστάσεων.

Λήψη αρχείου


04.04.2016 - ΝΣΚ 257/1999 Τμ. Γ' - Ρυμοτομικά σχέδια

Το κτίριο οικοτροφείου που προτίθεται να ανεγείρει η Ιερά Μονή Οσίας Φιλοθέης της Αθηναίας αποτελεί κτίριο κοινής ωφέλειας, κατά την έννοια του άρθρου 26 του Ν.1337/1983, αφού με το κτίριο αυτό θα εξυπηρετούνται άμεσα και αποκλειστικά ανάγκες ευρύτερης του ατόμου ομάδας μη εκ των προτέρων προσδιορισμένης, ήτοι των εκάστοτε περιθαλπόμενων στο οικοτροφείο αυτό ορφανών και απροστάτευτων γενικά κοριτσιών, τα οποία μπορεί να προέρχονται από ολόκληρη την Ελλάδα, η εξυπηρέτηση δε αυτή δεν σχετίζεται με τη δημιουργία και λειτουργία οικονομικής επιχείρησης που αποσκοπεί στην επίτευξη χρηματικού κέρδους.

Λήψη αρχείου


11.01.2016 - ΝΣΚ 243/1993 Τμ. Β' - Ρυμοτομικά σχέδια

Με το από 25.1.1884 ΒΔ που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 6 του Ν ΤΜΣΤ/1869 εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Ποσειδωνίας Κορινθίας για την έκταση που κατά το διάγραμμα του Δ/τος αυτού παραχωρήθηκε στην Εταιρεία της Διώρυγας, με βάση τον παραπάνω νόμο. Δεδομένου ότι η παραχώρηση κατά το νόμο ήταν οριστική και στο Διάταγμα δεν τέθηκε κανένας όρος, η έγκριση του σχεδίου ήταν χωρίς αίρεση ή προθεσμία και συνεπώς το ρυμοτομικό σχέδιο Ποσειδωνίας δεν έπαυσε να ισχύει εξαιτίας μη εκπληρώσεως όρων του Ν ΤΜΣΤ/1869, αλλά εξακολουθεί να ισχύει.

Λήψη αρχείου


24.09.2015 - ΝΣΚ 188/1986 - Ρυμοτομικά σχέδια

Από το συνδυασμό του Α 6 του Ν.720/1977 προς το Α20 του Ν.Δ.17-7/16-8-1923 "περί σχεδίων πόλεων" προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η μεταβίβαση, εν ζωή ή αιτία θανάτου, χωρίς κατάτμηση ολοκλήρων ακινήτων του αρχικού ιδιοκτήτη, τα οποία περιβάλλονται από άλλα εγκύρως μεταβιβασθέντα σε τρίτους ακίνητα.

Λήψη αρχείου


29.08.2015 - ΝΣΚ 594/1977 Τμ. Α' - Ρυμοτομικά σχέδια

Η εις ειδικόν ρυμοτομικόν Διάταγμα του 1970, δια την εφαρμογήν του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος δομήσεως, παραπομπή εις τας οικείας διατάξεις του τότε ισχύοντος ΓΟΚ, νοείται γενομένη εις τας εκάστοτε ισχυούσας περί του ιδίου οικοδομικού συστήματος γενικάς διατάξεις.

Λήψη αρχείου


29.08.2015 - ΝΣΚ 562/1977 Ολομέλεια - Ρυμοτομικά σχέδια

Μετ ανάκλησιν, ως παρανόμου, νομαρχιακής αποφάσεως, δι ής υπήχθησαν εις ρυμοτομικόν σχέδιον εκτάσεις οικοδομικού συνεταιρισμού δημοσίων υπαλλήλων και τοιαύται ιδιωτών, α) η έγκρισις του ρυμοτομικού σχεδίου επί των εκτάσεων του συνεταιρισμού μόνον, παραλειπομένων των ιδιωτικών, δεν κωλύεται αυτή καθ εαυτήν εφ όσον δεν θέλει αποβή αντίθετος προς ρητάς πολεοδομικάς διατάξεις λόγω τυχόν ανεπαρκείας κοινοχρήστων χώρων ή αδυναμίας ικανοποιήσεως οικιστικών αναγκών, διαφυλασσομένων πάντως των εν τω μεταξύ, επί χρόνον μείζονα της πενταετίας, κτηθέντων δικαιωμάτων των μελών του συνεταιρισμού και των μετ αυτών συναλλαξαμένων τρίτων, β) απαιτείται δια την ως άνω έγκρισιν η επανάληψις της διαδικασίας του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος της 17.7/16.8.1923 "περί σχεδίων πόλεων κλπ" δια να είναι επίκαιρος και γ) απαιτείται δια την αυτήν έγκρισιν, ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, απόφασις των Υπουργών Κοιν.Υπηρεσιών και Δημ.Εργων μετά σύμφωνον γνώμην των παρ αυτοίς συμβουλίων.

Λήψη αρχείου


28.08.2015 - ΝΣΚ 371/1976 Τμ. Α' - Ρυμοτομικά σχέδια

Δια τας βάσει νομίμως εκδοθεισών αδειών εκτελουμένας οικοδομικάς εργασίας δεν δημιουργείται κώλυμα συνεχίσεως εκ της δια τον εφεξής χρόνον καταργήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου.

Λήψη αρχείου


20.07.2015 - ΝΣΚ 270/2000 Τμ. Β' - Ρυμοτομικά σχέδια

Κτίρια κοινής ωφελείας, κατά την έννοια του άρθρου 26 του ν.1337/83, θεωρούνται και όσα ανήκουν σε μη κερδοσκοπικούς ιδιωτικούς φόρους εφ όσον εξυπηρετούν κοινωφελείς σκοπούς. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται και εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσ/κης "ΑΝΑΤΟΛΙΑ", για τις οποίες μπορεί να εγκριθεί τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο.

Λήψη αρχείου


15.07.2015 - ΝΣΚ 421/2004 Ατομ. - Ρυμοτομικά σχέδια

Είναι δυνατή η τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, προς αποχαρακτηρισμό οικοπέδου που δεσμεύθηκε για την ανέγερση σχολικού κτιρίου, εφόσον παρήλθε εύλογος χρόνος από την δέσμευση χωρίς να ακολουθήσει η συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η πάροδος δεκατεσσάρων ετών από τη δέσμευση συνιστά παρέλευση ευλόγου χρόνου.

Λήψη αρχείου


11.07.2015 - ΝΣΚ 53/2006 Τμ. Γ' - Ρυμοτομικά σχέδια

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως δεν επιτρέπεται όταν με αυτή μειώνεται η συνολική επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων. Όταν, όμως, η δέσμευση ακινήτου, χαρακτηρισμένου ως χώρου «παιδικής χαράς», διαρκεί πέραν του ευλόγου χρόνου χωρίς την προώθηση της απαλλοτριωτικής διαδικασίας και την πραγματοποίηση του σκοπού της δεσμεύσεώς του, ο κύριος του ακινήτου δικαιούται να ζητήσει την άρση του επιβληθέντος βάρους στην ιδιοκτησία του, τον αποχαρακτηρισμό του ακινήτου και την, ένεκα αυτού, τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 2Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook