Όλες οι καταχωρήσεις » Δημόσια Ακίνητα
Εμφάνιση κατά:

08.02.2017 - ΝΣΚ 299/1995 Τμ. Δ' - Δημόσια Ακίνητα

Η μεταβίβαση μέρους παραχωρηθέντος από το Κράτος οικοπέδου συνεπάγεται κατάτμηση αυτού. Επί προγενέστερης του ΝΔ 690/1948 κατατμήσεως δεν ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 2 του ΝΔ αυτού.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 32/1996 Τμ. Α' - Δημόσια Ακίνητα

Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 39 του ν.2218/94, ορίζουσα ότι περιέρχονται αυτοδικαίως στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τα ακίνητα του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ., στα οποία στεγάζονται οι καταργηθείσες νομαρχιακού επιπέδου υπηρεσίες, προϋποθέτει τη στέγαση της καταργηθείσης νομαρχιακής υπηρεσίας σε αυτοτελές ακίνητο ή ανεξάρτητη αυτοτελή ιδιοκτησία του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. Συνεπώς, δεν συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση, όταν η καταργηθείσα νομαρχιακή υπηρεσία συστεγάζεται σε ορισμένους χώρους ενιαίου και αδιαιρέτου ακινήτου ανήκοντος κατά κυριότητα στο Δημόσιο ή ν.π.δ.δ.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 153/1996 Τμ. Δ' - Δημόσια Ακίνητα

Η υποχρέωση καταβολής των δόσεων του καθορισθέντος δικαστικώς τιμήματος παραχωρήσεως δημοσίου κτήματος αρχίζει από τον νέο λογιστικό προσδιορισμό από την υπηρεσία του ποσού κάθε δόσεως και αν δεν γίνει εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση του Νομάρχη περί παραχωρήσεως. Η παραχώρηση θα γίνει με την αξία που προσδιορίζει η δικαστική απόφαση και όχι με την σημερινή αξία (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


10.11.2016 - ΝΣΚ 405/1996 Ολομέλεια - Δημόσια Ακίνητα

Το Δημόσιο μπορεί να μισθώσει για τη στέγαση των υπηρεσιών του όχι μόνο αποπερατωμένα κτίρια, αλλά και κτίρια που κατασκευάζονται ή για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


25.05.2016 - ΝΣΚ 556/1998 Τμ. Β' - Δημόσια Ακίνητα

Εφόσον το Ελλ.Δημόσιο εξακολουθεί να θεωρεί μη λελυμένο το θέμα της κυριότητας της εκτάσεως 54 στρεμμάτων, που αποτελεί τμήμα του αριθμ.4016 τεμαχίου του αγροκτήματος Κατερίνης στην θέση Κατερινόσκαλα, τούτο δύναται να επαναφέρει καταθέτοντας σχετική κλήση προς περαιτέρω συζήτηση, αμφότερα τα αναφερόμενα δικόγραφα ενώπιον του Πολ.Πρωτ.Κατερίνης, με σκοπό την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί του κρίσιμου θέματος της κυριότητάς του ή μη επί του επιμάχου ακινήτου από το αρμόδιο κατά νόμο δικαστήριο. Ενόψει της δυνατότητας εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί του θέματος της κυριότητας του Ελλ.Δημοσίου επί του αμφισβητουμένου ακινήτου από το σύμφωνα με το νόμο αρμόδιο δικαστήριο, η άσκηση τριτανακοπής κατά το άρθρο 586 Κ.Πολ.Δικ., στην ουσία δεν θα επέφερε οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα υπέρ του Δημοσίου και θα εδημιούργει, άνευ ουσιαστικής ανάγκης, πολύπλευρον δικαστικήν εκκρεμότητα.

Λήψη αρχείου


05.04.2016 - ΝΣΚ 568/1999 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Δημόσια Ακίνητα

Τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων που αποδόθηκαν από τον Ε.Ο.Τ. στο ΥΠ.ΠΟ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.2557/1997, θα έχουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. και όχι το Τ.Α.Π.Α., το οποίο έχει αρμοδιότητα να εκμισθώσει εκ των ως άνω αποδοθέντων χώρων, κατά τις κείμενες διατάξεις, τα ακίνητα ως και τα κινητά και ακίνητα αναψυκτήρια που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 7 του ν.2557/1997. Συνέχιση από το ΥΠ.ΠΟ. (Δημόσιο) ή το Τ.Α.Π.Α. των οιωνδήποτε συμβάσεων ή εννόμων σχέσεων για τους άνω χώρους που είχαν συνάψει τρίτοι με τον Ε.Ο.Τ. ή υπεισέλευση του ΥΠ.ΠΟ. (Δημοσίου) ή του Τ.Α.Π.Α. στις συμβάσεις ή σχέσεις αυτές δεν προβλέπεται ούτε είναι νόμιμη.

Λήψη αρχείου


05.04.2016 - ΝΣΚ 475/1999 Ολομέλεια - Δημόσια Ακίνητα

Η κατά το άρθρο 5 του α.ν.1331/1949 παραχώρηση ακινήτου του Ελληνικού Δημοσίου είναι επιτρεπτή μόνο σε ημεδαπά Ιδρύματα, Οργανισμούς ή Σωματεία κοινής ωφελείας, για την εκπλήρωση των ειδικών σκοπών τους. Επομένως, δεν είναι επιτρεπτή τοιαύτη παραχώρηση στο Διεθνές Ιδρυμα Φιλαδέλφεια Inc (ΔΙΦ), το οποίο είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, για την υπό του τελευταίου ανέγερση και λειτουργία ιδιωτικού νοσοκομείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Λήψη αρχείου


28.03.2016 - ΝΣΚ 742/1999 Τμ. Ε' - Δημόσια Ακίνητα

α) Υπεβλήθη εμπρόθεσμα αίτηση μεταβιβάσεως κληρονομιαίου ακινήτου κατ άρθρο 20 ΝΔ 118/73 προς το Δημόσιο από την αρχική κληρονόμο και ακολούθως νέα ομοία δια των εκτελεστών διαθήκης, β) η αίτηση αυτή υπεβλήθη νόμιμα υπό των προς τούτο νομιμοποιούμενων, κατά την διέπουσα την παρούσα κληρονομία νομοθεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α. εκτελεστών της διαθήκης της εν προκειμένω αποβιωσάσης, γ) βεβαιούται η συνδρομή των κατ άρθρο 20 ΝΔ 118/73 νομίμων προς τούτο προϋποθέσεων από την συνταχθείσα από 25-4-96 έκθεση άρθρου 20 ΝΔ 118/73 Δ.Ο.Υ. Σύρου, η αίτηση αυτή είναι νόμιμη και παραδεκτή, και μπορεί να γίνει δεκτή.

Λήψη αρχείου


28.03.2016 - ΝΣΚ 51/1999 Ατομ. - Δημόσια Ακίνητα

Μετά την εκ μέρους του Δημοσίου /ΥΠ.ΠΟ. καταγγελία κάθε μιάς των μισθώσεων των ακινήτων και την πάροδο της τασσόμενης από το νόμο προθεσμίας (609 Α.Κ.) οι αντίστοιχες μισθώσεις έχουν λήξει. Ως εκ τούτου οι παραμένοντες σ αυτό θεωρούνται ως αυθαιρέτως και μη νομίμως παραμένοντες και μπορεί να εκδοθεί κατ αυτών πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατ άρθρο 7 παρ.9 Ν.2557/1997

Λήψη αρχείου


08.02.2016 - ΝΣΚ 309/1975 Τμ. Γ' - Δημόσια Ακίνητα

Δια την εκποίησιν ακινήτων του Δημοσίου, χρησιμοποιουμένων προς στέγασιν δικαστικών φυλακών απαιτείται και μετά την διάταξιν της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1154/1972, έκδοσις της υπό του άρθρου 18 του Ν.Δ. 1017/1971 κοινής Υπουργικής αποφάσεως, αφού όμως προηγουμένως αποφανθούν τα κατά την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1154/1972 αρμόδια όργανα περί του απαραιτήτου ή μη των ουτωσί χρησιμοποιουμένων ακινήτων του Δημοσίου άτινα εν καταφατική περιπτώσει, δεν θα παραδοθούν προς διάθεσιν εις την Δ/νσιν Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά θα εκποιηθούν επί τη βάσει των κειμένων περί εκποιήσεως δημοσίων κτημάτων διατάξεων, το δε προϊόν της εκποιήσεως ταύτης περιέρχεται εις το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ως πόρος αυτού.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 4Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook