Όλες οι καταχωρήσεις » Αρχαιότητες
Εμφάνιση κατά:

17.05.2019 - ΝΣΚ 86/2019 Τμ. Ε' - Αρχαιότητες

α) Δεν είναι δυνατή η καταβολή αποζημίωσης λόγω στέρησης ή περιορισμού χρήσης ακινήτου, όταν η συνολική αποζημίωση που έχει λάβει ή προβλέπεται να λάβει ο φερόμενος ιδιοκτήτης υπερβαίνει την αξία του ακινήτου, αλλά η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη από το νόμο (παρ.7 του άρθρου 19 του ν. 3028/2002) να κηρύξει άμεσα απαλλοτριωτέο το ακίνητο αυτό και β) μέχρι να συντελεστεί η απαλλοτρίωση του ακινήτου αυτού δεν είναι δυνατή -σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ.6 του ν. 3028/2002- η καταβολή περαιτέρω αποζημίωσης λόγω στέρησης ή περιορισμού της χρήσης του, στην περίπτωση κατά την οποία η συνολική αποζημίωση υπερβαίνει την αξία του ακινήτου (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


01.08.2018 - ΝΣΚ 135/2018 Τμ. Ε' - Αρχαιότητες

Η εκ μέρους της Δ/νσης Δασών παραχώρηση της χρήσης άλσους σε Δήμο, εντός του οποίου βρίσκεται αρχαίο ακίνητο μνημείο και εντός αυτού υπαίθριο θέατρο, συνιστά παραχώρηση της χρήσης του εδάφους και όχι του μνημείου, οι δε εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος στο θέατρο υπόκεινται σε αδειοδότηση από το ΥΠΠΟΑ, έναντι τέλους υπέρ του Τ.Α.Π. (ομόφ.)

Λήψη αρχείου


02.03.2018 - ΣτΕ 149/2018 Τμ. Ε' - Αρχαιότητες

Νόμιμη η ΥΑ ΥΠΠΟΑ για μη χαρακτηρισμό ως μνημείων κτηρίων και εγκαταστάσεων πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3028/2002 και επαρκώς αιτιολογημένη η κρίση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο και προέβη στην εξέταση του συνόλου των υπό κρίση κτηρίων, με βάση τα κριτήρια της νομοθεσίας και την αρχιτεκτονική, πολεοδομική, καλλιτεχνική, κοινωνική, τεχνική και εν γένει ιστορική σημασία τους. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος ακυρώσεως κατά τον οποίο η προσβαλλόμενη είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη διότι δεν επιχειρήθηκε σύγκριση με τα άλλα κτήρια της περιοχής τα οποία έχουν ήδη χαρακτηριστεί κατά τον νόμο ως μνημεία.

Λήψη αρχείου


17.05.2017 - ΝΣΚ 1/1994 Τμ. Β' - Αρχαιότητες

Η διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του νόμου 2160/1993 με την οποία ορίζεται ότι: "Οι κτιριακές Τουριστικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από τον ΕΟΤ, χωρίς την κατά νόμο οικοδομική άδεια και ανήκουν στον ΕΟΤ ή στη θυγατρική του εταιρεία "ΞΕΝΙΑ ΑΕ" καθίστανται νόμιμες, αναφέρεται, μόνον, στην έλλειψη της οικοδομικής άδειας και όχι και της αρχαιολογικής, όπου κατά τις αρχαιολογικές διατάξεις απαιτείται και η οποία είναι ανεξάρτητος και αυτοτελής.

Λήψη αρχείου


04.03.2017 - ΝΣΚ 1/1981 Τμ. Β' - Αρχαιότητες

Οι κατ εφαρμογήν του Α 1παρ.1 του Ν.720/77 εκδοθέντες οριστικοί τίτλοι μη κατεδαφίσεως παρίστανται μη νόμιμοι, ως ερειδόμενοι επί ανισχύρου (αντισυνταγματικήσ) νομοθετικής διατάξεως. Πέραν δε τούτου, οι οριστικοί τίτλοι μη κατεδαφίσεως τυγχάνουν παράνομοι και εκ του λόγου ότι ούτοι αφορούν κατασκευάς ανεγερθείσας αυθαιρέτως εντός αρχαιολογικού χώρου.

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 392/1995 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Αρχαιότητες

Είναι δυνατή η οικοδόμηση τμήματος του ακινήτου ΚΜ 959 στην Ακρόπολη της Ρόδου (Λόφος Μόντε ΣΜΙΘ) υπό τους όρους:1)Οτι η οικοδόμηση αυτή θα γίνει αποκλειστικώς στο εκτός της αρχαιολογικής ζώνης τμήμα του όλου ακινήτου και 2) Οτι προηγουμένως πρέπει να προσκομισθεί στο ΥΠΠΟ σχετική συμβολαιογραφική δήλωση των συνιδιοικτητών του όλου ακινήτου ότι συνιστούν στο διηνηκές υπέρ του Δημοσίου δουλεία μη οικοδομήσεως του υπολοίπου, εντός της αρχαιολ. ζώνης τμήματος του όλου ακινήτου, και αποκλειστικής χρήσεώς του από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Η ολοκλήρωση δε της δωρεάς αυτής προς το Δημόσιο θα γίνει κατά τις οικείες διατάξεις του α.ν. 2039/1939.

Λήψη αρχείου


08.02.2017 - ΝΣΚ 329/1995 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Αρχαιότητες

Η αθωωτική απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου έκρινε ότι ο αθωωθείς απλώς δεν διέπραξε την αποδιδόμενη σ αυτό ποινική παράβαση, ήτοι την επιχείρηση έργου πλησίον αρχαίου και όχι ότι δεν απαιτείται άδεια του ΥΠ.ΠΟ για την εκτέλεση έργου πλησίον αρχαίου. Ως εκ τούτου σε καμμία περίπτωση η απόφαση αυτή δεν δύναται να αναπληρώσει την οπωσδήποτε απαιτούμενη από τις άνω διατάξεις άδεια του ΥΠ.Πο για την εκτέλεση του οικείου έργου, ούτε δύναται να δικαιολογήσει την χορήγηση της αδείας αυτής στον ενδιαφερόμενο. Εξ ου παρέπεται ότι η απόφαση αυτή δεν νομιμοποιεί τις ενέργειες του άνω ιδιώτη και δεν δημιουργεί υποχρέωση του ΥΠ.ΠΟ για ικανοποίηση του αιτήματος τούτου.

Λήψη αρχείου


08.02.2017 - ΝΣΚ 317/1995 Ατομ. - Αρχαιότητες

Νόμιμη η παροχή άδειας κατοχής αρχαίων σε κληρρονόμους ιδιώτη-συλλέκτη, ο οποίος κατέλιπε δια διαθήκης σε αυτούς τμήματα της συλλογής του.

Λήψη αρχείου


08.02.2017 - ΝΣΚ 300/1995 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Αρχαιότητες

Δεν υπάρχει δυνατότητα εμποδίσεως του δικαιώματος για αναγνώριση κατοχής αρχαίων ιδιώτη από το Κράτος, αρκεί μόνο να νομιμοποιείται σε κάθε νέα αίτησή του και να ερευνάται η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων.

Λήψη αρχείου


08.02.2017 - ΝΣΚ 288/1995 Τριμ. Επιτροπή (αρ. 5 § 1 πδ 282/96) - Αρχαιότητες

Εφόσον στο από 30-9-1991 ΠΔ/γμα που ρυθμίζει του όρους δόμησης της περιοχής Λόφου Υψηλής Ανδρου συμπεριλήφθηκαν και οι σχετικές με τους όρους αυτούς προτάσεις του ΥΠΠΟ για την Ζώνη Α και την Ζώνη Β προστασίας του άνω αρχαιολογικού χώρου και απαγορεύεται παντελώς η δόμηση εντός της Ζώνης Β , οι σχετικές των ενδιαφερομένων προσώπων για την χορήγηση οικοδ. αδειών εντός της Ζώνης Β Προστασίας είναι άνευ αντικειμένου και υποβάλλονται αλυσιτελώς. Οταν όμως ολοκληρωθεί η δημοσίευση νέου (τροποποιητικού) για την περιοχή ΠΔ/τος, που θα επιτρέπει την υπό όρους δόμηση εντός της Ζώνης Β , τότε θα εφαρμόζονται από το ΥΠΠΟ οι διατάξεις αυτού, δυναμένου όμως του ΥΠΠΟ με τη σχετική έγκρισή του για τη διενέργεια κάποιου έργου, να επιβάλλει και κάποιο πρόσθετο περιορισμό ή όρο δόμησης ή χρήσης, κατ άρθρο 50 του αρχ. νόμου, με ειδική όμως περί αυτού αιτιολόγηση.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 12Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook