Όλες οι καταχωρήσεις » Δημόσια Ακίνητα
Εμφάνιση κατά:

17.05.2019 - ΝΣΚ 71/2019 Τμ. Α' - Δημόσια Ακίνητα

Ισοψήφησαν δύο γνώμες. Σύμφωνα με την μία εξ αυτών, ανεξάρτητα από τη συνδρομή περιπτώσεως που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 82 του ν.4495/2017 πρέπει, σε κάθε περίπτωση μισθωτικής διαδικασίας του Δημοσίου, να προσκομίζεται μαζί με την προσφορά αντίγραφο οικοδομικής άδειας για τη νόμιμη κατασκευή, σύμφωνα με την ειδική, κατισχύουσα διάταξη του άρθρου 10 του ν.3130/2003. Κατά την άλλη ισοψηφήσασα γνώμη, δεν υφίσταται διάσταση μεταξύ των διατάξεων των άρθρων 10 του ν.3130/2003 και 82 παρ. 2 του ν.4495/2017, από τις οποίες, σε συνδυασμό μεταξύ τους κατά την αληθή έννοιά τους, προκύπτει ότι αρκεί, για το παραδεκτό της προσφοράς, εκτός από την οικοδομική άδεια, και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι νομίμως υφίστανται οι προσφερόμενοι χώροι, η βεβαίωση δε αυτή μπορεί να εκδίδεται και με αναφορά μεταξύ άλλων στη συνδρομή μίας των περιπτώσεων της παρ.2 του άρθρου 82 του ν.4495/2017. Ενόψει της ισοψηφίας που ανέκυψε, το Τμήμα παραπέμπει ομόφωνα την υπόθεση στο σύνολό της στην Ολομέλεια του ΝΣΚ.

Λήψη αρχείου


26.07.2018 - ΝΣΚ 58/2018 Τμ. Στ' - Δημόσια Ακίνητα

Η παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων που ανήκουν σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 50 παρ.1 εδ.στ΄ του ν. 4430/2016, μπορεί να γίνεται είτε χωρίς αντάλλαγμα (χρησιδάνειο) είτε με αντάλλαγμα (μίσθωση), βάσει της γνώμης που θα εκφράσει σχετικά σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. (πλειοψ.) Σχετική η υπ’ αριθ. 199/2016 γνωμοδότηση ΣΤ΄ Τμήματος ΝΣΚ.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 6/1972 - Δημόσια Ακίνητα

Την εκμίσθωσιν χώρων του Δημοσίου εκατέρωθεν των υπεραστικών τμημάτων των εθνικών οδών, διά την ανέγερσιν και εκμετάλλευσιν υπό του μισθωτού κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, εξυπηρετικών της κυκλοφορίας, δύναται να εξεργήση το Δημόσιον κατά τους καθορισθησομένους διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Δημοσίων Εργων και Οικονομικών όρους, του εισπράττοντος τα μισθώματα Ταμείου Εθνικής Οδοποιϊας νομιμοποιουμένου μόνον εις υποβολήν σχετικής προτάσεως. Εις νέαν απ ευθείας εκμίσθωσιν δικαιούται να προβή το Ταμείον τούτο μετά την λήξιν της σχετικής μισθώσεως και περιέλευσιν εις αυτό κατά νόμον, της κυριότητος των βάσει ταύτης ανεγερθεισών εγκαταστάσεων.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 166/1972 Τμ. Α' - Δημόσια Ακίνητα

Η διά την, κατα τας κειμένας διατάξεις, διάθεσιν ακινήτων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ απαιτουμένη υπό του άρθρου 3 ΝΔ 1018/71 προηγουμένη γνώμη των αρμοδίων, επί της εγκρίσεως ή επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων, πολεοδομικών υπηρεσιών, θα παρέχηται εν όψει των ορισμών του άρθρου 1 ΑΝ 314/68 και του περί σχεδίων πόλεων ΝΔ 17.7.23, επί μεν των μέχρι 5.000 κατοίκων οικισμών, υπό των νομαρχιακού επιπέδου πολεοδομικών υπηρεσιών, επί δε των μεγαλυτέρου πληθυσμού οικισμών, ως και εις τας εξαιρεθείσας ή μελλούσας να εξαιρεθώσι της αρμοδιότητος του Νομάρχου περιοχάς, υπό της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Δημ. Εργων.

Λήψη αρχείου


08.02.2017 - ΝΣΚ 299/1995 Τμ. Δ' - Δημόσια Ακίνητα

Η μεταβίβαση μέρους παραχωρηθέντος από το Κράτος οικοπέδου συνεπάγεται κατάτμηση αυτού. Επί προγενέστερης του ΝΔ 690/1948 κατατμήσεως δεν ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 2 του ΝΔ αυτού.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 32/1996 Τμ. Α' - Δημόσια Ακίνητα

Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 39 του ν.2218/94, ορίζουσα ότι περιέρχονται αυτοδικαίως στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τα ακίνητα του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ., στα οποία στεγάζονται οι καταργηθείσες νομαρχιακού επιπέδου υπηρεσίες, προϋποθέτει τη στέγαση της καταργηθείσης νομαρχιακής υπηρεσίας σε αυτοτελές ακίνητο ή ανεξάρτητη αυτοτελή ιδιοκτησία του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. Συνεπώς, δεν συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση, όταν η καταργηθείσα νομαρχιακή υπηρεσία συστεγάζεται σε ορισμένους χώρους ενιαίου και αδιαιρέτου ακινήτου ανήκοντος κατά κυριότητα στο Δημόσιο ή ν.π.δ.δ.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 153/1996 Τμ. Δ' - Δημόσια Ακίνητα

Η υποχρέωση καταβολής των δόσεων του καθορισθέντος δικαστικώς τιμήματος παραχωρήσεως δημοσίου κτήματος αρχίζει από τον νέο λογιστικό προσδιορισμό από την υπηρεσία του ποσού κάθε δόσεως και αν δεν γίνει εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση του Νομάρχη περί παραχωρήσεως. Η παραχώρηση θα γίνει με την αξία που προσδιορίζει η δικαστική απόφαση και όχι με την σημερινή αξία (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


01.12.2016 - ΝΣΚ 422/1970 Τμ. Β' - Δημόσια Ακίνητα

Η Διοίκησις δέον να αναμείνη την έκβασιν της δίκης και μη προβή εις ανάκλησιν παραχωρητηρίου οικοπέδου παραχωρηθέντος ήδη εν μείζονι εκτάσει δι οριστικού παραχωρητηρίου εις έτερον.

Λήψη αρχείου


10.11.2016 - ΝΣΚ 405/1996 Ολομέλεια - Δημόσια Ακίνητα

Το Δημόσιο μπορεί να μισθώσει για τη στέγαση των υπηρεσιών του όχι μόνο αποπερατωμένα κτίρια, αλλά και κτίρια που κατασκευάζονται ή για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


27.10.2016 - ΝΣΚ 360/1973 Τμ. Β' - Δημόσια Ακίνητα

Επί πωλήσεως ακινήτου εν έτει 1930, καθ όρια και κατ έκτασιν, υπερισχύει ο καθ όρια προσδιορισμός, εις ην περίπτωσιν δε το πωληθέν έχει έκτασιν μεγαλυτέραν ή μικροτέραν της εν τω συμβολαίω, δεν δίδεται δικαίωμα αυξήσεως ή μειώσεως του τιμήματος. Εάν δε εκ του συμβολαίου προκύπτη, ότι ο προσδιορισμός του τιμήματος εγένετο κατά μέτρον και ότι οι συμβαλλόμενοι απέβλεψαν συγκεκριμένως εις την έκτασιν του ακινήτου, εάν τούτο έχη έκτασιν μεγαλυτέραν της εν τω συμβολαίω, ο πωλητής δεν έχει διεκδικητικήν αγωγήν κατά του αγοραστού, ως προς το υπερβάλλον, αλλ ενοχικήν περί συμπληρώσεως του τιμήματος.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 6Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook