Όλες οι καταχωρήσεις » Δάση - Δασικές εκτάσεις
Εμφάνιση κατά:

27.10.2017 - ΝΣΚ 194/2017 Ατομ. - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Κρίσεις του Δικαστηρίου αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς μείζονος (ήτοι μεγαλύτερης έκτασης) ακινήτου, στις οποίες προβαίνει κατά την εκδίκαση επιμέρους τμημάτων αυτού, δεν παράγουν δεδικασμένο για το μείζον ακίνητο, διότι πρόκειται για ζήτημα που εξετάστηκε πλεοναστικά και δεν ήταν αναγκαίο για την στήριξη του διατακτικού της απόφασης. Επομένως, η υπόψη έκταση του ιστορικού της γνωμοδότησης των 29.640 στρεμμάτων δεν δύναται να υπαχθεί στην διάταξη του ν. 3208/2003, αρθρ. 10, παρ. 1, εδ. γ΄ και συνεπώς ορθώς δεν αναγνωρίζεται ολόκληρη ως ιδιωτική, εξαιρουμένων των 155 περίπου στρεμμάτων, που κρίθηκαν ότι ανήκουν σε κτηματίες.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 323/1994 Ολομέλεια - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Είναι δυνατή η παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων (μη αναδασωτέων και μη προστατευτικών) που επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον για τη δημιουργία νέων οικισμών ή την επέκταση παλαιών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 13 παρ.2 περ. Αβ του Ν 1734/1987 και 38 παρ. 3 του Ν.1337/1983 καθώς και την κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων Π.Δ/των και λοιπών κανονιστικών πράξεων, χωρίς τη συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας.

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 69/2017 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Οι κοινόχρηστοι χώροι που στο σχέδιο πόλεως δεν χαρακτηρίζονται ως "πάρκα" ή "άλση", ως "κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου" ή γενικότερα ως "αστικό πράσινο" ούτε φέρουν άλλον ειδικότερο πολεοδομικό χαρακτηρισμό, αλλά έχουν "εν τοις πράγμασι" τέτοιο χαρακτήρα, δηλαδή φέρουν βλάστηση που μπορεί να δικαιολογήσει την εισαγωγή ρυμοτομικής ρύθμισης για τον χαρακτηρισμό τους ως "πάρκα" ή "άλση", αντιμετωπίζονται ως τέτοια και προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εφ' όσον η σχετική διαπίστωση του ανωτέρω χαρακτήρα από την αρμόδια δασική υπηρεσία ανάγεται στον χρόνο ένταξής τους στο οικείο σχέδιο (ομόφ).

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 42/2017 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η ρύθμιση που εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4164/2013, επαναλήφθηκε με τη διάταξη του άρθρου 154 του ν. 4389/2016 και προστέθηκε ως παράγραφος 7 στο άρθρο 3 του ν. 998/1979, συνεπώς δεν έχει καταργηθεί. Σε περίπτωση μη υλοποίησης του σκοπού της παραχώρησης ή της άδειας εκχέρσωσης, που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είναι δυνατή η ανάκληση της σχετικής διοικητικής πράξης και η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού (ομόφωνη).

Λήψη αρχείου


01.04.2017 - ΣτΕ 154/2017 Τμ. Ε' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 114 του ν. 1892/1990 και 71 του ν. 998/1979, και εν όψει του επιδιωκομένου με τις ρυθμίσεις αυτών σκοπού, ο οποίος συνίσταται, τελικώς, στην κατεδάφιση των αυθαιρέτως ανεγερθεισών εντός δασών ή δασικών εκτάσεων κατασκευών, δεν αποκλείεται η έκδοση των προβλεπομένων υπ’ αυτών πρωτοκόλλων ειδικής αποζημιώσεως για χρονικό διάστημα υπερβαίνον το τρίμηνο, οι δε δυσμενείς για τον διοικούμενο συνέπειες από την έκδοσή τους για το μεγαλύτερο αυτό χρονικό διάστημα αίρονται εφ’ όσον παραδοθεί, οικειοθελώς, προς κατεδάφιση, η αυθαίρετη κατασκευή, έστω και μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου, διότι, στην περίπτωση αυτήν, ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ειδικής αποζημιώσεως που έχει ήδη επιβληθεί εις βάρος του, ανεξαρτήτως του ύψους στο οποίο έχει ανέλθει η οφειλή.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 430/1995 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Ο ιδιοκτήτης δασικής εκτάσεως, υπέρ του οποίου έχει χορηγηθεί άδεια εκχερσώσεως με σκοπό την δενδροκομική ή αγροτική εκμετάλλευση, δύναται μετά την εκχέρσωση να εκμισθώσει την έκταση εις τρίτο για τον ίδιο σκοπό. Η εκμίσθωση προς τρίτο, αυτή καθ εαυτή, δεν συνιστά λόγο ανακλήσεως της αδείας, δύναται όμως να χωρήσει ανάκληση κατά τις γενικές περί ανακλήσεως διοικητικών πράξεων διατάξεις. Ο μισθωτής ιδιωτικής δασικής εκτάσεως μόνο τη συναινέσει του ιδιοκτήτου-εκμισθωτού και επ ονόματι και δια λογαρισμό αυτού νομιμοποιείται να υποβάλει αρμοδίως αίτημα προς εκχέρωση και εκμετάλλευση, ως άνω της εκτάσεως. (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


26.02.2017 - ΝΣΚ 373/1995 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Στις περιπτώσεις μετά την έκδοση δικαστικών αποφάσεων που ακυρώνουν Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής ή κάνουν δεκτές τις ασκηθείσες αντιρρήσεις με την διαδικασία του Ν 248/76 δεν υπάρχει, αρμόδιως καθιερωμένη, πρακτική περί εκδόσεως πρακτικού γνωμοδοτήσεως του ΝΣΚ και δεν είναι υποχρεωτική, κατά νόμο, η έκδοση πρακτικού για μη άσκηση τακτικής αγωγής του Δημοσίου, όταν περί αυτής υπάρχει αρνητική εισήγηση των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών, ο οιποίες, ως εκ τούτου, δεν θα θεωρούν ότι, για τις κατά τα ανωτέρω περιπτώσεις, ήρθη, κατά τρόπο δεσμευτικό για το Δημόσιο, οριστικώς και αμετακλήτως, κάθε αμφισβήτηση σχετική με το ιδιοκτησιακό ζήτημα.

Λήψη αρχείου


08.02.2017 - ΝΣΚ 323/1995 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η έναρξη της Κτηματογραφήσεως δεν εμποδίζει την κίνηση της διαδικασίας προς αναγνώριση αυτοτελών δασυλλίων κατ άρθρο 7 νδ 86/69. Η διαδικασία όμως αυτή διακόπτεται και οι σχετικές αιτήσεις κρίνονται κατά την διαδικασία κτηματογραφήσεως ν 248/76, εάν προκύπτουν δικαιώματα του Δημοσίου επί της εκτάσεως επιβάλλοντα την διερεύνηση του ζητήματος της κυριότητος. (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 139/1996 Τμ. Β' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2Β του ν.1734/87 έρχονται, κατ αρχήν, σε αντίθεση προς τις συνταγματικές ρυθμίσεις των άρθρων 24 παρ.1 και 117 παρ.3 και επομένως παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων με έρεισμα τις διατάξεις αυτές του ν.1734/87, δεν είναι νόμιμη. Υπό την βασικήν αυτήν επιφύλαξιν εκ της άνω αντισυνταγματικότητας του άρθρου 13 ν.1734/87, δια της διατάξεως αυτής δεν προσδιορίζονται ούτε οι δικαιούχοι παραχωρήσεως δι οιανδήποτε εκ των εν αυτή χρήσεων ούτε οι δικαιούχοι παραχωρήσεως δι αθλητικάς εγκαταστάσεις, καθόσον το θέμα αυτό ρυθμίζεται υπό ειδικών διατάξεων δι έκαστον "φορέα" και οπωσδήποτε δεν προβλέπεται στην διάταξη αυτή δικαιούχος τοιαύτης παραχώρησης Ο.Τ.Α.

Λήψη αρχείου


04.02.2017 - ΝΣΚ 118/1996 Τμ. Β' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η και δι αυτεπιστασίας διαχείριση και εκμετάλλευση των δημοτικών και κοινοτικών δασών από τους ιδιοκτήμονες αυτών Ο.Τ.Α. (Δήμους-Κοινότητες) είναι νόμιμη και εφικτή, εφ όσον ενεργείται σύμφωνα με τα επιτασσόμενα στις διατάξεις του άρθρου 187 του Ν.1065/1980 (ήδη άρθρου 257 του Κωδ.Π.Δ. 410/1995), σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Ν.Δ.86/1969 (Δ.Κ.) και μετά τήρηση των θεσπιζομένων από το Σύνταγμα και την δασική νομοθεσία προϋποθέσεων, όρων και περιορισμών.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 16Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook