Όλες οι καταχωρήσεις » Ανταλλάξιμα Ακίνητα » Καταχώρηση :Πληροφορίες

23.05.2017 - ΝΣΚ 304/1994 Τμ. Δ' - Ανταλλάξιμα Ακίνητα

Τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του ΑΝ 930/43 για την απόδοση σε ιδιώτη ανταλλαξίμου κτήματος βάσει του προηγουμένου νόμου την εξετάζει το αρμόδιο Γραφείο ΔΑΠ. Τούτο αποφασίζει επίσης τη διαγραφή από το κτηματολόγιο της ΥΔΑΜΚ ως ανταλλαξίμων των αποδιδομένων κτημάτων, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των γενικών περί ανταλλαξίμων κτημάτων διατάξεων που απαιτούν προηγουμένη απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ανταλλαξίμου Περιουσίας. Συνεπώς το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που εκδίδεται στις περιπτώσεις που παραδίδεται ανταλλάξιμο κτήμα βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του ΑΝ 930/43 χωρίς προηγουμένη απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ανταλλαξίμου Περιουσίας είναι νόμιμο και δεν ανακαλείται για τον λόγο αυτό. Οι προϋποθέσεις του προαναφερομένου νόμου πρέπει να συντρέχουν τόσον κατά την έναρξη ισχύος αυτού όσον και κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης από τον ιδιώτη. Η απόφαση ανταλλαξίμου κτήματος βάσει των διατάξεων του νόμου αυτού είναι δυνατή και σήμερα εφόσον κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου συνέτρεχαν εις το πρόσωπο του αιτούντος ή του νόμιμου δικαιοπαρόχου του και συντρέχουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Λήψη αρχείου

Αναζήτηση
Λέξη στην περιγραφή:
Κατηγορία:
Έτος:
Αρ. Απόφ.:
Δικαστήριο:
Τμήμα:
Εκτέλεση αναζήτησης
Κατηγορίες
Ταυτότητα

To portal www.spatialplandev.gr δημιουργήθηκε στα μέσα του 2014 από την εταιρεία Spatial Planning & Development Ε.Π.Ε.

Επιστημονικός Υπεύθυνος της προσπάθειας αυτής έχει οριστεί ο κ. Κωνσταντίνος Τσάντζαλος, Δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στο γνωστικό αντικείμενο Χωροταξίας – Πολεοδομίας – Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Facebook