Όλες οι καταχωρήσεις » Ρυμοτομική απαλλοτρίωση
Εμφάνιση κατά:

31.03.2016 - ΝΣΚ 192/1999 Τμ. Γ' - Ρυμοτομική απαλλοτρίωση

Η Διοίκηση οφείλει, συμμορφούμενη προς την υπ αριθμ.2439/93 απόφαση του Σ.τ.Ε., να άρει με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου την επιβληθείσα ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει του από 7.10.58 Β.Δ/τος επί ακινήτου, των διατάξεων του άρθρου 1 του ΝΔ 690/1948 μη δημιουργούντων κώλυμα προς τούτο.

Λήψη αρχείου


29.08.2015 - ΝΣΚ 564/1977 Α' Τμήμα Διακοπών - Ρυμοτομική απαλλοτρίωση

Μετά την αυτοδικαίαν ανάκλησιν της λόγω ρυμοτομίας απαλλοτριώσεως η ζητουμένη άδεια οικοδομής δεον να χορηγήται άνευ των διατυπώσεων του Ν 5269/31 ή προηγουμένης τροποποιήσεως του σχεδίου, εφ όσον το απαλλαγέν της απαλλοτριώσεως ακίνητον είναι οικοδομήσιμον.

Λήψη αρχείου


28.08.2015 - ΝΣΚ 485/1977 Τμ. Α' - Ρυμοτομική απαλλοτρίωση

(Τμ.Α) Προεδρεύων, Ν.Μπλιάτσος, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής, Δημ.Διαμαντόπουλος, Πάρεδρος ΝΣΚ. Νομίμως επεδιώχθη ο υπό του δικαστηρίου καθορισμός της αποζημιώσεως δια προσκυρωθέν ακίνητον του Δημοσίου, καίτοι υπό του ωφελουμένου εκ της προσκυρώσεως είχε ζητηθή πρότερον η απ ευθείας προς αυτόν εκποίησις του προσκυρουμένου, μη υποχρεουμένου να αποδεχθή την τιμήν της απ ευθείας εκποιήσεως, αλλά δικαιουμένου να επιλέξη μεταξύ της κτήσεως δι απ ευθείας εκποιήσεως και της δια της δικαστικής οδού συντελέσεως της απαλλοτριώσεως, των δύο τούτων τρόπων ισχυόντων παραλλήλως. Η Διοίκησις δεν υποχρεούται να εκδώση παραχωρητήριον υπέρ του αποκτήσαντος το ακίνητον, ως τίτλου κτήσεως τούτου θεωρουμένου του της συντελέσεως της απαλλοτριώσεως.

Λήψη αρχείου


28.08.2015 - ΝΣΚ 3/1976 Τμ. Α' - Ρυμοτομική απαλλοτρίωση

Εφ όσον το Σ.τ.Ε ηκύρωσε, ως μη νομίμως ητιολογημένην την πράξιν της Διοικήσεως, δι ής αύτη ηρνήθη την άρσιν αναγκ.απαλλοτριώσεως προς εφαρμογήν πολεοδομικού σχεδίου, μόνον ως προς την εν αυτή μοναδικήν αιτιολογίαν ότι υπό των προισχυουσών του ΝΔ 797/71 διατάξεων δεν ωρίζετο δια τας απαλλοτριώσεις ταύτας προθεσμία συντελέσεώς των και ότι δεν είχε κριθή δικαστικώς εάν είχε παρέλθει εύλογος χρόνος από της κηρύξεως μέχρι συντελέσεως αυτής, και απέσχε να κρίνη επί του, μη περιεχομένου εις την ανωτέρω πράξιν αλλά προβληθέντος δια του πληροφοριακού προς το Σ.τ.Ε εγγράφου της Διοικήσεως, ισχυρισμού ότι η αιτούσα επέσπευσε την έγκρισιν του πολεοδομικού σχεδίου και ως εκ τούτου κατά το, εκ του άρθρου 1 του ΝΔ 690/48, αμάχητον τεκμήριον θεωρείται παραιτηθείσα εκ της κυριότητός της επί του τμήματος του ακινήτου της, όπερ προβλέπεται να καταστή κοινόχρηστος χώρος και εξ ού αιτείται την άρσιν της απαλλοτριώσεως, η Διοίκησις δύναται να επανέλθη δια νεωτέρας αρνητικής πράξεώς της εχούσης ως αιτιολογίαν τον ως άνω μη ερευνηθέντα ισχυρισμόν, εφ ού δεν εκτείνεται το εκ της ακυρωτικής αποφάσεως δεδικασμένον.

Λήψη αρχείου


28.08.2015 - ΝΣΚ 147/1975 Τμ. Β' - Ρυμοτομική απαλλοτρίωση

Μετά την αποζημίωσιν ρυμοτομουμένου τμήματος ακινήτου καταλαμβάνοντος ολόκληρον το πλάτος εγκεκριμένης υπό του σχεδίου οδού, συντελείται η απαλλοτρίωσις τούτου και η τμηματική εφαρμογή του σχεδίου ασχέτως του χρόνου συντελέσεως της προσκυρώσεως, του απομείναντος μετά την ρυμοτομίαν μη αρτίου παροδίου τμήματος του ιδίου ακινήτου.

Λήψη αρχείου


17.07.2015 - ΝΣΚ 539/2004 Τμ. Γ' - Ρυμοτομική απαλλοτρίωση

Προκειμένου για πολεοδομικές απαλλοτριώσεις προς απόκτηση κοινοχρήστων χώρων, που κηρύσσονται με τις διατάξεις του Ν 1337/1983, εφαρμόζονται για τα μη ρυθμιζόμενα ζητήματα συμπληρωματικώς οι διατάξεις του Ν 2882/2001. Δυνατότητα ανταλλαγής ακινήτων των ΟΤΑ για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης, για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων. (ομόφωνα) Οι ΟΤΑ μπορούν προς τον σκοπό αυτό να ανταλλάσσουν ακίνητά τους, που έχουν αποκτήσει από την εφαρμογή του κοινωνικού συντελεστή για προγράμματα κοινής ωφελείας, προς συντέλεση απαλλοτριώσεων κοινοχρήστων χώρων, που ευρίσκονται, όμως, εντός της Ζώνης του Κοινωνικού Συντελεστή. (πλειοψ.)

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 404/2008 Τμ. Α' - Ρυμοτομική απαλλοτρίωση

Ο χαρακτηρισμός κτημάτων του Δημοσίου (ιδιωτική κτήση), ως κοινοχρήστων από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, το οποίο αποτελεί ως προς αυτά την πράξη κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ολοκληρώνεται αυτοδικαίως από και δια της εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου και δεν απαιτείται να κινηθεί η διαδικασία καθορισμού αποζημίωσης. Τα εν λόγω ακίνητα και μετά την έγκριση εξακολουθούν ν ανήκουν στο Δημόσιο, ως κοινόχρηστα πλέον (δημόσια κτήση και όχι ιδιωτική).
Περαιτέρω προστατεύονται από το Δημόσιο, μέσω της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Λήψη αρχείου


03.05.2015 - ΝΣΚ 250/2013 Τμ. Ε' - Ρυμοτομική απαλλοτρίωση

Η δια τυπικού νόμου έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου στον υπερτοπικό πόλο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) του Δήμου Αμαρουσίου, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης Ολυμπιακής προετοιμασίας, με δέσμευση ακινήτου, ως χώρου πρασίνου, δεν συνιστά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 294 του Κ.Β.Π.Ν., περίπτωση επίσπευσης πολεοδομικής απαλλοτρίωσης από το Δημόσιο, ώστε να γεννάται υποχρέωση του τελευταίου να αποζημιώσει τους θιγόμενους ιδιοκτήτες. Ο Δήμος Αμαρουσίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το απαλλοτριούμενο για την δημιουργία χώρου πρασίνου ακίνητο, είναι υπερού η απαλλοτρίωση, αλλά και υπόχρεος κατά το νόμο για την αποζημίωση, των θιγομένων ιδιοκτητών. (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


28.03.2015 - ΝΣΚ 356/2014 Τμ. Δ' - Ρυμοτομική απαλλοτρίωση

Δεν είναι δυνατή η σύνταξη πράξης αναλογισμού αποζημίωσης, λόγω ρυμοτομίας στους κοινόχρηστους χώρους ΚΧ 98 και 98Α του εγκεκριμένου σχεδίου Μελισσίων, που θεσμοθετήθηκαν ως κοινόχρηστοι χώροι - άλση (δάσος), με το Π.Δ. 11-6-2007 με θέμα «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Μελισσίων (Ν. Αττικής) επιβολή προκηπίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης». (ομοφ.)

Λήψη αρχείου


01.05.2014 - ΣτΕ 266/2014 Τμ. Ε' - Ρυμοτομική απαλλοτρίωση

Ρυμοτομική απαλλοτρίωση. Ρυμοτομικά βάρη. Άρση. Δικαίωμα ιδιοκτησίας. Χρονικό διάστημα. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης απόφασης, η οποία είχε εξαφανίσει την απόφαση με την οποία είχε ακυρωθεί η τεκμαιρόμενη άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση που επιβλήθηκε λόγω ρυμοτομίας σε ακίνητο των αναιρεσειόντων και να άρει το ρυμοτομικό βάρος που επιβλήθηκε με υπουργική απόφαση σε άλλο ακίνητο ιδιοκτησίας των αναιρεσειόντων. Προσδιορισμός εύλογου
χρόνου, μετά την πάροδο του οποίου ανακύπτει η υποχρέωση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση και το βάρος. Κρίθηκε ότι η διατήρηση των επίδικων ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και
βάρους δεν υπερβαίνει τα κατά το Σύνταγμα ανεκτά χρονικά όρια (Αντίθετη μειοψηφία).

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook