Όλες οι καταχωρήσεις » Αυθαίρετη Δόμηση
Εμφάνιση κατά:

02.03.2018 - ΣτΕ 50/2018 Τμ. Ε' - Αυθαίρετη Δόμηση

Χωρίς έννομη συμφέρον η κρινόμενη αίτηση καθώς το αίτημα του αιτούντος περί απορρίψεως της αιτήσεως εξαιρέσεως από την κατεδάφιση έχει ήδη κατ’ ουσία ικανοποιηθεί. Με βάση την απόφαση 3500/2009 της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 7 του ν. 1512/1985 δεν εφαρμόζεται πάντως επί «νέων αυθαιρέτων». Έννομο περιοίκου και ενδιαφερόμενου για την προστασία του ρέματος Αμαρουσίου για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως των προσβληθεισών πράξεων οι οποίες, κατά τους ισχυρισμούς του, επέτρεπαν τη διατήρηση αυθαιρέτου κτίσματος πλησίον του ρέματος, και συνεπώς μη νόμιμη η αντίθετη κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι μη νόμιμη.

Λήψη αρχείου


21.12.2017 - ΝΣΚ 250/2017 Τμ. Ε' - Αυθαίρετη Δόμηση

Σε περίπτωση ανακλήσεως, από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου, της υπαγωγής ακινήτου στις διατάξεις του V. 4178/2013, νομίμως ανακαλείται η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθότι για την έκδοσή της αποτέλεσε προϋπόθεση η ύπαρξη τακτοποιημένου χώρου επί της εγκαταστάσεως, στην οποία αυτό στεγάζεται, εφ’ όσον το Κατάστημα δεν έχει μεταβάλει, μετά την ισχύ του ν. 4442/2016, τη δραστηριότητά του. Για την ανάκληση της ως άνω άδειας, ο Δήμος δεν υποχρεούται να αναμείνει την έκδοση αποφάσεως του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α) [και ήδη της Επιτροπής Εξετάσεως Προσφυγών Αυθαιρέτων] επί της προσφυγής, κατά της πράξεως ανακλήσεως της υπαγωγής ακινήτου στις διατάξεις του ν. 4178/2013. Για την ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν απαιτείται προηγηθεί εισήγηση (προς το Δήμο) της Υπηρεσίας Δόμησης (ομόφ.).

Λήψη αρχείου


12.05.2017 - ΝΣΚ 524/1972 - Αυθαίρετη Δόμηση

Επί αυθαιρέτων κτισμάτων, ανεγερθέντων προ της 24.10.70, δεν είναι επιτρεπτή η συνέχισις των εργασιών διά την αποπεράτωσίν των.

Λήψη αρχείου


11.05.2017 - ΝΣΚ 60/2017 Τμ. Γ' - Αυθαίρετη Δόμηση

Πρέπει να είναι κενή από κινητά πράγματα η αυθαίρετη κατασκευή που παραδίδεται οικειοθελώς στο Δημόσιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 A του ν. 998/1979, όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4280/2014, ώστε να είναι δυνατή η σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής της από το Δασάρχη (ομοφ).

Λήψη αρχείου


26.03.2017 - ΣτΕ 300/2017 Τμ. Ε' - Αυθαίρετη Δόμηση

Η ειδική αποζημίωση, η οποία επιβάλλεται, με πρωτόκολλο του δασάρχη σε όσους ανεγείρουν και διατηρούν αυθαίρετες κατασκευές σε δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, αποτελεί, κατ' ουσία, διοικητική κύρωση επιβαλλόμενη για την ανέγερση και διατήρηση αυθαίρετης κατασκευής εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως, η οποία εξυπηρετεί το δημόσιο σκοπό της προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων. Ενόψει αυτού, νομίμως κρίθηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ότι το Σύνταγμα, θεσπίζοντας την αντίστοιχη υποχρέωση του Κράτους, δεν αποκλείει την καθιέρωση νομοθετικού συστήματος προστασίας του δάσους, το οποίο επιβάλλει στον ιδιώτη που προκάλεσε βλάβη σε αυτό την υποχρέωση αποκατάστασής του με την απειλή διοικητικών ή άλλων κυρώσεων.

Λήψη αρχείου


04.03.2017 - ΝΣΚ 21/2017 Τμ. Γ' - Αυθαίρετη Δόμηση

Δεν δύνανται να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις, σε κτήριο που είναι κηρυγμένο ως διατηρητέο και ως νεότερο μνημείο, ενόψει της ρητής απαγόρευσης της παρ. ιδ) του άρθρου 2 αυτού.

Λήψη αρχείου


07.02.2017 - ΝΣΚ 245/1995 Τμ. Γ' - Αυθαίρετη Δόμηση

Δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν 1337/83 και του ΓΟΚ/1985 επί στρατιωτικών εγκαταστάσεων ή στρατοπέδων, εφ όσον αυτές έχουν χαρακτηρισθεί νομίμως ως τοιαύται. Δεν επιτρέπεται κατάληψις και χρήσις επί του αιγιαλού εκτός αν νομίμως έχει χαρακρηρισθεί ως Απαγορευμένη Αμυντική Ζώνη ή Ναυτικό Οχυρό. Οικοδομές ή Αρχιτεκτονικές Μελέτες στρατιωτικών εγκαταστάσεων εκδίδονται και εγκρίνονται υπό των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΕΘΑ.

Λήψη αρχείου


06.02.2017 - ΝΣΚ 163/1995 Τμ. Δ' - Αυθαίρετη Δόμηση

Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν 1512/85 καταλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις αυθαιρέτων, εντός ή εκτός σχεδίου, ανεξαρτήτως χρόνου ανέγερσης, τα οποία έχουν ανεγερθεί με άδεια που εκδόθηκε μετά από έλεγχο της πολεοδομικής υπηρεσίας και που μεταγενέστερα ανακλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο και συνεπώς για το λόγο ότι ακυρώθηκε απόφαση Νομάρχη που είχε καθορίσει τα όρια και τους όρους δόμησης οικισμών κατά τις διατάξεις του από 24-4-1985 ΠΔ.

Λήψη αρχείου


29.01.2017 - ΝΣΚ 260/1996 Τμ. Γ' - Αυθαίρετη Δόμηση

Η διακοπή της ηλεκτροδότησης κτιρίου είναι υποχρεωτική μετά την οριστική κρίση περί του ότι το κτίριο είναι αυθαίρετο και κατεδαφιστέο.

Λήψη αρχείου


26.12.2016 - ΝΣΚ 26/1970 Ολομέλεια - Αυθαίρετη Δόμηση

Αι κατά το άρθρον 1 του ΑΝ 410/68 προϋποθέσεις δια την υπαγωγήν οικοδομής εις τας διατάξεις του, είναι η προ της ισχύος του νόμου τούτου ανέγερσις εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ουχί όμως επί κοινοχρήστου χώρου, αυθαιρέτου κτίσματος, τουτέστιν άνευ οικοδομικής αδείας ή καθ υπέρβασιν ταύτης και συγχρόνως κατά παράβασιν των ισχυόντων όρων και περιορισμών δομήσεως. Η νομοθετική κύρωσις ακύρου κατά την Αγροτικήν Νομοθεσίαν μεταβιβάσεως οικοπέδου, ως κατά παράβασιν των υπ αυτής τιθεμένων περιορισμών της δια πράξεων εν ζωή μεταβιβάσεως και κατατμήσεως των κλήρων γενομένης, αίρει μόνον την εκ της αιτίας ταύτης προερχομένην ακυρότητα της εκποιητικής δικαιοπραξίας, του ζητήματος της αρτιότητος και του οικοδομησίμου του μεταβιβασθέντος οικοπέδου ρυθμιζομένου υπό των οικείων διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Λήψη αρχείου


Σελίδα 1 από 6Πρώτη   Προηγούμενο   [1]  2  3  4  5  6  Επόμενο   Τελευταία   
Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook