Όλες οι καταχωρήσεις » Εκκλησιαστική περιουσία » Καταχώρηση :Πληροφορίες

27.12.2019 - ΝΣΚ 225/2019 Τμ. Γ' - Εκκλησιαστική περιουσία

Α) Αρμόδιος να συνυπογράψει με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την προβλεπόμενη από το άρθρο 148 παρ.1 του ν.δ. 86/1969 άδεια εκποίησης αγροτεμαχίου, χαρακτηρισμένου ως μερικώς δασικού, που αιτείται η Ιερά Μονή, είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Β) Τα μέλη της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής που προβλέπονται από το άρθρο 148 παρ. 1 του ν.δ. 86/1969, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι: α) ο δασολόγος που θα πρέπει να είναι υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου δασολόγων και θα προέρχεται από τη Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και ειδικότερα θα υπηρετεί στη Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας, ήτοι στο νομό, στην περιφέρεια του οποίου κείται η προς εκποίηση έκταση, β) ο γεωπόνος που θα πρέπει να είναι υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γεωπονικού και θα προέρχεται από τη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Ιονίου, Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων νομού Κεφαλληνίας, με έδρα το Αργοστόλι, ήτοι, το νομό στην περιφέρεια του οποίου κείται η προς εκποίηση έκταση, γ) ο αντιπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που θα πρέπει να προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης - Τμήμα Α΄ Εκκλησιαστικής Διοίκησης, δ) ο αντιπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημοσίων Κτημάτων που θα πρέπει να προέρχεται από τη συσταθείσα με το π.δ. 84/2019, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και ε) ο αντιπρόσωπος του Οργανισμού Διοικήσεως της Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.), που θα πρέπει να προέρχεται από την Εκκλησία της Ελλάδος και ειδικότερα από την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) (ομόφ.).

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook