Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα » Καταχώρηση :Πληροφορίες

28.03.2016 - ΝΣΚ 42/1999 Τμ. Δ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

1) Κατά την έννοιαν των διατάξεων του άρθρου 3 ΝΔ 547/1970 (ως τούτο αντικατεστάθη δια της παρ.7 άρθρου 4 Ν.2386/96), δικαιούχοι εξαγοράς των εις αυτάς ανταλλαξίμων κτημάτων Θεσ/κης είναι α) οι αυθαίρετοι κάτοχοι αυτών- προ της 24.6.76, ή οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών, οποτεδήποτε γενόμενοι (οι τελευταίοι, και ατύπως) μετά ταύτα, ως ανωτέρω λεπτομερώς εκτίθεται. Η ανηλικότης των ειδικών διαδόχων (οι οποίοι έχουν συμπληρώση το 10ον αλλά και 15ον έτος, ως πρόκειται) δεν εμποδίζει την εν προκειμένω ειδικήν διαδοχήν. β) Ο όρος αυτοτελής οικογένεια είναι ερμηνευτέος ευρέως και περιλαμβάνει και την περίπτωσιν και αγάμου, εν όψει και του σκοπού του νόμου, έχοντος αποκαταστατικόν και κοινωνικόν χαρακτήρα. 2) Κατ ακολουθίαν η κρίσις της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Θεσ/κης στις εις το ερώτημα περιπτώσεις (η περί τα πράγματα απόφανσις της οποίας δεν αμφισβητείται) παρίσταται σύμφωνος προς την διδομένην, ως άνω ερμηνείαν των κρισίμων διατάξεων (του άρθρου 3 ΝΔ 547/1970, ως αντικατεστάθησαν δια της παρ.7 άρθρου 4 Ν.2386/1996) και οι περί ων αύτη (αυθαίρετοι κάτοχοι) είναι δικαιούχοι εξαγοράς κατά την έννοιαν του νόμου.

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook