Όλες οι καταχωρήσεις » Ιδιωτικές Επενδύσεις » Καταχώρηση :Πληροφορίες

20.11.2019 - ΝΣΚ 108/2019 Τμ. Β' - Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κηρύχθηκαν άκυρες οι αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της μητρικής εταιρείας επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων ήταν και η απόφαση για τη σύσταση της θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας, ακόμη και αν τελεσιδικήσει, δεν έχει επιπτώσεις στη νόμιμη υπόσταση της τελευταίας και κατά συνέπεια δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της που απορρέουν από την υπαγωγή επενδυτικού της σχεδίου στον νόμο 3908/2011. Και τούτο διότι η ακύρωση της παραπάνω απόφασης δεν εμπίπτει στους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους ακυρότητας της ανώνυμης εταιρείας τόσο με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4α του κ.ν. 2190/1920, όσο και του άρθρου 11 του ν. 4548/2018. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη ότι η θυγατρική εταιρεία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 1-8-2014, έχει παρέλθει η αποκλειστική αποσβεστική προθεσμία των δύο ετών για την άσκηση της ως άνω αγωγής ακυρότητας (ομόφ.).

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook