Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα » Καταχώρηση :Πληροφορίες

03.09.2015 - ΝΣΚ 936/1977 Τμ. Α' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Εξ ειρηνοδικειακής αποφάσεως εκδοθείσης κατά τας ειδικάς διατάξεις περί μικροδιαφορών του Κωδ.Πολ.Δικ., δεν παράγεται δεδικασμένον ως προς την κυριότητα του εν ταύτη αναφερομένου ανταλλαξίμου κτήματος καθ όσον, κατ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 331 και 466 παρ.1 του άνω Κώδικος, το Ειρηνοδικείον, δικάσαν βάσει των προεκτεθεισών ανωτέρω ειδικών διατάξεων, δεν είχεν καθ ύλην αρμοδιότητα να κρίνη, έστω και παρεμπιπτόντως, περί της άνω κυριότητος.

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook