Όλες οι καταχωρήσεις » Οδοί
Εμφάνιση κατά:

07.05.2018 - ΣτΕ 665/2018 Τμ. Ε' - Οδοί

Αναρμόδιος ο Δήμος να κρίνει την κατάργηση και τη δημιουργία αγροτικών οδών, καθώς η σχετική αρμοδιότητα ασκείται με πράξη του αμρόδιου για τον πολοεοδμικό και χωροταξικό σχεδιασμού κρατικού οργάνου. Αναρμόδιος ο Δήμος και για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων αγροτικών οδών με παραχώρηση ιδιωτικών εκτάσεων, καθώς το ζήτημα αν η παραχώρηση είναι νόμιμη και αν δια αυτής σχηματίζονται νέοι κοινόχρηστοι χώροι με σκοπό την δημιουργία ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας ή όχι κρίνεται από το όργανο και με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 411 παρ. 4 ΚΒΠΝ .

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 260/1972 Τμ. Β' - Οδοί

Οδός, τη ιδιωτική βουλήσει διανοιχθείσα προ του έτους 1923, μετά την κατάργησιν αυτής δεν περιέρχεται εις τον κύριον των παροδίων ακινήτων, εκ τμημάτων των οποίων εσχηματίσθη αύτη, αλλά περιέρχεται, είτε εις τον Δήμον, είτε εις το Δημόσιον, αναλόγως των αναγκών, ας εξυπηρέτει αύτη. Εάν η οδός αύτη εσχηματίσθη μετά την ισχύν του ΝΔ 16.7.23 "περί Σχεδίων Πόλεων και Κωμών", ως εκ της απαγγελλομένης ρητής ακυρότητος της τοιαύτης ιδιωτικής βουλήσεως, δεν γεννάται θέμα κοινοχρησίας της οδού ταύτης.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 415/1972 Τμ. Α' - Οδοί

Η εποικιστική νομοθεσία δεν προβλέπει παραχώρησιν κοινοχρήστου οδού, αφεθείσης μετά την κύρωσιν της οριστικής διανομής κλήρων, προς εξυπηρέτησιν διελεύσεως δικαιούχων και αν έτι ο οδός αύτη έπαυσε να εξυπηρετή την διέλευσιν των κληρούχων.

Λήψη αρχείου


03.05.2017 - ΣτΕ 155/2017 Τμ. Ε' - Οδοί

Η αναγνώριση οδών ως προϋφισταμένων του 1923 έχει τις συνέπειες της δημιουργίας κοινοχρήστου χώρου και εξομοιώνεται με τροποποίηση πολεοδομικού σχεδίου, επιτρεπτώς, όμως, ανατίθεται σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα, ως εντοπισμένη ρύθμιση, εφόσον αφορά ένα ακίνητο ή μικρό αριθμό γειτονικών ακινήτων, εκτός αν η αναγνώριση αφορά οδό που βρίσκεται σε ευαίσθητη περιοχή φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, διότι ακόμη και οι εντελώς εντοπισμένες τροποποιήσεις των πολεοδομικών σχεδίων στις περιοχές αυτές υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Συνεπώς, στην τελευταία αυτή περίπτωση η αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 πρέπει να επιχειρείται με προεδρικό διάταγμα.

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 302/2017 Τμ. Ε' - Οδοί

Απαγόρευση δημιουργίας οδών ή κοινόχρηστων χώρων, κειμένων εκτός σχεδίου πόλεως, από ιδιώτες μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.Δ. της 17.7/16.8.1923. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι η Διοίκηση προέβη στον χαρακτηρισμό χωρίς παρεμπίπτουσα έρευνα της ύπαρξης οικισμού προ του 1923 στην περιοχή. Δεν απαιτείται προηγούμενη ακρόαση για πράξεις που εκδίδονται με βάση αντικειμενικά δεδομένα, αλλά μόνο για αυτές που συνδέονται με υποκειμενική συμπεριφορά.

Λήψη αρχείου


25.02.2017 - ΝΣΚ 509/1995 Τμ. Α' - Οδοί

Σε περίπτωση που κατά τη δημοσίευση του Π.Δ.143/89, έχει κατασκευασθεί το μεγαλύτερο τμήμα των εγκαταστάσεων και της κυκλοφοριακής σύνδεσης, πριν το χαρακτηρισμό ως αυτοκινητοδρόμου της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσ/νίκης, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την ολοκλήρωση των "εγκαταστάσεων" και της κυκλοφοριακής σύνδεσης, αφού δηλώσει προηγουμένως, ότι έλαβε γνώση, των νέων συνθηκών κυκλοφορίας τις οποίες και αποδέχεται.

Λήψη αρχείου


08.10.2016 - ΝΣΚ 221/1984 - Οδοί

Ανάκληση κυκλοφοριακής συνδέσεως πρατηρίου που έγινε μετά δεκατετραετία από την έκδοση της ανακαλουμένης πράξεως, δεν είναι νόμιμη, επειδή γίνεται μετά τηνπαρέλευση του εύλογου χρόνου.

Λήψη αρχείου


28.03.2016 - ΝΣΚ 804/1999 Τμ. Δ' - Οδοί

Η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 25 του ν.1418/84, μπορεί να εφαρμοσθεί για τον χαρακτηρισμό τμημάτων οδών ως εθνικών ή επαρχιακών, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς τον χαρακτηρισμό των τμημάτων αυτών, ανεξαρτήτως του χρόνου που παρήλθε από τη διάνοιξη των οδών αυτών.

Λήψη αρχείου


09.10.2015 - ΝΣΚ 702/1983 - Οδοί

Σύμφωνα με το Α28 του Ν.1337/83 θεωρούνται κοινόχρηστοι χώροι που ανήκουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, οι ιδιωτικοί δρόμοι που είχαν αφεθεί στη κοινή χρήση και δεν είχαν καταστεί κοινόχρηστα πράγματα κατά την έννοια του Α 967 Αστικού Κώδικα. Εάν οι χώροι αυτοί δεν εγκρίνονται από το σχέδιο πόλεως, διατίθενται κατά την διάταξη του Α 3παρ.4 του Ν.Δ. 690/1948.

Λήψη αρχείου


28.09.2015 - ΝΣΚ 284/1986 - Οδοί

Από τους μη εγκεκριμένους δρόμους που θεωρούνται κατ Α28 του Ν.1337/1983 ως κοινόχρηστοι είναι δυνατή η διέλευση αυτοκινήτων και η πρόβλεψη χώρου σταθμεύσεώς τους στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου που έχει πρόσωπο στον δρόμο αυτό.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 3Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook