Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα » Καταχώρηση :Πληροφορίες

04.02.2016 - ΝΣΚ 354/1975 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Ερωτάται, εάν, προκειμένου περί εκποιήσεως ανταλλαξίμου ακινήτου, το τίμημα εκποιήσεως, θα προσδιορίζεται βάσει της τρεχούσης αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνον της υποβολής της σχετικής αιτήσεως ή βάσει της αξίας αυτού κατά τον χρόνον της καταρτίσεως της πωλήσεως. Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικόν Συμβούλιον εγνωμοδότησεν ως ακολούθως: Η τρέχουσα αξία βάσει της οποίας και προσδιορίζεται το τίμημα πωλήσεως, είναι η της υποβολής αιτήσεως επί των προβλεπομένων ειδικών περιπτώσεων υποχρεωτικής εκποιήσεως των ανταλλαξίμων ακινήτων, εφ ων ο προσδιορισμός, τόσον των προϋποθέσεων της εκποιήσεως, όσον και του τιμήματος ρυθμίζονται υπό της προβλεπούσης ταύτας διατάξεως κατά τρόπον ειδικόν.

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook