Όλες οι καταχωρήσεις » Αναγκαστική Απαλλοτρίωση
Εμφάνιση κατά:

22.07.2017 - ΝΣΚ 149/2017 Τμ. Γ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Η συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση περί άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως σε κοινόχρηστο χώρο, χαρακτηριζόμενο ως τέτοιο σε ρυμοτομικό διάγραμμα που εγκρίθηκε με επίσπευση Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων, ολοκληρώνεται με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, ενώ δεν καταλαμβάνει το νέο πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου, για τον καθορισμό του οποίου η Διοίκηση, δεσμευόμενη από απαγορευτική ως προς την αλλαγή του κοινοχρήστου χώρου διάταξη, υποχρεωτικά χωρεί σε επανεπιβολή της απαλλοτριώσεως, καθορίζοντας εκ νέου τον εν λόγω χώρο ως κοινόχρηστο, υπόχρεος δε προς αποζημίωση του αναγνωρισθέντος ως κυρίου του συγκεκριμένου βεβαρημένου ακινήτου τυγχάνει ο ανωτέρω Συνεταιρισμός (ομόφωνα).

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 215/1994 Τμ. Δ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Την εκχωρηθείσα από τον ένα στον άλλο σύζυγο αποζημίωση από απαλλοτρίωση ακινήτου δικαιούται ο εκδοχέας μετά το θάνατο του εκχωρητή και όχι οι κληρονόμοι του.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 312/1994 Τμ. Δ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Μετά την αναγνώριση του δικαιούχου της αποζημιώσεως λόγω απαλλοτριώσεως είναι δυνατή η διόρθωση σφάλματος της κτηματογραφήσεως ως προς τον καταμερισμό των επιβαρύνσεων λόγω παροδιότητας, δε δύναται να διορθωθεί σφάλμα της κτηματογραφήσεως ως προς τα συστατικά ακινήτου, αλλά ο ιδιοκτήτης αυτού, εάν εζημιώθη εκ του λόγου αυτού, έχει αξίωση αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου εκ του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 307/1994 Τμ. Δ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει υποχρέωση να παρακρατήσει και αποδώσει στον Δικηγορικό Σύλλογο το ποσοστό της αποζημίωσης που συνιστά την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου στις δίκες της απαλλοτρίωσης μόνον όταν αυτή η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παρ. 1α άρθρου 9 Ν 1093/80.

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 75/2017 Ατομ. - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Δεν θεωρείται ότι καταρτίσθηκε νόμιμα ο εξώδικος συμβιβασμός, βάσει της υπ’ αριθμ. 9α/1988 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, ως προς τον καθορισμό αποζημιώσεως για την προσκύρωση τμήματος οικοπέδου στην πόλη των Τρικάλων, επειδή δεν προκύπτει αποδοχή του από τους ιδιοκτήτες του οικοπέδου, ούτε εφαρμογή των όρων του από αμφότερες τις πλευρές. Η διοίκηση υποχρεούται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Συντάγματος, να άρει την ανωτέρω αναγκαστική απαλλοτρίωση, αιτιολογώντας την απόφασή της αυτή με την παράλειψη συντέλεσής της για χρονικό διάστημα πέραν του ευλόγου από την κήρυξή της, προϋπόθεση που συντρέχει στην παρούσα περίπτωση.

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 48/2017 Τμ. Α' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Σε περίπτωση εκκρεμούς, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 127 του ν. 4070/2012, ενώπιον της Διοίκησης, υπολογισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης, κατόπιν ανάκλησης της απαλλοτρίωσης, σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ποσόν αυτής καθορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4070/2012, τόσο κατά τις ουσιαστικές όσο και κατά τις διαδικαστικές ρυθμίσεις του.

Λήψη αρχείου


05.05.2017 - ΣτΕ 157/2017 Τμ. Ε' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Κάθε διοικητική προσφυγή, πλην της ενδικοφανούς, καθώς και η απλή αίτηση θεραπείας σε περίπτωση κατά την οποία δεν προβλέπεται διοικητική προσφυγή, διακόπτει την προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως για το χρονικό διάστημα που ορίζεται για την έκδοση σχετικής πράξης ή, αν τέτοιο χρονικό διάστημα δεν ορίζεται, για 30 ημέρες ή έως την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απάντησης της Διοίκησης, εφόσον αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν παρέλθουν οι προθεσμίες αυτές, δεύτερη δε αίτηση θεραπείας δεν διακόπτει εκ νέου την προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως. Εξάλλου, η προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως κατά ατομικής διοικητικής πράξης μη δημοσιευτέας, η οποία δεν έχει κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο, αρχίζει από τότε που αυτός έλαβε πλήρη γνώση της πράξης και του περιεχομένου της. Το συγκεκριμένο δε χρονικό σημείο της κατά τα ανωτέρω πλήρους γνώσεως μπορεί να τεκμαίρεται, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων κάθε υπόθεσης. Για το λυσιτελές της προβολής λόγου ακυρώσεως περί μη τηρήσεως του δικαιώματος ακρόασης πριν από την έκδοση δυσμενούς πράξης απαιτείται και παράλληλη αναφορά των συγκεκριμένων ισχυρισμών, τους οποίους ο αιτών θα προέβαλε ενώπιον της Διοίκησης αν είχε κληθεί σε ακρόαση και οι οποίοι είναι ουσιώδεις, υπό την έννοια ότι θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στην εκτίμηση του πραγματικού από τη Διοίκηση.

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 305/2017 Τμ. Ε' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Ιδιωτικά ακίνητα αποκτούν την ιδιότητα του κοινοχρήστου χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ως κοινόχρηστοι χώροι και η κοινοχρησία είναι αποτέλεσμα της βούλησης του ιδιοκτήτη ή προκύπτει από πραγματική κατάσταση που διατηρήθηκε επί μακρό χρόνο κατ’ ανοχή του ιδιοκτήτη. Για τη μετάθεση της κυριότητας ακινήτων υπέρ του οικείου ΟΤΑ δεν αρκεί οποιαδήποτε ενέργεια διάθεσης του ακινήτου στην κοινή χρήση, αλλά πρέπει να συντρέχουν οιπροαναφερόμενες προϋποθέσεις, η συνδρομή των οποίων ελέγχεται παρεμπιπτόντως από τη Διοίκηση και κρίνεται οριστικά από τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 350/1995 Τμ. Δ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Η Διοίκηση δύναται να διορθώσει ανακλητική πράξη απαλλοτριώσεως και να εκδώσει νέα ορθή, ως προς το στοιχείο εντοπισμού του ακινήτου, διότι επλανήθη ως προς το ανωτέρω στοιχείο.

Λήψη αρχείου


08.02.2017 - ΝΣΚ 272/1995 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Το ακίνητο εκκλησιαστικής περιουσίας, στην Αργυρούπολη Ρεθύμνης δεν δύναται να παραχωρηθεί στο Δημόσιο (ΥΠ.ΠΟ.) για αρχαιολογικούς σκοπούς, δεδομένου ότι δεν υπάρχει τοιαύτη δυνατότητα. Ομως το ακίνητο τούτο δύναται να απαλλοτριωθεί αναγκαστικώς υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείου Πολιτισμού) για δημόσια ωφέλεια (αρχαιολογικούς σκοπούς). Στην περίπτωση δε αυτή το δικαίωμα του δικαιούχου επί του άνω ακινήτου και της αντίστοιχης αποζημίωσης θα κριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά την προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 17Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook