Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα » Καταχώρηση :Πληροφορίες

26.10.2015 - ΝΣΚ 72/1994 Τμ. Δ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

1) Εκ των διατάξεων των άρθρων 2 και 4 Ν 357/1976 προκύπτει ότι, κατά την νομοθεσία περί ανταλλαξίμων κτημάτων, ο προβάλλων αίτημα εξαγοράς αστικού ανταλλαξίμου κτήματος, κατά συνδρομή δε των ως άνω προϋποθέσεων, πρέπει τουλάχιστον κατά την υποβολή της αιτήσεως να είναι εις την κατοχή του κτήματος και να χρησιμοποιεί το κτίσμα, κατά τα εις τον νόμον, ότε και έχει δικαίωμα εξαγοράς (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 611/1981 έναντι του οποίου ίσταται υποχρέωση της Διοικήσεως προς έκδοση της σχετικής πράξεως (Μ.Στασινοπούλου ΔΔΠ σελ.175, 371 Β και 412, 413). 2) Η απόφασις της Επιτροπής του άρθρου 98 ΠΔ 284/88 είναι διοικητική πράξη υποκειμένη εις αναθεώρησιν, ενώπιον του κατά τα άνω Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Η απλή γνωμοδότηση αυτού υπόκειται εις έγκριση δι εκδιδομένης αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, δι ης γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται σχετική αίτησις ιδιώτου. Η απόφασις αυτή αποτελεί διοικητικήν πράξιν, υποκειμένην εις την γενικήν περί των πράξεων της Διοικήσεως ρύθμισιν καθ όσον αφορά και εις την ανάκλησιν αυτής, χωρίς εις τούτο να επιδρά η φύσις της πράξεως, ως αναφερομένης εις τα περιουσιακά δίκαια του Δημοσίου (γνωμ. Ολ. ΝΣΚ 1109/1970, 1060/1976 , 70/1991 Ολομ.ΙΙΙ. 2). Εις την αυτήν ρύθμισιν υπόκειται και η γνωμοδότησις του άνω Συμβουλίου, συλλογικού οργάνου της Διοικήσεως (Πορ/τα Ν/γιας του ΣτΕ 1929 - 1959 σελ.200, Γνωμοδότηση ΣΠΝΔ 193/1984). 3) Η διαγραφή του σχετικού κτήματος εκ των κτηματολογίων της ανταλλαξίμου περιουσίας δεν συνιστά λόγον κωλύοντα την ΕΔΑΠ ή το Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον εις την άσκησιν της αρμοδιότητός των, δοθέντος ότι, η Διοίκησις δεν παύει ν ασχολείται με την περίπτωσιν αφού, το μεν παρακολουθεί την εμπρόθεσμον καταβολήν των δόσεων (άρθρ.2 παρ.8, 4 Ν 357/76) το δε, συντρεχούσης περιπτώσεως, δύναται ν ανακαλέση τας σχετικάς με την παραχώρησιν πράξεις αυτής. ΙΙ.1) Εν όψει των ανωτέρω αι προσήκουσαι εις τα ερωτήματα απαντήσεις, είναι: 1) ότι αι εις το ιστορικόν πράξεις της Διοικήσεως,- γνωμοδότησις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, η εγκριτική αυτής απόφασις του ΥΟ και το παραχωρητήριον είναι νόμιμοι, εφόσον εξεδόθησαν εν συνδρομή των κατά νόμον προϋποθέσεων. Ετερον είναι το ζήτημα ότι η Διοίκησις παρέλειψε να ερευνήση επικαίρως, άλλως ταυτοχρόνως την ετέραν αίτησιν εξαγοράς. Η παράλειψις αυτή δεν συνιστά καθ εαύτην λόγον ανακλήσεως. Ομως, εάν μετά νέαν έρευναν ήθελε διαπιστωθή η μη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων γενικώς ή εις το πρόσωπον του εις ον (ην) η παραχώρησις, αλλ υπέρ άλλου, τούτο ακριβώς συνιστά νόμιμον λόγον ανακλήσεως των εν αρχή πράξεων. 2) Η αίτησις αναθεωρήσεως κατ αποφάσεως της ΕΔΑΠ (άρθρ.98 παρ.4 ΠΔ 284/1988) είναι οπωσδήποτε εισακτέα ενώπιον του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, το οποίον, ως αυτοτελές συλλογικόν όργανον της Διοικήσεως κατά την έρευναν της αρμοδιότητός του, θ αποφανθή σχετικώς.

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook