Όλες οι καταχωρήσεις » Δάση - Δασικές εκτάσεις
Εμφάνιση κατά:

17.05.2019 - ΝΣΚ 90/2019 Τμ. Γ' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας και ελέγχου επί των Συνεταιρισμών Δασοκτημόνων του α.ν. 1627/1939 παρέμεινε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4423/2016. Η εποπτεία και ο έλεγχος των αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ν. 2810/2000 και αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι, για την άσκηση εποπτείας, η Δ/νση Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων και, για τον έλεγχο, η Δ/νση Οικονομικού Ελέγχου και Επιθεώρησης (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


27.10.2017 - ΝΣΚ 194/2017 Ατομ. - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Κρίσεις του Δικαστηρίου αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς μείζονος (ήτοι μεγαλύτερης έκτασης) ακινήτου, στις οποίες προβαίνει κατά την εκδίκαση επιμέρους τμημάτων αυτού, δεν παράγουν δεδικασμένο για το μείζον ακίνητο, διότι πρόκειται για ζήτημα που εξετάστηκε πλεοναστικά και δεν ήταν αναγκαίο για την στήριξη του διατακτικού της απόφασης. Επομένως, η υπόψη έκταση του ιστορικού της γνωμοδότησης των 29.640 στρεμμάτων δεν δύναται να υπαχθεί στην διάταξη του ν. 3208/2003, αρθρ. 10, παρ. 1, εδ. γ΄ και συνεπώς ορθώς δεν αναγνωρίζεται ολόκληρη ως ιδιωτική, εξαιρουμένων των 155 περίπου στρεμμάτων, που κρίθηκαν ότι ανήκουν σε κτηματίες.

Λήψη αρχείου


23.05.2017 - ΝΣΚ 323/1994 Ολομέλεια - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Είναι δυνατή η παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων (μη αναδασωτέων και μη προστατευτικών) που επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον για τη δημιουργία νέων οικισμών ή την επέκταση παλαιών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 13 παρ.2 περ. Αβ του Ν 1734/1987 και 38 παρ. 3 του Ν.1337/1983 καθώς και την κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων Π.Δ/των και λοιπών κανονιστικών πράξεων, χωρίς τη συμμετοχή του Υπουργού Γεωργίας.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 78/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Είναι δυνατή η παραχώρησις εις ιδιώτας δασικών εκτάσεων διά γεωργικήν καλλιέργειαν, μόνον εάν ευρίσκωνται αύται εις το άκρον ή την παρυφήν των δασών (άρθρο14 Δ.Κ.).

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 102/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Εν περιπτώσει δημοπρασίας ποσότητος δασικών προϊόντων, κατανεμομένης εις πλείονας μερίδας, η δημοπρασία θεωρείται ενιαία, αφού γίνεται κατά την αυτήν ημέραν και ώραν δι απάσας τας μερίδας και ουχί πλείονες, όσαι και αι μερίδες. Συνεπώς, κατά το ΝΔ 360/69, τα δικαιώματα των κηρύκων δεν θα υπερβούν τας 500 δρχ.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 115/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Αναγνωρισθέντος διά τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών του Ελληνικού Δημοσίου ως κυρίου δάσους, εκ του νόμου θεωτείται τούτο και ως νομεύς, ασχέτως πραγματικής ασκήσεως πράξεων νομής και ανεξαρτήτως του αν εν τω διατακτικώ της αποφάσεως ταύτης δεν αναφέρεται ότι το Ελληνικόν Δημόσιον τυγχάνει και νομεύς. Η απόφασις αύτη δεν αποτελεί δεδικασμένον διά τους τρίτους τους μη καθ οιοδήποτε τρόπον

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 183/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Εν όψει της υπ' αριθ. 96855/1894 Διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών, τα δάση του Δήμου Ειδυλλίας ανεγνωρίσθησαν ως ιδιωτικά κατόπιν αποφάσεως της επί των Οικονομικών Βασιλικής Γραμματείας, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 3 ΒΔ 17/29.11.1836 "περί ιδιωτικών δασών".

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 229/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η παραχώρησις δημοσίας δασικής εκτάσεως προς το ανεγνωρισμένον σωματείον υπό την επωνυμίαν "Σύνδεσμος Ελλήνων Ορειβατών" (ΣΕΟ), αποτελούν ΝΠΙΔ, γενομένη ουχί κατά κυριότητα, αλλά κατά χρήσιν, είναι άκυρος ως παράνομος και συνεπώς ανακλητέα.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 245/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η σύμβασις περί εξωδίκου διανομής δάσους μεταξύ Δημοσίου και Αναγκαστικού Συν/σμού, εις εκτέλεσιν πρακτικού του ΝΣΚ, δύναται να υπογραφή και μετά την πάροδον τριετίας από της εκδόσεως του πρακτικού, εγκριθέντος υπό του Υπ. Οικονομικών.

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 321/1972 Τμ. Α' - Δάση - Δασικές εκτάσεις

Η υπό του άρθρου 264 του Δασικού Κώδικος προβλεπομένη απαγόρευσις χορηγήσεως αδείας θήρας εις τους καταδικασθέντας επί παραβάσει των περί θήρας διατάξεων, αποτελεί παρεπομένην στέρησιν, προϋποθέτουσαν καταδίκην και συνεπώς, αναστελλομένης της κυρίας ποινής, κατά το άρθρον 104 παρ.2 ΠΚ αναστέλλονται και αι παρεπόμεναι ποιναί ή στερήσεις. Συνεπώς αναστέλλεται και η απαγόρευσις χορηγήσεως της αδείας ταύτης.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 23Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook