Όλες οι καταχωρήσεις » Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Εμφάνιση κατά:

26.03.2017 - ΣτΕ 301/2017 Τμ. Ε' - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων καθώς μετά από αυτοψία της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών διαπιστώθηκε ότι η επίμαχη κεραία είχε ήδη εγκατασταθεί, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν παρέχοταν από το νόμο δυνατότητα νομιμοποίησης αυθαίρετων εγκαταστάσεων κεραιών εντός εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.

Λήψη αρχείου


19.03.2017 - ΝΣΚ 484/1995 Ολομέλεια - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ.9 του άρθρου 4 Ν.1650/86 επέρχεται σιωπηρή έγκριση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας για την έγκριση των όρων αυτών. Η ρύθμιση αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 24 παρ.1 του Συντάγματος και με τις 84/360/ΕΟΚ και 85/337/ΕΟΚ Κοινοτικές Οδηγίες (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


26.06.2016 - ΝΣΚ 131/2016 Τμ. Β' - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π) διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν 3982/2011. Η Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, κατ' άρθρο 47 του Ν 3982/2011, διαβιβάζει τον φάκελο με την αίτηση εγκρίσεως ανάπτυξης Ε.Π και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο αρμόδιο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αναφορικά με τη ΜΠΕ του Επιχειρηματικού Σχεδίου, πρέπει να γνωμοδοτούν οι φορείς που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 4 και 5) και 3 (παρ. 3) του Ν 4014/2011 και της υπ' αριθμ. ΚΥΑ 1649/45/14.1.2014. Επί μεταβολής της εκτάσεως του Ε.Π σε ποσοστό μικρότερο του 15%, απαιτείται η υποβολή φακέλου «τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ΑΕΠΟ» και η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. ΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 (πλειοψ).

Λήψη αρχείου


02.03.2016 - ΝΣΚ 17/2016 Τμ. Γ' - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Η προθεσμία των δύο μηνών πριν την λήξη ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) των έργων, που τάσσεται στην παρ.4 του άρθρου 5 του ν. 4014/2011, για την υποβολή αιτήματος ανανέωσης της ΑΕΠΟ των έργων, είναι αποκλειστική προθεσμία και ως εκ τούτου οποιοδήποτε άλλο χρονικό διάστημα, μικρότερο αυτού, αν και πριν την ονομαστική λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, καθιστά τις ΑΕΠΟ εκπρόθεσμες και ως εκ τούτου η κατασκευή και λειτουργία των έργων, μέχρι την ανανέωση ή αναλόγως την έκδοση νέας ΑΕΠΟ δεν είναι σύννομη. Εξυπακούεται ότι η Διοίκηση θα πρέπει να επιληφθεί άμεσα του, έστω και εκπροθέσμως, υποβληθέντος σχετικού φακέλου, προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία για την ανανέωση ή την έκδοση νέας ΑΕΠΟ (άρθρο 5 παρ.3 του άνω ν. 4014/2011), εντός ευλόγου χρόνου (πλειοψ.).

Λήψη αρχείου


13.07.2015 - ΝΣΚ 582/2005 Τμ. Γ' - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας για το ραδιοτηλεοπτικό πάρκο του Ν. Θεσ/νίκης, καθώς και οι εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων ή ειδικών επιστημόνων που αποτέλεσαν τη δικαιολογητική βάση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης είναι διοικητικά έγγραφα – Έννοια βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου – Οι παραπάνω μελέτες δεν εμπίπτουν σ’ αυτό – Υποχρέωση της Διοίκησης για χορήγηση αντιγράφων.

Λήψη αρχείου


11.07.2015 - ΝΣΚ 18/2006 Ατομ. - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Για την ανέγερση ξενοδοχείου επί γηπέδου, τμήμα του οποίου ανήκει σε περιοχή που έχει ενταχθεί ή είναι υπό ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000, αρμόδιοι για την έκδοση της αποφάσεως Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων είναι ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ και οι τυχόν συναρμόδιοι Υπουργοί και όχι ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας.

Λήψη αρχείου


23.06.2015 - ΝΣΚ 384/2007 Τμ. Δ' - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Η κατ’ άρθρο 10 του ΠΔ 247/1991 επιβαλλόμενη θεώρηση των μελετών του άρθρου 9 του ιδίου ΠΔ καθώς και των λοιπών τεχνικών στοιχείων του έργου, προϋποθέτει την έκδοση αποφάσεως εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 1650/1986.

Λήψη αρχείου


02.05.2015 - ΝΣΚ 228/2009 Τμ. Γ' - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Δεν είναι επιτρεπτή η ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε βιομηχανία που βρίσκεται σε μικρότερη από την ελάχιστη επιβαλλόμενη από τη Κ.Υ.Α. Υ1β/2000/1995 απόσταση των 150 μέτρων από προϋφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα, έστω και αν η μη τήρηση της ελάχιστης επιβαλλόμενης
απόστασης προέκυπτε από το τοπογραφικό που είχε υποβληθεί στη Διοίκηση κατά την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη βιομηχανία, η απαγόρευση όμως αυτή τελεί υπό τον όρο, ότι προηγουμένως θα έχει ερευνηθεί και βεβαιωθεί αρμοδίως ότι η πτηνοτροφική μονάδα λειτουργεί νόμιμα κατά τις κείμενες διατάξεις τόσο της υγειονομικής όσο και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Λήψη αρχείου


01.05.2014 - ΣτΕ 387/2014 Τμ. Ε' - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Ξενοδοχειακό συγκρότημα σε νησίδα. Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Αίτηση ακύρωσης. Δεκτή αίτηση ακύρωσης κατά πράξης περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος κλασικού τύπου 5* σε νησίδα. Οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές του εν λόγω έργου έχουν ως αναπόφευκτη συνέπεια την ανάλωση του φυσικού κεφαλαίου της περιοχής και την αλλοίωση της φυσιογνωμίας της με την ανάπτυξη έντονων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που συνιστούν εκτεταμένη επέμβαση σε αυτοτελή νησίδα εκτάσεως 550,000 τμ, η οποία προορίζεται για γεωργική χρήση και της οποίας η συγκεκριμένη αξιοποίηση δεν καλύπτεται από υπερκείμενο τομεακό σχεδιασμό. Το σχετικό Περιφερειακό Πλαίσιο δεν περιλαμβάνει την περιοχή, στην οποία εγκρίνεται το επίδικο έργο σε αυτές που έχουν επιλεγεί για να αξιοποιηθούν
τουριστικά.

Λήψη αρχείου


01.05.2014 - ΣτΕ 585/2014 Τμ. Ε' - Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Χοιροτροφική μονάδα - Χρήσεις γης - Δίκτυο Natura 2000 - Αίτηση ακύρωσης -. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης απόφασης με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι χοιροτροφείου σε περιοχή Natura. Κρίθηκε ότι δεν εκτιμήθηκε ο κίνδυνος για την ακεραιότητα του τόπου. Η Μ.Π.Ε. παραλείπει να αναφερθεί στο ευρωπαϊκό περιπατητικό μονοπάτι Ε4, κατά δε την χορήγηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δεν λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης. Τέλος, η Διοίκηση προέβη στην έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης χωρίς να έχει θεσμοθετηθεί Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ), ούτε άλλης τυχόν μορφής Σχέδιο Χρήσεων Γης (Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π), στο οποίο να επιτρέπεται η επίμαχη δραστηριότητα.

Λήψη αρχείου


Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook