Όλες οι καταχωρήσεις » Αναγκαστική Απαλλοτρίωση
Εμφάνιση κατά:

17.02.2019 - ΝΣΚ 199/2018 Τμ. Δ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα πρέπει να καταβάλει δύο φορές αποζημίωση για τα ίδια τμήματα ιδιοκτησιών, επί των οποίων έχουν εκδοθεί αντίθετες δικαστικές αποφάσεις, που αναγνωρίζουν διαφορετικούς δικαιούχους, αλλά να παρακαταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, άπαξ, το ποσό της αποζημίωσης, η οποία ορίσθηκε από το Δικαστήριο και αναλογεί στην απαλλοτριούμενη έκταση. (ομόφ.)

Λήψη αρχείου


22.07.2017 - ΝΣΚ 149/2017 Τμ. Γ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Η συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση περί άρσεως ρυμοτομικής απαλλοτριώσεως σε κοινόχρηστο χώρο, χαρακτηριζόμενο ως τέτοιο σε ρυμοτομικό διάγραμμα που εγκρίθηκε με επίσπευση Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων, ολοκληρώνεται με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, ενώ δεν καταλαμβάνει το νέο πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου, για τον καθορισμό του οποίου η Διοίκηση, δεσμευόμενη από απαγορευτική ως προς την αλλαγή του κοινοχρήστου χώρου διάταξη, υποχρεωτικά χωρεί σε επανεπιβολή της απαλλοτριώσεως, καθορίζοντας εκ νέου τον εν λόγω χώρο ως κοινόχρηστο, υπόχρεος δε προς αποζημίωση του αναγνωρισθέντος ως κυρίου του συγκεκριμένου βεβαρημένου ακινήτου τυγχάνει ο ανωτέρω Συνεταιρισμός (ομόφωνα).

Λήψη αρχείου


24.05.2017 - ΝΣΚ 215/1994 Τμ. Δ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Την εκχωρηθείσα από τον ένα στον άλλο σύζυγο αποζημίωση από απαλλοτρίωση ακινήτου δικαιούται ο εκδοχέας μετά το θάνατο του εκχωρητή και όχι οι κληρονόμοι του.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 312/1994 Τμ. Δ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Μετά την αναγνώριση του δικαιούχου της αποζημιώσεως λόγω απαλλοτριώσεως είναι δυνατή η διόρθωση σφάλματος της κτηματογραφήσεως ως προς τον καταμερισμό των επιβαρύνσεων λόγω παροδιότητας, δε δύναται να διορθωθεί σφάλμα της κτηματογραφήσεως ως προς τα συστατικά ακινήτου, αλλά ο ιδιοκτήτης αυτού, εάν εζημιώθη εκ του λόγου αυτού, έχει αξίωση αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου εκ του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 307/1994 Τμ. Δ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει υποχρέωση να παρακρατήσει και αποδώσει στον Δικηγορικό Σύλλογο το ποσοστό της αποζημίωσης που συνιστά την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου στις δίκες της απαλλοτρίωσης μόνον όταν αυτή η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παρ. 1α άρθρου 9 Ν 1093/80.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 4/1972 Τμ. Α' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Η έγκρισις τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου διά την διάνοιξιν οδών προσπελάσεως προς την παραλίαν και τον αιγιαλόν, κατά τας διατάξεις του άρθρου 2 του ΝΔ 439/70, ως και η πραγματοποίησις της διά της εγκριτικής του σχεδίου τούτου πράξεως κηρυσσομένης απαλλοτριώσεως των υπό του προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου καταλαμβανομένων ακινήτων, δέον να ακολουθήσωσι τας διατυπώσεις και την διαδικασίαν του περί σχεδίων πόλεων ΝΔ/τος της 17.7.23 και του Ν 5269/31, κατά τας διατάξεις δε του τελευταίου να αναλογισθή η λόγω ρυμοτομίας αποζημίωσις εις βάρος μεν των παροδίων ιδιοκτητών, αν τα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου κείμενα ακίνητα αυτών ωφελούνται εκ της αποκτήσεως προσώπου επί του διανοιγομένου κοινοχρήστου, χώρου εν εναντία δε περιπτώσει εις βάρος του νομικού προσώπου (Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητος), εις την δημοσίαν κυριότητα του οποίου περιέρχεται ο χώρος ούτος.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 201/1972 Τμ. Γ' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Ο Υπουργός Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να μη στέρξη εις την υπό του ΟΤΕ προτεινομένην κήρυξιν απαλλοτριώσεως ακινήτου διά τας ανάγκας αυτού, εφ όσον εν τη σχετική αποφάσει του ΔΣ αυτού, δεν εκτίθενται ητιολογημένως οι λόγοι, ένεκεν των οποίων δεν καθίσταται εφικτή η κατ άλλον τρόπον εξεύρεσις του αναγκαιούντος προς εκπλήρωσιν του σκοπού αυτού ακινήτου.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 182/1972 Τμ. Α' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Πράξις αναλογισμού. Σύνταξις αυτής κατά πλάνην ως προς την έκτασιν του οικοπέδου. Παράνομος και ανακλητέα. Πάροδος ευλόγου χρόνου μετά συντέλεσιν απαλλοτριώσεως. Δεν κωλύεται μεν η ανάκλησις λόγω δόλου των ενδιαφερομένων, δεν ενδείκνυται όμως αύτη, ως ασύμφορος διά το Δημόσιον. Δικαίωμα του Δημοσίου να απαιτήση το επί πλέον καταβληθέν βάσει των αρχών του αδικαιολογήτου πλουτισμού.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 263/1972 Ολομέλεια - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Αι διατάξεις του Ν 1633/51 "περί .... ρυθμίσεως ζητημάτων αναγομένων εις την εφαρμογήν του Ενεργειακού Προγράμματος Ανασυγκροτήσεως", αι καθορίζουσαι τον τρόπον κηρύξεως των υπέρ της ΔΕΗ αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, κατηργήθησαν υπό του ΝΔ 797/71.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 270/1972 Τμ. Α' - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση

Ιδιοκτήται ακινήτων, νομίμως απαλλοτριωθέντων, δικαιούνται αποζημιώσεως δι ηρτημένην εσοδείαν, διά τον μετά την παρακατάθεσιν της δικαστικώς και άνευ κλητεύσεως των εικαζομένων ιδιοκτητών καθορισθείσης προσωρινής αποζημιώσεως, χρόνον.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 25Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook